2013-10-18 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
18-10-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 27 de setembre de 2013.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 301/08, interposat contra denegació de llicència i orde de cessament d'activitat d'hostal.
Expediente: E 00501 2008 000325 00 - Quedar assabentat
0003 - Recurs PA núm. 502/12, sobre imposició de sanció per infracció de l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
Expediente: E 00501 2013 000032 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que té per desistit el demandant en el Recurs PA núm. 319/12, interposat contra denegació de legalització de tancaments existents al passeig de les Goles.
Expediente: E 00501 2012 000350 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs núm. 4/174/12, sobre sol·licitud d'expropiació d'una finca situada entre els carrers de l'Economista Gay i d'Alfonso Peña.
Expediente: E 00501 2012 000447 00 - Aprovat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 853/10, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2010 000742 00 - Aprovat
0007 - ÒRGAN DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE.- Dóna compte dels estats de situació de Tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de setembre de 2013.
Expediente: E 04301 2013 000033 00 - Quedar assabentat
0008 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de l'adscripció orgànica del lloc de treball referència núm. 1088.
Expediente: E 01101 2013 001209 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en el lloc de treball referència núm. 1045.
Expediente: E 01101 2013 001265 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'atribució de funcions en el Servici de Planejament, Oficina Tècnica de Cartografia Informatitzada.
Expediente: E 01101 2013 001272 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar a dos treballadors la indemnització per finalització de contracte.
Expediente: E 01101 2013 000793 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa deixar sense efecte la contractació de determinats treballadors per renúncia voluntària, així com la contractació de cinc treballadors/es, en relació amb el pla d'ocupació 'Treball ciutat de València'.
Expediente: E 01101 2013 001165 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una petició de reconeixement d'obligació de pagament.
Expediente: E 01002 2013 000452 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'estimació del recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 698-P, de 20 de juny de 2013.
Expediente: E 01101 2010 002413 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'execució de la Sentència núm. 204/13, recaiguda en el Procediment Abreviat núm. 411/12.
Expediente: E 01101 2012 000359 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'execució de l'Acte núm. 176/13 del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7.
Expediente: E 01101 2010 002174 00 - Aprovat
0017 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Atenció a les urgències socials.
Expediente: E 04101 2013 000030 00 - Aprovat
0018 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Gestió del centre de dia municipal per a jóvens 'Malva-rosa'.
Expediente: E 04101 2013 000041 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte per a la supervisió i control de l'execució del contracte de gestió del trànsit de la ciutat de València.
Expediente: E 04101 2012 000118 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa autoritzar a l'Assessoria Jurídica Municipal perquè es persone en aquells processos penals en què es perseguixen presumptes delictes d'usurpació d'immobles de titularitat municipal.
Expediente: E 05305 2013 000069 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les xarxes viàries situades en els emplaçaments següents: Carrers de la Puebla de Valverde i de l'Arxiduc Carles.
Expediente: E 05303 2013 000110 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns les xarxes viàries situades en els emplaçaments següents: Carrers de Minyana i de la Soledat.
Expediente: E 05303 2013 000111 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.S1.13.048 i 1.S2.13.103, dos parcel·les situades al carrer dels Sants Just i Pastor, substituïdes per les finques resultants de la reparcel·lació de la unitat d'actuació 'Q' del PERI del pla parcial núm. 12.
Expediente: E 05303 2013 000138 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa admetre la subrogació de la societat civil denominada 'Concessionaris del garatge Màlaga, núm. 13, Societat Civil', en la condició de concessionària de subsòl públic amb destinació a aparcament privat situat al carrer de Màlaga.
Expediente: E 05301 1995 000292 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un major gasto destinat a finançar l'increment de l'IVA a aplicar en el conveni de col·laboració firmat amb l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), per a la prestació de servicis de certificació.
Expediente: E 00801 2012 000012 00 - Aprovat
0026 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa exercir l'opció de compra del contracte de lloguer d'equips de reproducció documental tipus mitjà, adjudicat a Ricoh España, SL.
Expediente: E 01201 2007 000133 00 - Aprovat
0027 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1748-W, de 26 de març de 2013, sobre imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2013 000427 00 - Aprovat
0028 - BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Trivisión, SL, Viajes Levante Tour, SAU i Publip's, SA.
Expediente: E 01601 2013 000031 00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer unes obligacions de pagament a favor de les entitats següents: API Movilidad, SA.
Expediente: E 01801 2013 003332 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer unes obligacions de pagament a favor de les entitats següents: Ferroser Infraestructuras, SA.
Expediente: E 01801 2013 003333 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i reconéixer unes obligacions de pagament a favor de les entitats següents: Dornier, SA.
Expediente: E 01801 2013 003396 00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de febrer de 2013.
Expediente: E 01801 2012 003250 00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir al Club Esportiu Waterpolo Túria una ajuda econòmica destinada a sufragar els gastos derivats de la temporada 2012-2013.
Expediente: E 01903 2013 000214 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa declarar disponibles part de les reserves de crèdit destinat a les finalitats següents: Concessió de subvencions per monuments i il·luminació fallera.
Expediente: E 01904 2012 000614 00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa declarar disponibles part de les reserves de crèdit destinat a les finalitats següents: Festivitat del Corpus Christi.
Expediente: E 01904 2013 000414 02 - Aprovat
0036 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de juny de 2013, relatiu al xec escolar curs 2013/2014.
Expediente: E 02101 2013 001636 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'increment de l'aportació municipal corresponent a l'IPC per als convenis de col·laboració firmats amb les entitats següents: Associació Valenciana de la Caritat.
Expediente: E 02201 2010 000240 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'increment de l'aportació municipal corresponent a l'IPC per als convenis de col·laboració firmats amb les entitats següents: Metges del Món.
Expediente: E 02201 2011 001361 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'increment de l'aportació municipal corresponent a l'IPC per als convenis de col·laboració firmats amb les entitats següents: Institut Secular Obreres de la Creu.
Expediente: E 02201 2011 005421 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València per a prestar els servicis d'intermediació hipotecària sobre la vivenda habitual i d'assessorament en relació amb la protecció de deutors hipotecaris sense recursos.
Expediente: E 02201 2013 006892 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa aprovar una aportació a favor de la Federació d'Associacions de Veïns de València per a atendre gastos de funcionament i activitats.
Expediente: E 02301 2013 000049 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la campanya de promoció comercial 'Acosta't als mercats municipals i comerços del Centre Històric'.
Expediente: E 02901 2013 001068 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PROGRAMACIÓ.- Proposa acceptar l'ingrés realitzat per Grupo Empresarial Pinar, SL, per a finançar l'encàrrec a la Universitat Politècnica de València de l'estudi sobre la valoració o taxació dels terrenys compresos en l'àmbit del programa d'actuació integrada per al desenvolupament de la 'Unitat d'execució PRI de l'àmbit A.5-2 Camí Real'.
Expediente: E 03001 2012 000154 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de desembre de 2012, conforme al que estipulen les clàusules tercera i quarta del conveni de col·laboració firmat amb l'Orde de les Escoles Pies.
Expediente: E 03103 2002 000215 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa donar per finalitzada l'adscripció en comissió de servicis al lloc de treball referència núm. 7144.
Expediente: E 01002 2013 000146 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a una funcionària i nomenar instructor i secretari.
Expediente: E 01002 2013 000458 00 - Aprovat
0047 - BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, en matèria de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en la Banda Municipal de València.
Expediente: E 01601 2012 000045 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per la realització del disseny d'imatge i maquetació per a la posada en marxa de l'Oficina Impulsa Jove.
Expediente: E 01902 2013 000225 00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la relació d'obres excloses als Premis Literaris 'Ciutat de València' XXXI edició.
Expediente: E 01905 2013 000048 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Benestar Social per al finançament dels servicis socials generals.
Expediente: E 02201 2013 000621 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el projecte de l'Ordenança d'Abastiment d'Aigües.
Expediente: E 02701 2011 000764 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar i disposar el gasto a favor de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en concepte de tarifes d'utilització de l'aigua.
Expediente: E 02701 2012 000653 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 182, de 5 d'agost de 2013.
Expediente: E 02701 2013 000269 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics d'aplicació en les instal·lacions esportives municipals i per prestació dels servicis de la Fundació Esportiva Municipal per a l'exercici 2014.
Expediente: E H4969 2013 500039 00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament i abonar unes factures emeses per Europa Travel, SA.
Expediente: E 02902 2013 000096 00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reintegrament parcial d'una ajuda concedida en concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials 2011.
Expediente: E 02902 2013 000106 00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial destinada a ajudes a la contractació de persones desocupades per part de l'empreses, en el Pla d'Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes.
Expediente: E 02902 2013 000203 00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
Expediente: E 02902 2013 000351 00 - Aprovat
0059 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Neteja de dependències municipals.
Expediente: E 01201 2008 000053 00 - Aprovat
0060 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Manteniment i conservació d'edificis municipals.
Expediente: E 01201 2011 000175 00 - Aprovat
0061 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Neteja d'edificis municipals, mercats i centres educatius.
Expediente: E 01201 2012 000016 00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de revisió d'ofici per a declarar nul·la la llicència concedida per Resolució núm. 568-I, de 15 de novembre del 2011, sobre construcció d'un magatzem per a ús agrícola.
Expediente: E 03501 2009 000222 00 -
0063 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa no celebrar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local d'1 de novembre de 2013, per coincidir amb festiu.
Aprovat