2014-03-24 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Data:
24-03-2014
Hora:
12:00
Òrgan:
M3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 24 de febrer de 2014.
Aprovat
0001 - MOCIONS
0002 - "La que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Readmissió dels treballadors i treballadores acomiadats de VAERSA"".
Expediente: E 05633 2014 000006 00 - Quedar assabentat
0003 - "La que presenta el Sr. Joan Ribó Canut, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Obertura dels horts urbans de Sociopolis també els caps de setmana"".
Expediente: E 05633 2014 000012 00 - Quedar assabentat
0003 - PREGUNTES
0004 - "Le que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Noves condicions en la neteja viària a la nostra ciutat"".
Expediente: O 05633 2014 000007 00 - Quedar assabentat
0005 - "Les que presenta la Sra. Mª. Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativesa ""Mesures per evitar les conseqüències de la sequera a València"".
Expediente: O 05633 2014 000008 00 - Quedar assabentat
0005 - JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
0006 - Dictamen sobre l'expedient de l'autorització de taules i cadires en C. Aurota, nº1 baix (Pedanía Castellar), segons l'article 11 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de taules, cadires i altres elements auxiliars.
Expediente: E 02303 2013 000901 00 - Aprovat