2013-07-22 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION URBANISMO, CALIDAD URBANA Y VIVIENDA

Data:
22-07-2013
Hora:
09:30
Òrgan:
U3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA.- Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 24 de juny de 2013.
Aprovat
0002 - SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.- Proposa estimar la sol·licitud de l'Agent Urbanitzador LOVA TRES, SL, de reducció de l'import de la garantia definitiva al 10% de les càrregues d'urbanització del PAI de la UE 4 de Velluters, i inadmitir la garantia reial oferida.
Expediente: E 03502 2005 000091 00 - Aprovat
0003 - DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar provisionalment el Pla Especial de Protecció de l'entorn BIC-02 (Campanar).
Expediente: E 03001 2010 000063 00 - Aprovat
0004 - DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació puntual del PRI de Millora en Camí Moncada, Hnos. Machado, Joan XXIII i Riu Segre.
Expediente: E 03001 2013 000054 00 - Aprovat
0005 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià Morell, sobre adaptació del planejament al Catàleg de Bens Estructurals.
Expediente: E 05631 2013 000042 00 - Quedar assabentat
0006 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià Morell, sobre tramitació de Programes d'Actuació Integrada.
Expediente: E 05631 2013 000043 00 - Quedar assabentat
0007 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià Morell i Sra. Dolz Muñoz, sobre jardí carrer Salvador Perlés en Sant Marcel·lí.
Expediente: E 05631 2013 000044 00 - Quedar assabentat
0008 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchís i Labiós, sobre conservació Centre Arqueològic L'Almoina.
Expediente: E 05631 2013 000045 00 - Quedar assabentat
0009 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó Canut, sobre nou Pla d'Ordenació de La Punta.
Expediente: E 05631 2013 000046 00 - Rebutjat
0010 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labiòs, sobre neteja, seguretat i tancament de edificis en Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: E 05631 2013 000047 00 - Rebutjat
0011 - CONTESTACIONS A PREGUNTES.- - De la Delegació de Circulació i Transports e Infraestructures del Transport Públic a les Preguntes presentades per el Sr. Ribó Canut, sobre prolongació de la línia 27 a Moncada i Alfara. (Com. Urb. 27.05.2013)
Expediente: O 05631 2013 000009 00 - Contestada