2014-02-14 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
14-02-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia de 24 de gener de 2014.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 279/12.
Expediente: E 00501 2012 000372 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 709/12.
Expediente: E 00501 2013 000019 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 233/13.
Expediente: E 00501 2013 000267 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara acabat el Recurs PA núm. 389/12, interposat contra sanció per infracció de l'article 68.1 Llei de la Generalitat Valenciana 1/2011.
Expediente: E 00501 2012 000580 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 364/12, interposat contra sanció per infracció molt greu de l'Ordenança municipal de venda no sedentària.
Expediente: E 00501 2012 000366 00 - Aprovat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 682/12, sobre liquidació de l'impost sobre béns immobles, exercici 2012.
Expediente: E 00501 2013 000007 00 - Aprovat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 177/13, interposat contra sanció per infracció greu de l'Ordenança municipal d'ocupació del domini públic amb taules i cadires.
Expediente: E 00501 2013 000240 00 - Aprovat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 223/13, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2013 000268 00 - Aprovat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 8, estimatòria de la demanda formulada en Actes núm. 1335/12 i acumulats núm. 1336/12, 1337/12 i 1257/12, en matèria d'acomiadament.
Expediente: E 00501 2012 000552 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en l'expedient núm. 33/14.
Expediente: E 01002 2014 000033 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte de prestació del servici de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors.
Expediente: E 04101 2013 000060 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S3.10.470, 'Parcel·la per a xarxa viària en avinguda del Doctor Waskman', per esmena d'un error material en el còmput de la seua superfície.
Expediente: E 05303 2014 000014 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar una petició efectuada perquè l'Ajuntament recupere una parcel·la del nucli 1 del poblat 3 del bosc de la Devesa.
Expediente: E 05304 2013 000084 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar les al·legacions efectuades i ordenar l'immediat alliberament de la séquia del Bracet, de propietat municipal.
Expediente: E 05304 2011 000130 00 - Aprovat
0016 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa declarar béns privatius i efectes no utilitzables els relacionats en l'expedient núm. 175/13.
Expediente: E 01201 2013 000175 00 - Aprovat
0017 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2013 23356.
Expediente: E 01305 2013 000095 00 - Aprovat
0018 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2012 116137.
Expediente: E 01305 2012 000421 00 - Aprovat
0019 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Abreviat núm. 295/12.
Expediente: E 01305 2009 000355 00 - Aprovat
0020 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Abreviat núm. 328/12.
Expediente: E 01305 2009 000004 00 - Aprovat
0021 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Abreviat núm. 186/13.
Expediente: E 01305 2012 000216 00 - Aprovat
0022 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 3670-W, de 27 de juny de 2013, d'imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2013 003031 00 - Aprovat
0023 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3491-W, de 19 de juny.
Expediente: E 01306 2013 003025 00 - Aprovat
0024 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 4265-W, de 22 de juliol.
Expediente: E 01306 2013 003033 00 - Aprovat
0025 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5777-W, de 5 de novembre.
Expediente: E 01306 2013 005459 00 - Aprovat
0026 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5843-W, de 7 de novembre.
Expediente: E 01306 2013 004803 00 - Aprovat
0027 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5923-W, de 14 de novembre.
Expediente: E 01306 2013 005566 00 - Aprovat
0028 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 6454-W, de 9 de desembre.
Expediente: E 01306 2013 005383 00 - Aprovat
0029 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 5405-W, de 15 d'octubre de 2013, sobre imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2013 004832 00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar el projecte de modificació del Reglament de Règim Intern del Consell Escolar Municipal.
Expediente: E 02101 2005 000355 00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la modificació del programa per a la prevenció, detecció i tractament de l'absentisme escolar.
Expediente: E 02101 2010 001154 00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa alliberar la quantitat sobrant de la proposta de gasto núm. 2013/1212.
Expediente: E 02101 2013 000243 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el gasto per a atendre els pagaments de les ajudes del Programa d'Atenció a l'Exclusió Social (PAES) durant l'any 2014.
Expediente: E 02201 2014 000818 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la disposició del gasto del conveni amb la Conselleria de Benestar Social corresponent al servici de 'Menjar a casa'.
Expediente: E 02201 2013 007460 00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al contracte de prestació del servici de tallers d'autoestima i desenvolupament personal.
Expediente: E 02201 2010 008119 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reajustament del gasto plurianual del contracte de servici de gestió del centre de dia municipal per a jóvens 'Malva-rosa'.
Expediente: E 02201 2013 002131 00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa desistir del procediment obert per a contractar la concessió demanial per a la instal·lació de banderoles publicitàries en suports d'enllumenat públic.
Expediente: E 04101 2013 000152 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 725-I, de 7 de juny de 2013, per la qual es va desestimar la petició de pròrroga de la llicència concedida per a la reforma i rehabilitació d'un edifici situat a la Gran Via de les Germanies i es va declarar la caducitat de la dita llicència.
Expediente: E 03501 2007 000788 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa autoritzar la presentació de la candidatura de l'Ajuntament als premis europeus Natura 2000, edició 2014, per les activitats realitzades durant el projecte 'Seducció Ambiental'.
Expediente: E 03602 2014 000020 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.- Proposa aprovar les 'Condicions d'ús del portal web València Dades Obertes'.
Expediente: E 00910 2014 000016 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 26/14.
Expediente: E 01401 2014 000026 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 27/14.
Expediente: E 01401 2014 000027 00 - Aprovat
0043 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto del contracte de prestació del servici de neteja de les dependències municipals.
Expediente: E 01201 2012 000016 00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat per Centre Esportiu Marxalenes, SL, contra l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de gener de 2013.
Expediente: E 01903 2011 000052 00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa interposar requeriment previ contra el Decret del president de la Diputació de València de data 13 de desembre del 2013.
Expediente: E 01903 2012 000357 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a les entitats següents: Gremi Artesà d'Artistes Fallers.
Expediente: E 01904 2013 000225 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a les entitats següents: Lo Rat Penat.
Expediente: E 01904 2013 000720 00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Fundació 'La Caixa', per a la realització de l'exposició 'Henry Moore. Art al carrer'.
Expediente: E 01905 2014 000012 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa resoldre el contracte per a la prestació del servici de gestió del poliesportiu de la Rambleta.
Expediente: E 04101 2013 000153 00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les modificacions de crèdits generats per ingressos relatius als següents projectes: Programa Eurodisea, 2n flux.
Expediente: E 02902 2013 000065 00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les modificacions de crèdits generats per ingressos relatius als següents projectes: Projecte 'Pròrroga de subvenció dels contractes de huit agents d'ocupació i desenvolupament local'.
Expediente: E 02902 2013 000225 00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les modificacions de crèdits generats per ingressos relatius als següents projectes: Projecte PIE 'Desocupats majors 45 anys.'
Expediente: E 02902 2013 000243 00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les modificacions de crèdits generats per ingressos relatius a les accions formatives de les especialitats que s'indiquen a continuació: 'Activitats administratives en la relació amb el client'.
Expediente: E 02902 2013 000405 00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les modificacions de crèdits generats per ingressos relatius a les accions formatives de les especialitats que s'indiquen a continuació: 'Socorrisme en instal·lacions aquàtiques'.
Expediente: E 02902 2013 000406 00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa rectificar un error detectat en l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013 i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos corresponents al projecte 'Gener@empleo VLC 2013'.
Expediente: E 02902 2013 000244 00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajuda municipal a la contractació 2012, 2n procediment.
Expediente: E 02902 2014 000012 00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa rectificar els errors continguts en els acords de la Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2013 i aprovar les modificacions de crèdits generats per ingressos corresponents als projectes formatius de taller d'ocupació que s'indiquen a continuació: 'Conservació del bosc de la Devesa-Albufera de València'.
Expediente: E 02902 2013 000136 00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa rectificar els errors continguts en els acords de la Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2013 i aprovar les modificacions de crèdits generats per ingressos corresponents als projectes formatius de taller d'ocupació que s'indiquen a continuació: 'Adaptació de peces de roba tradicionals de la cultura popular valenciana'.
Expediente: E 02902 2013 000135 00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa rectificar els errors continguts en els acords de la Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2013 i aprovar les modificacions de crèdits generats per ingressos corresponents als projectes formatius de taller d'ocupació que s'indiquen a continuació: 'Promoció turística VLC 2013'.
Expediente: E 02902 2013 000149 00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les persones beneficiàries del programa de pràctiques no laborals 'La meua primera experiència laboral', en concepte de beca corresponent a desembre de 2013.
Expediente: E 02902 2013 000350 00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar les següents contractacions laborals: Un professor i dos alumnes-treballadores amb destinació al taller d'ocupació 'Promoció turística'.
Expediente: E 01101 2013 001550 00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar les següents contractacions laborals: Una monitora i una alumna-treballadora amb destinació al taller d'ocupació 'Adaptació de peces de roba tradicionals de la cultura popular valenciana'.
Expediente: E 01101 2013 001551 00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la renovació de l'Ajuntament de València en la distinció 'Ciutat de la Ciència i la Innovació'.
Expediente: E 00202 2014 000016 00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local de 27 de desembre de 2013, de denegació d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials 2013.
Expediente: E 00202 2013 000021 00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa acceptar la donació de la paleta d'obra usada en la col·locació de la primera pedra del Mercat Central el 30 de desembre de 1915, per a la seua exhibició en el Museu d'Història de València.
Expediente: E 02001 2014 000047 00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'atribució de funcions en el Servici de Personal.
Expediente: E 01101 2014 000276 00 - Aprovat