2013-12-19 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
19-12-2013
Hora:
10:00
Òrgan:
E3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de 19 de novembre de 2013
Aprovat
0002 - SERVEI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA Proposa rectificar l'error de transcripció advertit en els imports de la Quota de Conservació de Comptadores relacionats en el punt primer de l'acord número 16 de la sesió del dia 22 de novembre de 2013.
Expediente: E 02701 2013 000543 00 - Aprovat
0003 - SERVEI DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I LES SEUES INFRAESTRUCTURES Proposa aprovar la proposta de tarifes pròpies dels servicis de transport col.lectiu urbà de viatgers formulada per l'Empresa Municipal de Transports per a l'exercici 2014.
Expediente: E 01801 2013 003980 00 - Aprovat
0004 - SERVEI ECONÓMIC PRESUPUESTARI Aprobació definitiva del Pressupost General i Consolidat de la Corporació, els seus Organismes Autónoms, amb personalitat diferenciada i Empreses Municipals 2014
Expediente: E 05501 2013 000058 00 - Aprovat
0005 - SERVEI ECONÓMIC PRESUPUESTARI 6ª Relació d'expedients de reconeiximent estrajudicial de crèdits i obligacions 2013
Expediente: E 05501 2013 000061 00 - Aprovat
0006 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Proposa aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança Fiscal General, de l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per Utilització Privativa o Aprofitaments especials constituïts en el Sòl, Vol i Subsòl de Terrenys d'Ús Públic Municipal; així com l'aprovació definitiva de la imposició de les Taxes per Aprofitament del Domini Públic Local per mitjà de Caixers Automàtics d'entitats financeres instal·lats en la fatxada d'establiments i manipulables des de la via pública i el seu corresponent ordenança reguladora
Expediente: E H4969 2013 500043 00 - Aprovat
0007 - SERVEI DE TRIBUTS, A.E. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia de data 4 de desembre del 2013 pels que s'ordena la publicació de l'acord provisional elevat a definitiu i del text íntegre de la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores de les Taxes a què no s'han presentat reclamacions durant el període d'exposició pública.
Expediente: E H4969 2013 500044 00 - Quedar assabentat
0008 - PREGUNTES Contestació a Pregunta formulada per D. Pedro M. Sánchez Marco del Grup Municipal Socialista a la Comissió d'Hisenda, Dinamització Econòmica i Ocupació de data 19 de novembre del 2013 sobre Fórmula 1
Quedar assabentat
0009 - ANNEX Expedients dels quals es dóna compte a la Comissió segons relacions adjuntes.
Quedar assabentat