2014-01-24 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
24-01-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 27 de desembre de 2013.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 254/12, interposat contra acord de la Junta de Govern Local que va rebutjar la sol·licitud de retaxació d'una finca del projecte de reparcel·lació per a l'execució del Parc de Capçalera.
Expediente: E 00501 2012 000217 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 125/13, sobre declaració de clandestinitat de diversos suports publicitaris.
Expediente: E 00501 2013 000126 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 620/11, sobre incoació d'expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E 00501 2011 000598 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 348/13, interposat contra la desestimació d'una reclamació de quantitat en concepte d'interessos de demora derivats de l'execució de l'obra 'Infraestructures ciclistes en Campanar-Benicalap'.
Expediente: E 00501 2013 000294 00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a l'exercici 2014, derivat de la vinculació laboral del personal que s'indica a continuació: Un treballador amb la categoria d'auxiliar de servicis.
Expediente: E 01101 2004 001178 00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a l'exercici 2014, derivat de la vinculació laboral del personal que s'indica a continuació: Dos treballadors amb destinació als programes de qualificació professional inicial.
Expediente: E 01101 2011 001638 00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte l'acord de l'extinta Comissió de Govern de 21 de desembre de 2001, pel qual es va adscriure a l'Àrea de Seguretat Ciutadana un local en planta baixa situat al carrer de Roger de Flor.
Expediente: E 05301 2001 001112 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar els immobles adquirits per Aumsa en desplegament de l'encàrrec de gestió del Pla especial i de reforma interior del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: E 05305 2013 000091 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alterar la qualificació jurídica dels vehicles amb els codis que s'indiquen a continuació, cedir-los a l'Ajuntament de Bétera i donar-los de baixa en l'Inventari Municipal de Béns: Codi 5.04.000118.
Expediente: E 05303 2013 000152 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alterar la qualificació jurídica dels vehicles amb els codis que s'indiquen a continuació, cedir-los a l'Ajuntament de Bétera i donar-los de baixa en l'Inventari Municipal de Béns: Codi 5.04.000130.
Expediente: E 05303 2013 000153 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alterar la qualificació jurídica dels vehicles amb els codis que s'indiquen a continuació, cedir-los a l'Ajuntament de Bétera i donar-los de baixa en l'Inventari Municipal de Béns: Codi 5.02.000023.
Expediente: E 05303 2013 000158 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns una parcel·la situada al carrer de Sant Marcel·lí i a l'avinguda del Doctor Tomàs Sala.
Expediente: E 05303 2013 000185 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S5.07.155 i donar d'alta unes parcel·les situades als carrers del Roure Valencià i de la Casa de la Misericòrdia i a la plaça de Zumalacárregui.
Expediente: E 05301 1996 000951 00 - Aprovat
0015 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00115 2011 379.
Expediente: E 01305 2011 000313 00 - Aprovat
0016 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 122329.
Expediente: E 01305 2012 000440 00 - Aprovat
0017 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 5403-W, de 15 d'octubre de 2013, d'imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2013 002363 00 - Aprovat
0018 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 6099-W, de 21 de novembre de 2013, sobre imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2013 005258 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 276, de 7 d'agost de 2013.
Expediente: E 01401 2011 000302 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de l'Associació Setmana de la Moda de València, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E 01902 2013 000011 00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E 01903 2014 000005 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa acceptar l'oferiment de cessió en qualitat de comodat a l'Ajuntament de diversos complements de la Festivitat del Corpus Christi.
Expediente: E 01904 2013 000489 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar el programa oficial de Falles 2014.
Expediente: E 01904 2014 000178 00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto en concepte de transferència a l'organisme autònom de la Universitat Popular, per al seu finançament.
Expediente: E 02101 2014 000052 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'adhesió al conveni de col·laboració entre el Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat i la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Benestar Social.
Expediente: E 02201 2013 010839 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa aprovar la justificació de les aportacions efectuades a la Federació d'Associacions de Veïns de València durant l'exercici 2013.
Expediente: E 02301 2013 000049 00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa aprovar el plec de clàusules administratives que ha de regir en el procediment d'adjudicació del contracte de subministrament de peretes LED, adjudicar el contracte i acceptar la cessió del dret de cobrament que suposa la subvenció a favor dels contractistes adjudicataris.
Expediente: E 03303 2013 000225 00 - Aprovat
0028 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'organisme autònom Consell Agrari Municipal de València, en concepte d'aportació anual 2014.
Expediente: E 03602 2014 000003 00 - Aprovat
0029 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Proposa la concertació d'operacions de crèdit a curt termini per a l'anticipació de la recaptació de tributs municipals del primer semestre de 2014.
Expediente: E 05201 2014 000005 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar les clàusules de l'acord de col·laboració a subscriure amb el Ministeri de l'Interior per a la incorporació del Cos de Policia Local al 'Sistema de seguiment integral dels casos de violència de gènere'.
Expediente: E 01401 2014 000008 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar a un agent de la Policia Local responsable d'una infracció greu.
Expediente: E 01401 2013 000180 00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa sol·licitar de la Conselleria de Benestar Social les subvencions destinades a les finalitats que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Ajudes econòmiques destinades a entitats locals de la Comunitat Valenciana per al finançament dels gastos corrents de les agències AMICS.
Expediente: E 02201 2014 000365 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa sol·licitar de la Conselleria de Benestar Social les subvencions destinades a les finalitats que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2014: Prestacions econòmiques individualitzades per acolliment familiar.
Expediente: E 02201 2014 000366 00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local d'11 d'octubre de 2013, sobre ajudes municipals a la consolidació 2013 (1r i 2n procediment).
Expediente: E 02902 2013 000161 00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar preus contradictoris en el projecte denominat 'Condicionament de les voreres de l'illa formada pels carrers de Joaquim Benlloch, de Juan Ramón Jiménez, de Benifairó de la Valldigna i de Bernat Descoll'.
Expediente: E 03301 2012 000046 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació: Resolució núm. 509-I, de 23 d'abril, de denegació de legalització d'obres.
Expediente: E 03501 2007 001446 00 - Aprovat
0037 - Resolució núm. 1105-I, de 25 de setembre, sobre concessió de llicència d'intervenció per a habilitació de local.
Expediente: E 03501 2013 000672 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Expediente: E 04001 2014 000011 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar el lloguer de vehicles en sistema de renting operatiu amb destinació a la Policia Local.
Expediente: E 04101 2013 000127 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa ratificar la moció del tinent d'alcalde, delegat coordinador de l'Àrea d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació.
Expediente: E 01101 2014 000099 00 - Aprovat
0041 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte de la primera modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2014.
Expediente: E 05501 2014 000002 00 - Aprovat
0042 - MOCIÓ del tinent d'alcalde, regidor delegat de Patrimoni i Gestió Patrimonial.- Proposa renunciar a l'ajuda econòmica sol·licitada a la Diputació de València per a l'execució de la segona fase de les obres de restauració de l'immoble municipal situat al carrer d'Aben al Abbar.
Expediente: E 05302 2013 000599 00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa presentar la candidatura de l'Ajuntament de València al concurs 'Mayors Challenge/Desafiament dels alcaldes', convocat per la Fundació 'Bloomberg'.
Expediente: E 00202 2014 000003 00 - Aprovat