2013-10-25 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
25-10-2013
Hora:
10:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 4 d'octubre de 2013.
Aprovat
0002 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa la modificació dels criteris bàsics d'ús dels Espais Bibliotecaris d'Iniciativa Cultural de la xarxa de biblioteques públiques municipals. (21-10-2013).
Expediente: E 01905 2013 000135 00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 381/12.
Expediente: E 00501 2012 000403 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 407/12.
Expediente: E 00501 2012 000393 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 201/11, interposat contra denegació de llicència sol·licitada per a la legalització d'obres realitzades al carrer de la Universitat.
Expediente: E 00501 2011 000278 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, estimatòria del Recurs PO núm. 674/11, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2011 000687 00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 379.
Expediente: E 01002 2013 000419 00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa transformar el lloc de treball referència núm. 3024.
Expediente: E 01101 2013 001180 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa deixar sense efecte la contractació d'un treballador, així com la contractació d'un treballador en la seua substitució, en relació amb el pla d'ocupació 'Treball ciutat de València'.
Expediente: E 01101 2013 001165 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar la prestació del servici públic d'explotació del poliesportiu municipal de Juan Antonio Samaranch.
Expediente: E 04101 2013 000040 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa resoldre el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer d'Ador.
Expediente: E 05302 2013 000464 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar a l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S1.12.287, parcel·la a l'avinguda de les Balears, i donar d'alta el centre de transformació d'energia elèctrica situat al carrer de Trafalgar, vora l'IES 'Districte Marítim'.
Expediente: E 05303 2013 000147 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte l'acord de l'extinta Comissió de Govern de 26 de juliol de 2002, pel qual es va adscriure a la Delegació d'Ocupació un local situat a l'avinguda dels Germans Maristes, i adscriure el citat local a la Delegació d'Ocupació, Innovació i Projectes Emprenedors.
Expediente: E 05304 2013 000129 00 - Aprovat
0014 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa presentar la candidatura de l'Ajuntament de València per a l'obtenció de la distinció «Capital Europea de la Innovació-iCapital», convocada per la Comissió Europea.
Expediente: E 00202 2013 000997 00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la devolució de la fiança definitiva constituïda als efectes de l'accés al curs de formació, en el marc de les bases reguladores de la 6a edició de l'itinerari emprenedor 'Beques València Emprén 2013'.
Expediente: E 00202 2013 000011 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
Expediente: E 00801 2013 000098 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar el gasto destinat a l'atenció durant l'exercici 2014 del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació Espanyola de Banca, la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis, la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit i l'entitat pública empresarial Red.es, per a la prestació transitòria del servici de pagament telemàtic en l'Administració pública.
Expediente: E 00801 2009 000012 00 - Aprovat
0018 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació continguda en l'expedient de subministrament d'energia elèctrica i gas natural.
Expediente: E 01201 2013 000221 00 - Aprovat
0019 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto del contracte de subministrament d'impresos.
Expediente: E 01201 2009 000199 00 - Aprovat
0020 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 118418.
Expediente: E 01305 2010 000415 00 - Aprovat
0021 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 122682.
Expediente: E 01305 2011 000536 00 - Aprovat
0022 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 25365.
Expediente: E 01305 2012 000116 00 - Aprovat
0023 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00107 2012 5304.
Expediente: E 01305 2012 000450 00 - Aprovat
0024 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 120788.
Expediente: E 01305 2012 000456 00 - Aprovat
0025 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3381-W, de 13 de juny.
Expediente: E 01306 2013 001781 00 - Aprovat
0026 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 4898-W, de 13 de setembre.
Expediente: E 01306 2013 003601 00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa prorrogar el contracte de gestió del servici públic de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E 01801 2004 002791 00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar nova part de la segona pròrroga del contracte de gestió del trànsit i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E 01801 2006 005795 00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa alliberar part del crèdit autoritzat per a la concessió de subvencions destinades als clubs esportius de la ciutat de València.
Expediente: E 01903 2013 000007 00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Club d'Escacs Ciutat Vella, l'objecte del qual és recolzar al referit club en la celebració del Festival Internacional d'Escacs 'València Bressol'.
Expediente: E 01903 2013 000311 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'unes factures presentades per Cyrespa Arquitectónico, SL i Publip's, SA.
Expediente: E 02001 2013 000245 00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar el contracte a subscriure amb la Ciutat de les Arts i les Ciències, SA, regulador del depòsit dels béns que componen el 'Cursus honorum' del professor Grisolía, per a la seua exposició en el Museu de les Ciències Príncep Felipe.
Expediente: E 02001 2013 000253 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a la digitalització de premsa històrica.
Expediente: E 02001 2013 000254 00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació d'un gasto a fi d'abonar la factura corresponent a la revisió dels preus de licitació del contracte de monitors d'absentisme.
Expediente: E 02101 2013 001375 00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa resoldre la convocatòria del xec Univex per al curs 2013/2014.
Expediente: E 02101 2013 001174 00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar les ajudes concedides per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al desenvolupament de la segona fase dels programes de qualificació professional inicial.
Expediente: E 02101 2013 000139 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de la factura relativa al servici d'atenció a urgències socials i suport i col·laboració en emergències durant el proppassat mes de setembre.
Expediente: E 02201 2013 008426 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar l'ús d'una vivenda del carrer de Llíria a l'Obra Mercedària de València i concedir-li una ajuda per a ampliar la col·laboració en el marc de l'operació fred 2013/2014.
Expediente: E 02201 2013 008518 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Associació de Víctimes del Terrorisme de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 02201 2013 007604 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 839-I, de 27 de juny de 2013, de mesures de restauració de la legalitat urbanística referent a l'estació base de telefonia mòbil situada en un edifici del carrer de l'Almirall Cadarso.
Expediente: E 03501 2007 000850 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació i concessió per part de l'Ajuntament d'ajudes a les comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres.
Expediente: E 01904 2013 000428 02 - Aprovat
0042 - SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats següents: Associació Hispanijaponesa de Turisme.
Expediente: E 00203 2013 000024 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats següents: Associació Juvenil Otaku No Michi.
Expediente: E 00203 2013 000025 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa arxivar l'expedient disciplinari incoat a un inspector de la Policia Local.
Expediente: E 01101 2009 001614 00 - Aprovat
0045 - BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar les bases reguladores del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València', edició 2014.
Expediente: E 01601 2013 000032 00 - Aprovat
0046 - BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries de la Delegació d'Orquestra i Banda Municipals.
Expediente: E 01601 2013 000033 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar el nomenament dels vocals del jurat que ha d'intervindre en el veredicte del concurs de cartells anunciadors de les Falles de València 2014.
Expediente: E 01904 2013 000556 00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la composició dels jurats dels premis literaris 'Ciutat de València' XXXI edició.
Expediente: E 01905 2013 000048 00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer les obligacions de pagament a favor dels següents proveïdors: Vicenco Art, SL.
Expediente: E 01905 2013 000140 00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer les obligacions de pagament a favor dels següents proveïdors: Prosegur España, SL.
Expediente: E 01905 2013 000141 00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer les obligacions de pagament a favor dels següents proveïdors: Simbols Senyalització Integral, SCLVL.
Expediente: E 01905 2013 000144 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa presentar la candidatura del Museu de Ciències Naturals de València a la convocatòria del Premi Iberoamericà d'Educació i Museus 2013.
Expediente: E 02001 2013 000261 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Benestar Social per al finançament dels gastos corrents de les agències Amics en l'exercici 2013.
Expediente: E 02201 2013 000568 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la concessió d'ajudes dels servicis socials per a sufragar gastos de menjador escolar als sol·licitants que reunixen els requisits establits en les bases per al curs escolar 2013-2014.
Expediente: E 02201 2013 003683 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa alliberar crèdit de les anualitats de 2015 i 2016 del 'Projecte de rehabilitació i millora de les instal·lacions de filtració en plantes potabilitzadores 3a fase'.
Expediente: E 02701 2013 000008 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la campanya de promoció dels comerços emblemàtics de València i el gasto corresponent.
Expediente: E 02901 2013 000932 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la concessió de subvencions a favor de determinades organitzacions de comerciants per a la realització d'actuacions de promoció comercial.
Expediente: E 02901 2013 000399 00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa disposar el gasto per a l'atenció de les beques de suport compreses en el programa de pràctiques no laborals 'La meua primera experiència laboral'.
Expediente: E 02902 2013 000350 00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar que l'Ajuntament es faça càrrec del deute de Domus Development, SL, per al seu cobrament per mitjà d'execució forçosa i en benefici de l'agent urbanitzador, AIU 'Camí Fondo del Grau'.
Expediente: E 03107 2012 000010 00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa facultar el regidor delegat d'Enllumenat i Fonts Ornamentals per a la firma del conveni singular de col·laboració amb la Diputació Provincial de València, per a l'actuació d'adquisició de subministrament de peretes LED de substitució directa per a exterior.
Expediente: E 03303 2013 000225 00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Fomento de Construcciones y Contratas, SA.
Expediente: E 04001 2013 000782 00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Sociedad de Agricultores de la Vega, SA.
Expediente: E 04001 2013 000783 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la contractació de dos treballadores en relació amb el programa Eurodyssée 2013.
Expediente: E 01101 2013 001319 00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar una modificació de crèdits interna entre aplicacions pressupostàries del Capítol I.
Expediente: E 01101 2013 001281 00 - Aprovat
0065 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar les transferències de crèdit contingudes en els expedients següents: Expedient núm. 256/13.
Expediente: E 01201 2013 000256 00 - Aprovat
0066 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar les transferències de crèdit contingudes en els expedients següents: Expedient núm. 258/13.
Expediente: E 01201 2013 000258 00 - Aprovat
0067 - MOCIÓ del vicealcalde.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública l'autorització per a la substitució del projecte '1a Fase execució centre dotacional UE 10 del PEPRI entorn muralla musulmana del barri del Carme', en el marc del pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Aprovat
0068 - MOCIÓ del vicealcalde.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública entendre autoritzada la substitució de projectes en el marc del pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana i aprovar el llistat dels nous projectes que seran presentats.
Aprovat
0069 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització i les bases del concurs públic del cartell anunciador del 'XXII Fòrum Universitari Joan Lluís Vives' i el gasto corresponent.
Expediente: E 01902 2013 000257 00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les bases que han de regir la convocatòria de les ajudes a la contractació de l'Ajuntament de València, en el marc del Pla d'Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes.
Expediente: E 02902 2013 000354 00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits per tal de procedir a la redistribució del crèdit del projecte europeu HERA.
Expediente: E 01401 2013 000253 00 - Aprovat
0072 - ÒRGAN DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE.- Proposa aprovar la contractació de servicis informàtics, a través del servici d'adquisició centralitzada de l'Estat, per a crear un sistema per a centralitzar, gestionar i remetre informació a l'Estat.
Expediente: E 04302 2013 000003 00 - Aprovat