2013-04-22 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION URBANISMO, CALIDAD URBANA Y VIVIENDA

Data:
22-04-2013
Hora:
09:30
Òrgan:
U3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA.- Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 20 de març de 2013.
Aprovat
0002 - SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.- Proposa donar compte del reajustamet d'alineacions i de l'altura lliure en el cantó dels carrers Quart números 1 i 3 i carrer Bolsería-Plaça del Tossal, del Pla Especial de Protecció i Reforma Interior del Barri de Velluters.
Expediente: E 03502 2006 000302 00 - Aprovat
0003 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià Morell, sobre conveni amb Bankia per a la cessió de l'alquería Julià a la ciutat.
Expediente: E 05631 2013 000016 00 - Aprovada proposta alternativa
0004 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià Morell, Ribó Canut i Sr. Sanchis i Labiòs, sobre actuació als Quarters de Sant Vicent.
Expediente: E 05631 2013 000017 00 - Quedar assabentat
0005 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià Morell, sobre inclusió de Valenbisi en el cens de concessionàries per a la seua adhesió al sistema arbitral de consum.
Expediente: E 05631 2013 000018 00 - Quedar assabentat
0006 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labios, sobre situació d'abandó del carrer Volta del Rossinyol.
Expediente: E 05631 2013 000019 00 - Quedar assabentat
0007 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre restabliment de la línia 5B de l'EMT pel Centre Históric.
Expediente: E 05631 2013 000020 00 - Aprovada proposta alternativa
0008 - PREGUNTES.- - Sr. Sarrià, sobre convenis per al el trasllat de gasolineres de la ronda del Centre Històric.
Expediente: O 05631 2013 000007 00 - Contestada
0009 - PREGUNTES.- - Sra. Castillo i Plaza, sobre el Pont de Fusta.
Expediente: O 05631 2013 000008 00 - Contestada
0010 - CONTESTACIONS A MOCIONS.- - Del Servici de Patrimoni Históric i Cultural, del Servici del Cicle Integral de l'Aigua i del Servici de Patrimoni a la Moció de la Sra. Soriano Rodríguez, sobre neteja, manteniment i senyalització de la casa de comportes de l'Assut de l'Or. (Com. Urbanisme 21.01.2013)
Expediente: E 05631 2013 000002 00 - Quedar assabentat