2013-11-29 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
29-11-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 8 de novembre de 2013.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 122/13, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2013 000148 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que no admet el Recurs PO núm. 620/07, interposat contra la concessió d'una llicència d'activitat i ho desestima contra la llicència de funcionament d'un restaurant.
Expediente: E 00501 2007 000547 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 417/10, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2010 000475 00 - Aprovat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 61/11, interposat contra denegació de sol·licitud de legalització d'obres executades en una parcel·la situada a la urbanització de Santa Bàrbara.
Expediente: E 00501 2011 000164 00 - Aprovat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria del Recurs PA núm. 618/12, interposat contra una multa per comissió d'una infracció molt greu de l'Ordenança municipal de venda no sedentària.
Expediente: E 00501 2012 000512 00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció a llocs de treball de determinat personal laboral.
Expediente: E 01101 2013 000444 00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 1456.
Expediente: E 01101 2013 001393 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referències núm. 425 i 7686.
Expediente: E 01101 2013 001428 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 743-P, de 27 de juny de 2013.
Expediente: E 01101 2013 001456 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 776-P, de 10 de juliol de 2013.
Expediente: E 01101 2013 001160 00 - Aprovat
0012 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar l'abonament de la totalitat del gasto de la subvenció concedida a Encom Games, SL, per al desenvolupament del festival internacional Dreamhack 2013.
Expediente: E 00202 2013 000144 00 - Aprovat
0013 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00107 2011 2882.
Expediente: E 01305 2011 000246 00 - Aprovat
0014 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 111911.
Expediente: E 01305 2011 000489 00 - Aprovat
0015 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3216-W, de 5 de juny.
Expediente: E 01306 2012 007516 00 - Aprovat
0016 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3335-W, de 12 de juny.
Expediente: E 01306 2013 000446 00 - Aprovat
0017 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5319-W, de 4 d'octubre.
Expediente: E 01306 2013 004654 00 - Aprovat
0018 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5399-W, de 15 d'octubre.
Expediente: E 01306 2013 004485 00 - Aprovat
0019 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 126-W, de 10 de gener de 2013, sobre imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2012 008046 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar les al·legacions formulades i imposar penalitat pel contracte del servici de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E 01801 2013 002963 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Electronic Trafic, SA.
Expediente: E 01801 2013 003876 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa suspendre el procediment de recaptació i desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 6412-H, de 26 de juliol de 2013, per la qual es fixa el cànon de 2013 corresponent a l'aparcament públic de vehicles situat al carrer d'Alfons Verdeguer.
Expediente: E 01801 2013 000036 00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada per diversos clubs esportius d'alt nivell, corresponent a les subvencions concedides per acord de la Junta de Govern Local de 27 de setembre de 2013, destinades a sufragar els gastos derivats de la temporada 2012-2013, relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 392/13.
Expediente: E 01903 2013 000392 00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada per diversos clubs esportius d'alt nivell, corresponent a les subvencions concedides per acord de la Junta de Govern Local de 27 de setembre de 2013, destinades a sufragar els gastos derivats de la temporada 2012-2013, relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 400/13.
Expediente: E 01903 2013 000400 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Conselleria de Benestar Social relatiu al desenvolupament del Programa Centre Infodona.
Expediente: E 02201 2013 009755 00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar l'addenda al conveni marc de col·laboració firmat amb Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV), la Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT-PV), la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) i la Confederació Empresarial de la Xicoteta i Mitjana Empresa (CEPYMEV), per a la creació d'ocupació i foment de la iniciativa empresarial.
Expediente: E 02902 2013 000092 00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'ajudes municipals a la consolidació empresarial 2013 corresponents al tercer procediment.
Expediente: E 02902 2013 000311 00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa licitar la concessió demanial per a la instal·lació de banderoles publicitàries en suports d'enllumenat públic.
Expediente: E 03303 2010 000213 00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen a continuació: Resolució núm. 711-I, de 13 de desembre de 2011, per la qual es va declarar la caducitat de la llicència concedida per a la construcció d'un edifici al carrer del Marqués d'Elx.
Expediente: E 03501 2007 001905 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen a continuació: Resolució núm. 1002-I, de 26 de juliol de 2013, per la qual s'accepta la renúncia formulada a una llicència concedida per a canvi d'ús de local comercial per a aparcament.
Expediente: E 03501 2007 001179 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa reconéixer unes obligacions de pagament a favor d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP i Vareser 96, SL.
Expediente: E 03501 2013 000940 00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials contra Zurich Seguros amb vista a la reclamació de danys al patrimoni municipal causats en accident de circulació.
Expediente: E 04001 2012 000941 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Associació Espanyola de Parcs i Jardins Públics.
Expediente: E 04001 2013 000759 00 - Aprovat
0034 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Ordinari núm. 296/10.
Expediente: E 01305 2007 000115 00 - Aprovat
0035 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Ordinari núm. 300/10.
Expediente: E 01305 2007 000692 00 - Aprovat
0036 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Ordinari núm. 730/10.
Expediente: E 01305 2007 000149 00 - Aprovat
0037 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Ordinari núm. 75/11.
Expediente: E 01305 2006 000177 00 - Aprovat
0038 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Abreviat núm. 72/12.
Expediente: E 01305 2007 000068 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar a un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció greu.
Expediente: E 01401 2013 000127 00 - Aprovat
0040 - BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la Ciutat de València corresponent a la subvenció concedida en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E 01601 2013 000007 00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada pel Reial Club Nàutic de València corresponent a l'aportació del conveni firmat amb l'esmentada entitat i abonar l'aportació corresponent a l'exercici 2013.
Expediente: E 01903 2012 000412 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa organitzar i realitzar, en col·laboració amb la Fira València, la XXXII edició d'Expojove.
Expediente: E 01904 2013 000624 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar una orde de pagament a justificar per a atendre les prestacions econòmiques individualitzades durant els mesos de gener i febrer de 2014.
Expediente: E 02201 2013 009507 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa incloure diversos interessats en el llistat d'ajudes concedides per a sufragar els gastos de menjador del curs 2013/14.
Expediente: E 02201 2013 003683 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida i el reconeixement de l'obligació a favor de la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD).
Expediente: E 02501 2013 000005 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa declarar la tramitació d'emergència i procedir immediatament a les obres estrictament necessàries de reparació del col·lector secundari que discorre pel carrer del Doctor Lluch, entre els carrers de la Remunta i de Vicent Guillot.
Expediente: E 02701 2013 000552 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar el coeficient de revisió provisional de preus per a l'any 2014 de la contracta del servici de neteja de la via pública i arreplegada i transport de residus sòlids de la zona 2 de la ciutat.
Expediente: E 02801 2013 000828 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la revisió de servicis per a l'any 2014 de la contracta del servici de neteja de la via pública i arreplegada i transport de residus sòlids de la zona 2 de la ciutat.
Expediente: E 02801 2013 000829 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 422-X, de 31 de maig de 2013, i no rehabilitar l'interessat en la titularitat de la llicència d'explotació d'unes parades del mercat del Cabanyal.
Expediente: E 02901 2013 000413 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Avance Publicidad, SL.
Expediente: E 02901 2013 001076 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 25 d'octubre de 2013.
Expediente: E 02901 2013 000932 00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa modificar l'article 6 de les bases reguladores de les ajudes municipals a la contractació i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E 02902 2013 000354 00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar i disposar un gasto a justificar corresponent a les beques a abonar a les persones desocupades beneficiàries del pla municipal de formació i ocupació local VLC 2013 'Retoc digital i escanejat d'imatges'.
Expediente: E 02902 2013 000362 00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Imesapi, SA.
Expediente: E 03303 2013 000238 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra les Resolucions núm. 256-I i 356-I, de 7 i 22 de març de 2013, per mitjà de les quals s'havia denegat la sol·licitud d'acceptació del desistiment de petició de llicència i s'havia requerit la legalització d'unes obres realitzades al carrer de la Reina.
Expediente: E 03501 2003 001450 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa no admetre la sol·licitud efectuada per la Societat Anònima d'Agricultors de la Vega de València, en relació amb els gastos reclamats de l'exercici 2012.
Expediente: E 04001 2011 000969 00 - Aprovat
0057 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses derivada d'insercions de publicitat, subscripcions i subministrament de premsa.
Expediente: E 04103 2013 000098 00 - Aprovat
0058 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat amb motiu de la celebració de la Fira Expojove.
Expediente: E 04103 2013 000105 00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa sol·licitar a la Diputació de València una subvenció amb destinació a la realització de la II fase de les obres de restauració en l'immoble municipal situat al carrer d'Aben al-Abbar.
Expediente: E 05302 2013 000599 00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar renúncies presentades a les vivendes adjudicades i la sol·licitud de canvi de vivenda adjudicada, en el procediment d'adjudicació de vivendes municipals de nova construcció de protecció pública situades al carrer del Marqués de Sant Joan.
Expediente: E 05302 2005 000483 00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Factor CO2 Integral Services, SL.
Expediente: E 08001 2013 000018 00 - Aprovat
0062 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa adequar els preus del contracte de subministrament d'energia elèctrica en baixa tensió, segons Orde Ministerial.
Expediente: E 01201 2009 000019 00 - Aprovat
0063 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa donar d'alta diversos articles en el contracte de subministraments de material fungible d'informàtica.
Expediente: E 01201 2010 000029 00 - Aprovat
0064 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa adequar els preus del contracte de subministrament d'energia elèctrica en alta tensió, segons Orde Ministerial.
Expediente: E 01201 2011 000069 00 - Aprovat
0065 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Ordinari núm. 320/10.
Expediente: E 01305 2007 000689 00 - Aprovat
0066 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Abreviat núm. 825/11.
Expediente: E 01305 2009 000710 00 - Aprovat
0067 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Abreviat núm. 845/11.
Expediente: E 01305 2009 000450 00 - Aprovat
0068 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Abreviat núm. 172/12.
Expediente: E 01305 2007 000823 00 - Aprovat
0069 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Abreviat núm. 233/12.
Expediente: E 01305 2008 000689 00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa prorrogar el contracte d'obres denominat 'Condicionament de les voreres de l'illa formada pels carrers de Joaquim Benlloch, de Juan Ramón Jiménez, de Benifairó de la Valldigna i de Bernat Descoll'.
Expediente: E 03301 2012 000046 00 - Aprovat
0071 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa no celebrar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 6 de desembre de 2013, per coincidir amb festiu.
Aprovat