2013-06-21 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
21-06-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 31 de maig de 2013.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 3/12, per la qual s'acorda la mesura de suspensió d'un procediment de sol·licitud de llicència.
Expediente: E 00501 2012 000067 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 214/10.
Expediente: E 00501 2010 000510 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 335/12.
Expediente: E 00501 2012 000352 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que acorda l'arxiu del Recurs PA núm. 257/12, interposat contra orde d'esmena de deficiències al carrer de la Pianista Empar Iturbi.
Expediente: E 00501 2012 000289 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que no admet el Recurs PA núm. 729/11, interposat contra sanció prevista en l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
Expediente: E 00501 2011 000707 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret d'arxiu, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, pel qual es considera caducada la instància del Recurs PO núm. 303/10, sobre denegació de sol·licitud de legalització d'obres al carrer de Mendizábal.
Expediente: E 00501 2010 000362 00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, pel qual s'arxiva el Recurs PO núm. 665/12, interposat contra acord d'aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa del sector de sòl urbanitzable no programat 'Font de Sant Lluís'.
Expediente: E 00501 2012 000534 00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Torrent, que desestima la demanda interposada per l'Ajuntament en reclamació de quantitat per danys en arbratge.
Expediente: E 00501 2012 000380 00 - Aprovat
0010 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL.- Dóna compte de la fiscalització plena posterior de les nòmines de gener, febrer i març de 2012.
Expediente: O 04401 2013 000058 00 - Quedar assabentat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 8762.
Expediente: E 01002 2013 000091 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 1732.
Expediente: E 01002 2013 000148 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici de de teleassistència domiciliària de l'Ajuntament de València.
Expediente: E 04101 2012 000114 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar la prestació del servici de manteniment i conservació de les fonts ornamentals de la ciutat.
Expediente: E 04101 2012 000063 00 - Retirat
0015 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de febrer de 2013, relatiu a l'execució de les obres del poliesportiu 'Naus de Cros'.
Expediente: E 04101 2012 000109 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 19 d'abril de 2013, pel qual es va adscriure a la Delegació d'Educació uns locals en planta baixa situats al carrer del Salado.
Expediente: E 05304 2012 000159 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns els immobles i altres béns que s'indiquen a continuació: Aparcament en el subsòl del carrer del Museu de la Seda.
Expediente: E 05303 2009 000283 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns els immobles i altres béns que s'indiquen a continuació: Alqueria 'Les Casotes' a Pinedo (Alcaldia de Pinedo) i xarxa viària confrontant a la carrera del Riu.
Expediente: E 05301 1993 000193 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa segregar i agrupar les parcel·les que conformen la parcel·la on s'ubica el CP Santa Teresa a efectes de la seua regularització en el Registre de la Propietat.
Expediente: E 05307 2003 000030 00 - Aprovat
0020 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació continguda en l'expedient 01201/2013/143.
Expediente: E 01201 2013 000143 00 - Aprovat
0021 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Abreviat núm. 707/11.
Expediente: E 01305 2008 000072 00 - Aprovat
0022 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Abreviat núm. 802/11.
Expediente: E 01305 2010 000693 00 - Aprovat
0023 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Abreviat núm. 26/12.
Expediente: E 01305 2011 000223 00 - Aprovat
0024 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació i aprovar el gasto corresponent: Procediment Abreviat núm. 182/12.
Expediente: E 01305 2009 000844 00 - Aprovat
0025 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 3549-W, de 13 de juny de 2012, d'imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2011 005883 00 - Aprovat
0026 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1797-W, de 27 de març.
Expediente: E 01306 2013 000724 00 - Aprovat
0027 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2590-W, de 7 de maig.
Expediente: E 01306 2013 000938 00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa adjudicar mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat, la contractació del subministrament de set vehicles tipus Caddy Kombi.
Expediente: E 01501 2013 000192 00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa modificar el contracte de subministrament d'un vehicle tipus bomba urbana lleugera, adjudicat per acord de la Junta de Govern Local d'11 de maig de 2012 a favor de Comercial Mercedes Benz, SA.
Expediente: E 01501 2012 000141 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar la pròrroga dels contractes d'arrendament dels terrats dels edificis que s'indiquen a continuació, situats a l'avinguda de la Gola de Pujol: Edifici Siena.
Expediente: E 01501 2006 000061 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar la pròrroga dels contractes d'arrendament dels terrats dels edificis que s'indiquen a continuació, situats a l'avinguda de la Gola de Pujol: Edifici Torres Collverd.
Expediente: E 01501 2006 000062 00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 4899-H, de 3 de juliol de 2012, en la qual es fixa el cànon de l'exercici 2012 de l'aparcament en subsòl públic situat al carrer de Sant Vicent Màrtir, plaça de Sant Agustí i avinguda del Baró de Càrcer.
Expediente: E 01801 2011 004882 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 97-T, de 13 de febrer de 2013, d'imposició de penalitat.
Expediente: E 01801 2010 004647 00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 24 de maig de 2013, referit a la liquidació definitiva del contracte d'obres del poliesportiu de les Naus Cros.
Expediente: E 01903 2013 000081 00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus del contracte de manteniment d'edificis i instal·lacions esportives de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E 01903 2013 000131 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'aportació econòmica en virtut de les corresponents addendes 2013 als convenis firmats amb les entitats següents: Gremi Artesà d'Artistes Fallers.
Expediente: E 01904 2013 000225 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'aportació econòmica en virtut de les corresponents addendes 2013 als convenis firmats amb les entitats següents: Junta Central Vicentina.
Expediente: E 01904 2013 000226 00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació corresponent a l'últim mes de treball de la beca de catalogació de la Biblioteca Municipal Central.
Expediente: E 01905 2013 000085 00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar l'acta de concessió de les ajudes al sector del teatre, circ i dansa 2013.
Expediente: E 01905 2013 000022 00 - Aprovat
0040 - OFICINA DE TURISME.- Proposa accedir a subscriure un conveni per a la compensació financera amb l'Agència Valenciana de Turisme, corresponent a l'exercici 2012.
Expediente: E 01909 2013 000064 00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la convocatòria i les bases que han de regir la concessió del xec Univex per al curs 2013/2014.
Expediente: E 02101 2013 001174 00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa convocar les beques Carmen i Severo Ochoa per al curs 2013/2014.
Expediente: E 02101 2013 001175 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la reformulació de projectes de convocatòries de cooperació al desenvolupament, pobresa i exclusió social i meses de solidaritat.
Expediente: E 02201 2013 005201 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Associació Nova Opció per a l'execució de mesures judicials de menors de prestacions de servicis i realització de tasques socioeducatives.
Expediente: E 02201 2013 004632 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors.
Expediente: E 02201 2013 005005 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb Cáritas Diocesana per al desenvolupament del programa municipal d'atenció a persones sense sostre.
Expediente: E 02201 2012 001930 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa anul·lar els drets reconeguts mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de 24 de febrer de 2012, com a conseqüència de la sentència del Procediment Ordinari núm. 279/12, i abonar l'import corresponent a la certificació final de la construcció del centre social de Patraix.
Expediente: E 02201 2011 003979 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ).- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors, en concepte de gastos ocasionats per la col·laboració en la realització del Carnestoltes infantil.
Expediente: E 02307 2013 000268 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE SANITAT.- Proposa acceptar la renúncia expressa formulada per Lokímica, SA, en relació amb la primera revisió de preus del contracte de desinfecció, desinsectació i desratització en el municipi de València, i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E 02401 2013 001257 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents a les certificacions d'abril de 2013 per la prestació al Cementeri General dels servicis que s'indiquen a continuació: Manteniment i neteja.
Expediente: E 02802 2013 000258 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents a les certificacions d'abril de 2013 per la prestació al Cementeri General dels servicis que s'indiquen a continuació: Inhumació i exhumació.
Expediente: E 02802 2013 000259 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents a les certificacions d'abril de 2013 per la prestació dels següents servicis als cementeris perifèrics: Manteniment i conservació.
Expediente: E 02802 2013 000260 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents a les certificacions d'abril de 2013 per la prestació dels següents servicis als cementeris perifèrics: Inhumació, exhumació i vigilància.
Expediente: E 02802 2013 000261 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa efectuar requeriment de pagament de quotes d'urbanització del projecte de reparcel·lació forçosa 'Patraix-9'.
Expediente: E 03107 2010 000009 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA, adjudicatària de la contracta del servici de neteja, reg, manteniment i conservació dels espais enjardinats i arbratge viari de la zona Nord de la ciutat, corresponent als treballs realitzats durant els mesos de l'any 2013 que s'indiquen a continuació: Març.
Expediente: E 04001 2013 000297 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA, adjudicatària de la contracta del servici de neteja, reg, manteniment i conservació dels espais enjardinats i arbratge viari de la zona Nord de la ciutat, corresponent als treballs realitzats durant els mesos de l'any 2013 que s'indiquen a continuació: Abril.
Expediente: E 04001 2013 000359 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa atorgar el premi del concurs del cartell anunciador de la celebració del dia de 'La festa de la música 2013'.
Expediente: E 00203 2013 000009 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la liquidació del complement de productivitat de juny 2013.
Expediente: E 01101 2013 000866 00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sancionar un agent de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2013 000038 00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
Expediente: E 01903 2013 000089 00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'ESPORTS.- Dóna compte de la decisió del jurat sobre la concessió dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València, any 2012.
Expediente: E 01903 2013 000111 00 - Quedar assabentat
0062 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa alçar la suspensió del procediment de liquidació del contracte de gestió del poliesportiu de la Rambleta i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E 01903 2012 000429 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Dóna compte de l'escrit del secretari general de la Junta Central Fallera i proposa ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de maig de 2013.
Expediente: E 01904 2013 000065 00 - Quedar assabentat
0064 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la celebració i el programa de la festivitat de la Fira de Juliol 2013 i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E 01904 2013 000429 00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de factures de diferents proveïdors.
Expediente: E 01905 2013 000080 00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport una subvenció per al desenvolupament dels programes de qualificació professional inicial per al curs 2013/2014.
Expediente: E 02101 2013 001271 00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa inscriure en el Registre Municipal les escoles infantils que disposen de les corresponents llicències municipals i estan inscrites en la Guia de Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
Expediente: E 02101 2012 000978 00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PLATGES.- Proposa acceptar el donatiu de l'Obra Social 'la Caixa' per a la realització del programa 'El sentir del sol: una platja per a tots'.
Expediente: E 02410 2013 000032 00 - Aprovat
0069 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar l'avaluació dels fluxos d'ingressos i gastos en relació amb les taxes, cànons i tarifes afectes a l'aigua bruta corresponents als exercicis 2006, 2007, 2008 i 2009.
Expediente: E 02701 2012 000162 00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa adaptar la participació de l'Ajuntament en la convocatòria efectuada per la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per a la concessió de subvencions en el marc del programa de formació professional per a l'ocupació, per a la realització de nou accions formatives durant l'exercici 2013/14.
Expediente: E 02902 2013 000130 00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud d'expropiar la planta baixa d'un immoble situat al carrer de Palomino.
Expediente: E 03103 2013 000023 00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud formulada sobre una parcel·la situada a la plaça de Montolivet i carrer d'Adzaneta.
Expediente: E 03103 2007 000006 00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar la revisió definitiva de preus per als exercicis que s'indica més avall, aplicables a les certificacions de la contracta de manteniment de jardins de la zona Sud: Exercici 2011.
Expediente: E 04001 2012 000556 00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar la revisió definitiva de preus per als exercicis que s'indica més avall, aplicables a les certificacions de la contracta de manteniment de jardins de la zona Sud: Exercici 2012.
Expediente: E 04001 2013 000286 00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Sociedad de Agricultores de la Vega, SA, adjudicatària de la contracta del servici de neteja, reg, manteniment i conservació dels espais enjardinats i arbratge viari de la zona Sud de la ciutat, corresponent als treballs realitzats durant els mesos de l'any 2013 que s'indiquen a continuació: Març.
Expediente: E 04001 2013 000298 00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Sociedad de Agricultores de la Vega, SA, adjudicatària de la contracta del servici de neteja, reg, manteniment i conservació dels espais enjardinats i arbratge viari de la zona Sud de la ciutat, corresponent als treballs realitzats durant els mesos de l'any 2013 que s'indiquen a continuació: Abril.
Expediente: E 04001 2013 000411 00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació de Comerç i Abastiments els solars municipals situats al carrer del Moro Zeid i en l'illa interior conformada pels carrers del Moro Zeid, de Murillo, del Rei en Jaume, de Palomar i de Quart.
Expediente: E 05304 2013 000092 00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa modificar l'adscripció orgànica del lloc de treball referència núm. 1063.
Expediente: E 01101 2013 000947 00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball referència núm. 1222.
Expediente: E 01101 2013 000946 00 - Aprovat
0080 - MOCIÓ del quint tinent d'alcalde coordinador de l'Àrea d'Urbanisme, Qualitat Urbana i Vivenda.- Proposa encarregar a Aumsa l'elaboració del pla especial d'ordenació dels terrenys desafectats del domini públic portuari, hui terrenys de la Marina Reial.
Expediente: O 00615 2013 000009 00 - Aprovat