2013-07-23 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE PROGRESO HUMANO Y SEGURIDAD CIUDADANA

Data:
23-07-2013
Hora:
09:00
Òrgan:
S3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 25 de juny de 2013.
Aprovat
0001 - SERVICI DE POLICIA LOCAL
0002 - Proposta de aprovació definitiva de l'Ordenança sobre l'exercici de la prostitució en la via pública.
Expediente: E 01401 2013 000042 00 - Aprovat
0002 - MOCIONS
0003 - "Que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Creació d'una xarxa de reutilització social de vehicles abandonats o requisats"".
Expediente: E 05632 2013 000012 00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - "Que presenta la Sra. Anaïs Menguzzato García, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Accés ciutadans/nes mobilitat reduïda a dependències municipals"".
Expediente: E 05632 2013 000013 00 - Aprovada proposta alternativa