2014-03-25 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
25-03-2014
Hora:
10:00
Òrgan:
E3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de 25 de febrer de 2014
Aprovat
0002 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL Donar compte al Ple de l'informe de l'Interventor General Municipal relatiu al compliment de l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i Regla de Despesa de la Liquidació dels Pressupostos Consolidats Municipals 2013.
Expediente: E 05201 2014 000013 00 - Quedar assabentat
0003 - DIRECCIÓ GENERAL DE COORDINACIÓ JURÍDICA Proposa aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de l'Ocupació del Domini Públic Municipal i la resta d'extrems continguts en la proposta
Expediente: E 00206 2013 000007 00 - Aprovat
0004 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI Proposa aprovar la segona relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2014.
Expediente: E 05501 2014 000012 00 - Aprovat
0005 - "MOCIONS La que presenta D. Pedro Miguel Sánchez Marco referent a ""Estudi econòmic - financer sobre l'efecte de la reducció del tipus de l'ICIO en determinats supostos""
Expediente: E 05630 2014 000008 00 - Aprovat amb esmenes
0006 - ANNEX Expedients dels quals es dóna compte a la Comissió segons relacions adjuntes.
Quedar assabentat