2013-12-20 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
20-12-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 22 de novembre de 2013.
Aprovat
0002 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Proposa nomenar vocal titular, en representació del Grup Municipal Compromís, en el Consell Rector de l'organisme autònom municipal Junta Central Fallera de València, en substitució de l'anterior.
Expediente: E 00400 2013 000022 00 - Aprovat
0003 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Proposa nomenar vocal titular, en representació del Grup Municipal Socialista, en el Consell Rector de l'organisme autònom municipal Consell Agrari, en substitució de l'anterior.
Expediente: E 00400 2013 000023 00 - Aprovat
0004 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors.
Expediente: E 00400 2013 000019 00 - Aprovat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 620/11, sobre retribucions per excés de jornada.
Expediente: E 00501 2012 000063 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 412/12, contra desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2012 000394 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 111/13, sobre resolució que no admet a tràmit el recurs de reposició interposat contra avís d'embargament per impagament de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E 00501 2013 000192 00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que decreta la no admissió a tràmit del recurs seguit per procediment especial de protecció dels Drets Fonamentals núm. 442/13, interposat contra sanció per infracció de l'Ordenança municipal de neteja urbana.
Expediente: E 00501 2013 000362 00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra resolucions del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa relatius a l'expropiació d'uns immobles situats al carrer d'Olba: Recurs núm. 4/594/11.
Expediente: E 00501 2012 000057 00 - Aprovat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra resolucions del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa relatius a l'expropiació d'uns immobles situats al carrer d'Olba: Recurs núm. 4/595/11.
Expediente: E 00501 2012 000042 00 - Aprovat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 571/12, sobre desestimació de reclamacions de pagament en concepte d'interessos de demora.
Expediente: E 00501 2012 000499 00 - Aprovat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de desestimació de reclamacions de pagament en concepte d'interessos de demora: Recurs PA núm. 555/12.
Expediente: E 00501 2012 000459 00 - Aprovat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de desestimació de reclamacions de pagament en concepte d'interessos de demora: Recurs PA núm. 556/12.
Expediente: E 00501 2012 000458 00 - Aprovat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria del Recurs PA núm. 186/13, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2013 000202 00 - Aprovat
0015 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL.- Dóna compte de la fiscalització plena posterior de les nòmines dels mesos de l'any 2012 que s'indiquen a continuació: Juliol, agost i setembre.
Expediente: O 04401 2013 000064 00 - Quedar assabentat
0016 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL.- Dóna compte de la fiscalització plena posterior de les nòmines dels mesos de l'any 2012 que s'indiquen a continuació: Octubre, novembre i desembre.
Expediente: O 04401 2013 000091 00 - Quedar assabentat
0017 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte del personal del pla d'ocupació VLC 2013: 'Indumentària tradicional'.
Expediente: E 01101 2013 000456 00 - Aprovat
0018 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació del servici d'animació sociocultural per a persones majors.
Expediente: E 04101 2013 000060 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns unes parcel·les situades en els emplaçaments següents: Carrer dels Pins i senda del Polvorí.
Expediente: E 05301 1995 000931 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns unes parcel·les situades en els emplaçaments següents: Carrers del Músic Jarque Cualladó i del Guardacostes.
Expediente: E 05303 2013 000127 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa formalitzar un conveni amb la Universitat de València per a la regularització patrimonial d'immobles.
Expediente: E 05305 2013 000010 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, a favor de Sucesores de Manuel Huerta, SL, una parcel·la municipal situada al passeig de Neptú.
Expediente: E 05301 1994 000063 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'abonar les factures presentades per les entitats següents: Informática de Alcance, SLU i S2 Grupo de Innovación en Procesos Organizativos, SL.
Expediente: E 00801 2013 000123 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'abonar les factures presentades per les entitats següents: Steria Ibérica, SAU.
Expediente: E 00801 2013 000125 00 - Aprovat
0025 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa admetre la comanda de gestió de la Universitat Popular en l'Ajuntament de València continguda en l'expedient 01201/2013/249 i aprovar el text de l'esmentada comanda.
Expediente: E 01201 2013 000249 00 - Aprovat
0026 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació continguda en l'expedient de manteniment d'edificis i de factures de Solred i Iberdrola.
Expediente: E 01201 2013 000278 00 - Aprovat
0027 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 4754-W, de 9 de setembre de 2013, d'imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2013 003826 00 - Aprovat
0028 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 410-W, de 24 de gener.
Expediente: E 01306 2012 006080 00 - Aprovat
0029 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5324-W, de 10 d'octubre.
Expediente: E 01306 2013 004330 00 - Aprovat
0030 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5375-W, de 15 d'octubre.
Expediente: E 01306 2013 003673 00 - Aprovat
0031 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 71-W, de 10 de gener de 2013, sobre imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2012 008025 00 - Aprovat
0032 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 4762-W, de 9 de setembre de 2013, d'imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2013 003761 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Armería Gabilondo.
Expediente: E 01401 2013 000256 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Banco Santander, SA.
Expediente: E 01401 2013 000299 00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Electronic Trafic, SA.
Expediente: E 01801 2013 004215 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar les al·legacions formulades i imposar penalitats pel contracte del servici de retirada de vehicles de la via pública, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 2859/13.
Expediente: E 01801 2013 002859 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar les al·legacions formulades i imposar penalitats pel contracte del servici de retirada de vehicles de la via pública, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 3746/13.
Expediente: E 01801 2013 003746 00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació corresponent a les factures presentades per Fomento de Construcciones y Contratas, SA i Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP.
Expediente: E 01903 2013 000414 00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada per diversos clubs esportius, corresponent a les subvencions concedides per acord de la Junta de Govern Local d'11 d'octubre del 2013, destinades a sufragar els gastos derivats de la temporada 2012-2013.
Expediente: E 01903 2013 000427 00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada pel Club Levante Bowling, UD, corresponent a la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 27 de setembre del 2013, destinada a sufragar els gastos de la temporada 2012-2013.
Expediente: E 01903 2013 000194 00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar les justificacions presentades per les entitats que s'indiquen a continuació, relatives a l'aportació dels corresponents convenis i abonar l'aportació de l'exercici 2013: Federació de Triatló i Esport Combinat de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01903 2013 000041 00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar les justificacions presentades per les entitats que s'indiquen a continuació, relatives a l'aportació dels corresponents convenis i abonar l'aportació de l'exercici 2013: Club d'Escacs Ciutat Vella.
Expediente: E 01903 2013 000311 00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2013 al conveni de col·laboració firmat amb la Universitat Internacional Menéndez Pelayo.
Expediente: E 01905 2013 000046 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'abonar les factures presentades per les entitats següents: Estudi Verd, SL.
Expediente: E 02001 2013 000310 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'abonar les factures presentades per les entitats següents: Cyrespa Arquitectónico, SL.
Expediente: E 02001 2013 000313 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar l'aportació municipal a favor de la Fundació Entomològica 'Juan Torres Sala' de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 02001 2013 000286 00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa estimar en part les al·legacions formulades per Secopsa Servicios, SA, i reconéixer el dret del contractista a la revisió dels preus unitaris del contracte de servicis de manteniment i conservació de col·legis públics i centres educatius, i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E 02101 2013 000400 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació a favor de Deportes para los Municipios, SL, de l'import de la factura de novembre del 2013 del contracte de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E 02201 2013 010419 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa alliberar la proposta de gasto aprovada per a atendre els pagaments de les nominetes mensuals de les ajudes del Programa d'Atenció a l'Exclusió Social, PAES.
Expediente: E 02201 2013 000657 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir el premi del I concurs de cartells 8 de març de 2014, Dia Internacional de la Dona: 'La salut i el benestar de les dones'.
Expediente: E 02201 2013 005571 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les bases i convocatòria de subvencions a entitats per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social en el municipi de València.
Expediente: E 02201 2013 009237 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de l'associació ASPAYM-CV.
Expediente: E 02201 2013 009709 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'ampliació de l'objecte de la subvenció atorgada a COCEMFE València.
Expediente: E 02201 2012 008726 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de les factures corresponents als servicis prestats durant el proppassat mes d'octubre referit a la gestió de trenta-cinc places en centres gerontològics privats de València.
Expediente: E 02201 2013 009711 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'ajuda humanitària d'emergència a Filipines per mitjà de la concessió de subvencions a UNHCR-Acnur Delegació CV i a UNICEF.
Expediente: E 02201 2013 009899 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les bases i convocatòria de les subvencions a entitats pertanyents a les Meses de Solidaritat.
Expediente: E 02201 2013 008636 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la reformulació de projectes de convocatòries de cooperació al desenvolupament, pobresa i exclusió social i meses de solidaritat.
Expediente: E 02201 2013 005201 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de 26 d'abril de 2013 que s'indiquen a continuació, sobre rètols publicitaris: Resolució núm. 1405-Ñ.
Expediente: E 02307 2012 000957 00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de 26 d'abril de 2013 que s'indiquen a continuació, sobre rètols publicitaris: Resolució núm. 1406-Ñ.
Expediente: E 02307 2012 000958 00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa rebutjar l'alternativa tècnica de programa per al desenvolupament de l'actuació aïllada corresponent a l'àrea de repartiment de la parcel·la situada als carrers del Dibuixant Manuel Gago i de Fra Mateu.
Expediente: E 03105 2008 000023 00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa no admetre i desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 19 d'abril de 2013, relatiu a la concessió de llicència per silenci administratiu per a estació base de telefonia mòbil en un edifici situat a l'avinguda del Doctor Peset Aleixandre.
Expediente: E 03501 2004 001241 00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Vareser 96, SL i d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP, pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 698/13.
Expediente: E 03801 2013 000698 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Vareser 96, SL i d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP, pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 727/13.
Expediente: E 03801 2013 000727 00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concloure el procediment de reintegrament d'una subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local i procedir a l'arxiu de l'expedient.
Expediente: E 03910 2013 000006 00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE TRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici d'Oficina de Coordinació Tributària.
Expediente: E 04901 2013 000056 00 - Aprovat
0066 - GABINET D'ALCALDIA.- Proposa aprovar la concessió d'aportacions econòmiques a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Asil Germanetes dels Ancians Desemparats.
Expediente: E 00201 2013 000018 00 - Aprovat
0067 - GABINET D'ALCALDIA.- Proposa aprovar la concessió d'aportacions econòmiques a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Cotolengo del Pare Alegre.
Expediente: E 00201 2013 000019 00 - Aprovat
0068 - GABINET D'ALCALDIA.- Proposa aprovar la concessió d'aportacions econòmiques a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Associació Valenciana de la Caritat.
Expediente: E 00201 2013 000020 00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa deixar sense efecte i declarar la pèrdua del dret al cobrament de les subvencions concedides en concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials-VLC Emprén 2013, a favor dels interessats relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 634/13.
Expediente: E 00202 2013 000634 00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa deixar sense efecte i declarar la pèrdua del dret al cobrament de les subvencions concedides en concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials-VLC Emprén 2013, a favor dels interessats relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 646/13.
Expediente: E 00202 2013 000646 00 - Aprovat
0071 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Ordinari núm. 417/10.
Expediente: E 01305 2006 000655 00 - Aprovat
0072 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Ordinari núm. 674/11.
Expediente: E 01305 2009 000691 00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable d'una infracció lleu.
Expediente: E 01401 2012 000257 00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa desestimar íntegrament la recusació presentada contra l'instructor d'un expedient disciplinari.
Expediente: E 01401 2013 000180 00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 312/13.
Expediente: E 01401 2013 000312 00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 313/13.
Expediente: E 01401 2013 000313 00 - Aprovat
0077 - BANDA MUNICIPAL.- Proposa transferir una quantitat a favor de l'organisme autònom municipal Palau de la Música i Congressos de València.
Expediente: E 01601 2013 000001 00 - Aprovat
0078 - BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de determinats proveïdors per la prestació de diversos servicis.
Expediente: E 01601 2013 000041 00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Transvía, SL.
Expediente: E 01902 2013 000324 00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació per part de l'Ajuntament d'ajudes a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres.
Expediente: E 01904 2012 000614 05 - Aprovat
0081 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació i concessió per part de l'Ajuntament d'ajudes a les comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres.
Expediente: E 01904 2013 000428 04 - Aprovat
0082 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a la Federació d'Associacions de Falles Secció Especial i reconéixer l'obligació de pagament del segon termini de la subvenció.
Expediente: E 01904 2013 000547 00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar les bases i convocatòria, mitjançat tramitació anticipada, de la concessió d'ajudes a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments i la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres de 2014.
Expediente: E 01904 2013 000684 00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa concedir una subvenció a Lo Rat Penat per a completar la dotació dels premis dels CXXIX Jocs Florals de la Ciutat i Regne de València i reconéixer l'obligació de pagament de l'ajuda a favor de l'entitat.
Expediente: E 01904 2013 000720 00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació de pagament a diversos proveïdors amb motiu de les festivitats de la Mare de Déu dels Desemparats, Corpus, Fira de Juliol i Expojove 2013.
Expediente: E 01904 2013 000722 00 - Aprovat
0086 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 146/13.
Expediente: E 01905 2013 000146 00 - Aprovat
0087 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 149/13.
Expediente: E 01905 2013 000149 00 - Aprovat
0088 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa concedir una subvenció a la Universitat Politècnica per a la realització de l'estudi de l'emprenedoria juvenil en l'ecosistema universitari de la ciutat de València.
Expediente: E 02101 2013 001852 00 - Aprovat
0089 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa declarar la tramitació d'emergència i procedir immediatament a les obres estrictament necessàries de reparació del col·lector que discorre pel carrer d'en Vicent Gallart (arxiprest), entre els carrers del Pare Lluís Navarro i d'Escalante.
Expediente: E 02701 2013 000633 00 - Aprovat
0090 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa alliberar el crèdit autoritzat i disposat a favor de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en concepte de tarifa d'utilització de l'aigua del Canal Xúquer-Túria-Tram usuaris convencionals. Any 2013 i d'obres de modernització de la séquia Reial del Xúquer. Exercici 2013.
Expediente: E 02701 2012 000653 00 - Aprovat
0091 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa deixar sense efecte les modificacions acordades per la Junta de Govern Local de 20 d'abril i 3 de maig de 2013 i autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació a favor de la Junta de Desaigües de l'Albufera en concepte d'aportació dels anys 2012 i 2013.
Expediente: E 02701 1998 000660 00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar un increment lineal sobre les tarifes d'ocupació i servicis de les parades del Mercat Central per a l'exercici 2014, sol·licitat per l'Associació de Venedors de l'esmentat mercat.
Expediente: E 02901 2013 001434 00 - Aprovat
0093 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar les subvencions amb destinació als projectes formatius de taller d'ocupació que s'indiquen a continuació i aprovar les corresponents modificacions de crèdits: 'Adaptació de peces de roba tradicionals de la cultura popular valenciana'.
Expediente: E 02902 2013 000135 00 - Aprovat
0094 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar les subvencions amb destinació als projectes formatius de taller d'ocupació que s'indiquen a continuació i aprovar les corresponents modificacions de crèdits: 'Conservació del bosc de la Devesa-Albufera de València'.
Expediente: E 02902 2013 000136 00 - Aprovat
0095 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar les subvencions amb destinació als projectes formatius de taller d'ocupació que s'indiquen a continuació i aprovar les corresponents modificacions de crèdits: 'Promoció turística VCL 2013'.
Expediente: E 02902 2013 000149 00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa reconéixer unes obligacions de pagament a favor de Vareser 96, SL i d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP.
Expediente: E 03201 2013 000072 00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa reconéixer unes obligacions de pagament a favor de Vareser 96, SL i d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP.
Expediente: E 03801 2013 000736 00 - Aprovat
0098 - SERVICI D'ACTIVITATS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 4105-W, de 16 de juliol de 2013, sobre canvi de titularitat d'una llicència d'activitat.
Expediente: E 03901 2013 001485 00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Sociedad de Agricultores de la Vega, SA.
Expediente: E 04001 2013 000995 00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Fomento de Construcciones y Contratas, SA.
Expediente: E 04001 2013 001000 00 - Aprovat
0101 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Agencia EFE, SA.
Expediente: E 04103 2012 000051 00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de l'adscripció orgànica del lloc de treball referència núm. 7702.
Expediente: E 01101 2013 001478 00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la correcció d'un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
Expediente: E 01101 2013 001537 00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'atribució de funcions en el Servici de Sanitat.
Expediente: E 01101 2013 001546 00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la contractació laboral del personal amb destinació al pla integral d'ocupació 'Majors de 45 anys'.
Expediente: E 01101 2013 001530 00 - Aprovat
0106 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar les transferències de crèdit contingudes en l'expedient 01201 2013 293.
Expediente: E 01201 2013 000293 00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa posar a disposició de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports l'edificació situada al carrer de Ciril Amorós, per al CEIP Sant Joan de Ribera.
Expediente: E 05307 2013 000021 00 - Aprovat
0108 - MOCIÓ del vicealcalde i primer tinent d'alcalde, coordinador general de l'Àrea de Dinamització Econòmica i Ocupació.- Proposa aprovar un bestreta de Tresoreria a favor de la Societat Municipal d'Actuacions Urbanístiques-Aumsa.
Expediente: E 04901 2013 000062 00 - Aprovat
0109 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa no celebrar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 3 de gener de 2014.
Aprovat