2014-02-28 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
28-02-2014
Hora:
10:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 7 de febrer de 2014.
Aprovat
0002 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar determinades vies públiques de la ciutat amb les llegendes següents: Avinguda de Fernando Abril Martorell.
Expediente: E 01905 2013 000153 00 - Aprovat
0003 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar determinades vies públiques de la ciutat amb les llegendes següents: Carrer de Manuel Azaña. (24-2-2014).
Expediente: E 01905 2014 000031 00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PROTOCOL.- Proposa aprovar una orde de pagament amb caràcter 'a justificar' per a atendre els gastos generats en les Festes Falleres.
Expediente: E 8RE05 2014 000002 00 - Aprovat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO núm. 4/297/11, interposat contra resolucions del Jurat d'Expropiació Forçosa que van establir el preu just per expropiació d'una finca situada al carrer del Moro Zeid.
Expediente: E 00501 2011 000503 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 481/11, sobre denegació d'inscripció del canvi de titularitat d'una llicència de restaurant.
Expediente: E 00501 2011 000479 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 702/12, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2013 000047 00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 92/13, interposat contra la sol·licitud de reducció del cànon de concessió de diversos aparcaments i desestima la pretensió de reducció del cànon de l'exercici 2012.
Expediente: E 00501 2013 000101 00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que no admet el Recurs PA núm. 592/12, sobre denegació de sol·licitud de baixa de llicència de gual.
Expediente: E 00501 2012 000483 00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte dels actes, dictats pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, que declaren acabats els recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 499/12, interposat contra providència d'apremi derivada de sol·licitud de llicència d'obres.
Expediente: E 00501 2012 000522 00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte dels actes, dictats pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, que declaren acabats els recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 761/12, interposat contra orde de restauració de la realitat alterada al seu estat inicial amb demolició de les obres executades en una parcel·la del carrer dels Dofins.
Expediente: E 00501 2013 000069 00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 503/11.
Expediente: E 00501 2011 000518 00 - Aprovat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 511/12.
Expediente: E 00501 2013 000090 00 - Aprovat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 588/12, interposat contra la desestimació presumpta de la sol·licitud de pagament d'interessos de demora en relació amb el contracte 'Gestió integral de la residència La nostra casa-Vall de la Ballestera'.
Expediente: E 00501 2012 000457 00 - Aprovat
0015 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa autoritzar a l'Assessoria Jurídica Municipal perquè desistisca de l'acció judicial interposada davant del Jutjat de 1a Instància núm. 25 contra Procon Gestión Obras y Proyectos, SL (Juí Verbal 1931/2012).
Expediente: E 00501 2012 000558 00 - Aprovat
0016 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació de les obres de 'Consolidació i rehabilitació de l'antiga Farinera per a infraestructura sociocultural', finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 04101 2012 000047 00 - Aprovat
0017 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació del servici de retirada de vehicles de les vies públiques en la ciutat de València.
Expediente: E 04101 2012 000120 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar la petició formulada per l'adjudicatària de la concessió administrativa per a la prestació del servici públic sanitari assistencial del Balneari de l'Albereda, amb l'objecte que l'Ajuntament estime el desequilibri econòmic de la concessió.
Expediente: E 05305 2013 000006 00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació València Crea, relativa a la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 19 de novembre de 2010.
Expediente: E 00202 2014 000014 00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el conveni marc de col·laboració a subscriure amb la Universitat Politècnica de València i el Club Unesco per a la Protecció del Patrimoni Immaterial.
Expediente: E 00202 2014 000015 00 - Aprovat
0021 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2013 3890.
Expediente: E 01305 2013 000045 00 - Aprovat
0022 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2012 79454.
Expediente: E 01305 2012 000319 00 - Aprovat
0023 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el Recurs d'Apel·lació núm. 648/11 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E 01305 2007 000482 00 - Aprovat
0024 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 5198-W, de 2 d'octubre de 2013, d'imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2013 002394 00 - Aprovat
0025 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa revocar parcialment la Resolució núm. 1280-W, de 28 de febrer de 2013, sobre imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2012 008360 00 - Aprovat
0026 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa deixar sense efecte les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2876-W, de 18 de maig.
Expediente: E 01306 2012 001727 00 - Aprovat
0027 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa deixar sense efecte les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2648-W, de 10 de maig.
Expediente: E 01306 2013 001645 00 - Aprovat
0028 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa deixar sense efecte les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 4955-W, de 17 de setembre.
Expediente: E 01306 2013 002877 00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 27 de setembre de 2013, sobre imposició de penalitat, i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E 01801 2013 002362 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Consell de la Joventut de la ciutat de València.
Expediente: E 01902 2014 000004 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar les corresponents revisions de preus dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Educació ambiental en els casals d'esplai del Saler i de Rocafort i en l'Aula d'Interpretació Ambiental de l'Alqueria de Fèlix.
Expediente: E 01902 2009 000022 00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar les corresponents revisions de preus dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Gestió, informació i animació juvenil en els centres municipals de joventut.
Expediente: E 01902 2011 000004 00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Federació de Jocs i Esports Tradicionals de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01903 2014 000026 00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa convocar i aprovar les bases i el gasto de la XIII edició de la Beca de catalogació i informatització dels fons de la Biblioteca Municipal Central.
Expediente: E 01905 2014 000016 00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les bases reguladores i convocar el xec escolar per al curs 2014-2015.
Expediente: E 02101 2014 000051 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera revisió de preus del contracte de servici per a la gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Tres Forques'.
Expediente: E 02201 2011 004933 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE SANITAT.- Proposa aprovar el conveni a subscriure amb la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), per a la col·laboració assistencial, promoció de la salut en l'àmbit de les persones majors i intercanvi d'informació d'interés sanitari en la ciutat de València.
Expediente: E 02401 2009 003185 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar el 'Projecte bàsic i d'execució de les obres de consolidació del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta', finançat amb càrrec al Pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 03201 2013 000011 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE TRESORERIA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura de desembre de 2013.
Expediente: E 04901 2014 000001 00 - Aprovat
0040 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Abreviat núm. 395/12.
Expediente: E 01305 2010 000518 00 - Aprovat
0041 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Abreviat núm. 68/13.
Expediente: E 01305 2012 000031 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa arxivar l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2011 000106 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2014 000035 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar els procediments operatius entre el Cos Nacional de Policia i la Policia Local de València que desenvolupen l'acord de col·laboració amb el Ministeri de l'Interior per a la incorporació del Cos de Policia Local al 'Sistema de seguiment integral dels casos de violència de gènere'.
Expediente: E 01401 2014 000037 00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el programa d'activitats per a la temporada 2014 presentat per la Federació de Jocs i Esports Tradicionals de la Comunitat Valenciana i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E 01903 2008 000296 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PLATGES.- Proposa sol·licitar una subvenció a la Conselleria de Benestar Social per a equipament del programa d'ajuda al bany del discapacitat en les platges de València.
Expediente: E 02410 2014 000004 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer i liquidar l'obligació a favor de Confederació Hidrogràfica del Xúquer en concepte de cànon de control d'abocaments 2010 en les EDAR del Saler, Massarrojos i el Palmar.
Expediente: E 02701 2011 000216 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 154-R, d'11 de juliol de 2013.
Expediente: E 02701 2013 000040 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar i disposar el gasto a favor de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en concepte de tarifes d'utilització de l'aigua i cànon de regulació de l'any 2014.
Expediente: E 02701 2013 000366 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar l'adhesió al conveni marc firmat per la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, i Ecoembalajes España, SA (Ecoembes).
Expediente: E 02801 2014 000076 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Manuel Oliver, SL.
Expediente: E 08001 2014 000001 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'execució d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01002 2013 000588 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa adoptar acord sobre infracció disciplinària.
Expediente: E 01002 2013 000420 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa esmenar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de febrer de 2014.
Expediente: E 01101 2013 000566 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa modificar la data de finalització dels contractes de determinat personal del programa EMCORP.
Expediente: E 01101 2013 001500 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'aplicació en les nòmines de l'exercici 2014 del punt 6 de la Relació de Llocs de Treball en el Servici de Policia Local.
Expediente: E 01101 2014 000114 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el desenvolupament i modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 7 de febrer de 2014.
Expediente: E 01001 2014 000046 00 - Aprovat
0058 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar una campanya de publicitat amb motiu de les Falles, en diversos mitjans de comunicació.
Expediente: E 04103 2014 000026 00 - Aprovat
0059 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Proposa donar d'alta a una funcionària per a disposar de fons a depositar en el compte restringit de pagaments a justificar i aprovar el gasto derivat de la matriculació del seminari de la reforma de la comptabilitat del sector públic local.
Expediente: E 04302 2014 000001 00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Educo Servicios y Proyectos Educativos, SL.
Expediente: E 01902 2014 000033 00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Associació de la Setmana de la Moda de València.
Expediente: E 01902 2014 000052 00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la disposició del gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les persones beneficiàries del programa de pràctiques no laborals 'La meua primera experiència laboral', en concepte de beca corresponent a gener de 2014.
Expediente: E 02902 2014 000017 00 - Aprovat