2013-11-19 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
19-11-2013
Hora:
10:00
Òrgan:
E3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de 22 d'octubre de 2013
Aprovat
0002 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL Dóna compte al Ple sobre l'informe de Compliment del Principi d'Estabilitat Pressupostària en l'exercici 2012 per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València, que no formen part del Sector Administracions Públiques
Expediente: E 05201 2013 000022 00 - Quedar assabentat
0003 - ÒRGAN DE GESTIÓ PRESUPOSTÀRIA I COMPTABLE Proposa aprovar el marc pressupostari 2014-2016, límit de despesa no financera i fons de contingència.
Expediente: E 04302 2013 000007 00 - Aprovat
0004 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI Proposa aprovar inicialment el Pressupost general i consolidat de la Corporació, els seus Organismes Autònoms, amb personalitat diferenciada i Empreses Municipals, per a l'exercici 2014.
Expediente: E 05501 2013 000058 00 - Aprovat
0005 - Dóna compte al Ple sobre l'informe de compliment dels Principis d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i Regla de Despeses pels Pressupostos Inicials consolidats 2014 de l'Ajuntament de València, organismes, entitats i empreses dependents
Expediente: E 05201 2013 000027 00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA Proposa aprovar la modificació del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores per a l'exercici 2013.
Expediente: E 02701 2012 000572 00 - Aprovat
0007 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA Proposa ratificar l'acord del Consell d'Administració d'Emivasa i aprovar la Tarifa d'Aigua Potable en la Ciutat de València per a l'exercici 2014 així com actualitzar la Tarifa d'Inversions de l'Ajuntament del 2014.
Expediente: E 02701 2013 000541 00 - Aprovat
0008 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA Proposa aprovar el Pla d'Inversions a la Xarxa de Distribució i en les Plantes Potabilitzadores per a l'exercici 2014
Expediente: E 02701 2013 000542 00 - Aprovat
0009 - "SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA Proposa aprovar la ""Tarifa d'Aportació, la Quota de Conservació i de Manteniment Integral de Comptadors i la Quota d'Enganxall per Altes en el Servici"" exercici 2014.
Expediente: E 02701 2013 000543 00 - Aprovat
0010 - PREGUNTES Pregunta que formula Joan Ribó Canut, del Grup Municipal Compromís sobre embargament de comptes corrents
Expediente: E 05630 2013 000037 00 -
0011 - "Pregunta que formula Pedro M. Sánchez, del Grup Municipal Socialista, sobre Fórmula 1""
Expediente: E 05630 2013 000039 00 -
0012 - ANNEX.- Expedients dels que es dóna compte a la Comissió segons relacions adjuntes
Quedar assabentat
0013 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTÀRI Proposa aprovar la 5ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2013
Expediente: E 05501 2013 000059 00 - Aprovat
0014 - "MOCIONS Moció que presenta Sra. Ana Albert Balaguer, del Grup Municipal Popular, sobre ""Ajudes socials per a compensar pagament IIVTNU en supòsits de pèrdua de la vivenda habitual per execució hipotecària""
Expediente: E 05630 2013 000040 00 - Aprovat