2013-07-23 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
23-07-2013
Hora:
10:00
Òrgan:
E3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de 25 de juny de 2013
Aprovat
0002 - INTERVENCIÓ GENERAL Dóna compte de L'Informe de L'Interventor General sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al segon trimestre de 2013.
Expediente: E 00407 2012 000002 00 - Quedar assabentat
0003 - TRESORERIA Proposa donar compte de l'informe corresponent al segon trimestre de 2013, sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals, previst en els articles 4 i 5 de la Lley 15/2010 de 5 de juliol.
Expediente: E 04906 2013 000011 00 - Quedar assabentat
0004 - L'ÒRGAN DE GESTIÓ PRESSUPOSTARIA I COMPTABLE Proposa donar compte desl estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de juny de 2013.
Expediente: E 04301 2013 000023 00 - Quedar assabentat
0005 - L'ÒRGAN DE GESTIÓ PRESSUPOSTARIA I COMPTABLE Dóna compte la relació de factures pendents de pagament incloses en el certificat enviat al Ministeri en aplicació del RDL 8/2013.
Expediente: E 04302 2013 000004 00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI DE TRIBUTS ACTIVITATS ECONÒMIQUES Proposa aprovar provisionalment l'Ordenança Reguladora de les Contribucions Especials pel Servici d'Extinció d'Incendis, per a l'exercici 2013.
Expediente: E H4969 2013 500003 00 - Aprovat
0007 - "MOCIONS Moció presentada por Pedro M. Sánchez Marco del Grup Municipal Socialista sobre ""Informació en les fitxes del pressupost""
Expediente: E 05630 2013 000019 00 - Rebutjat
0008 - ANNEX.- Expedients dels quals es dóna compte a la Comissió segons relacions adjuntes.