2014-02-25 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
25-02-2014
Hora:
10:00
Òrgan:
E3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de 28 de gener de 2014
Aprovat
0002 - SECRETARIA GENERAL Aprovar la classificació de les entitats vinculades o dependents de l'Ajuntament per aplicació de la Disposició Addicional 12a de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL)
Expediente: E 00401 2014 000006 00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL Proposa que la Corporació consenta i complisca la Sentència, dictada pel TSJ, estimatòria del recurs P.O. 2/1511/2005 interposat per NAVES CAMINO DE MONCADA S.A. contra Resolució del Conseller de Territori i Vivenda per la qual s'aprova definitivament l'Homologació i Pla de Reforma Interior Pedro Cabanes de València, confirmada per Sentència del Tribunal Suprem.
Expediente: E 00501 2006 000139 00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL Proposa que la Corporació quede assabentada de la Sentència, del TSJ, que declara la inadmissibilitat en part i desestimació el recurs contenciós administratiu P.O. 2/1916/08 interposat per l'Administració General de l'Estat contra Acord Plenari que va acceptar parcialment el requeriment del Delegat del Govern contra aprovació de l'Acord Laboral per al Personal Funcionari i Laboral de l'Ajuntament, quadrienni 2008-2011; i això tenint en compte que per Sentència del Suprem s'ha declarat no pertoca al recurs de cassació.
Expediente: E 00501 2008 000472 00 - Quedar assabentat
0005 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL Dóna compte de l'Informe de l'Interventor General sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al quart trimestre de 2013.
Expediente: E 00407 2012 000002 00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTÀRI Proposa aprovar la segona modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit del Pressupost 2014.
Expediente: E 05501 2014 000008 00 - Aprovat
0007 - "MOCIONS Moció que presenta Pedro Miquel Sánchez Marco del Grup municipal socialista sobre ""Publicitat sobre possibilitat de fraccionar els deutes tributaris"".
Expediente: E 05630 2014 000006 00 - Aprovat
0008 - ANNEX Expedients dels quals es dóna compte a la Comissió segons relacions adjuntes.