2013-04-12 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
12-04-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 15 de març de 2013.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra resolucions del Jurat Tributari relatives a diverses liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2009: Recurs PA núm. 907/10.
Expediente: E 00501 2011 000195 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra resolucions del Jurat Tributari relatives a diverses liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2009: Recurs PA núm. 915/10.
Expediente: E 00501 2011 000242 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 844/11, interposat contra resolució del Jurat Tributari sobre una liquidació de l'impost sobre béns immobles de l'exercici 2008.
Expediente: E 00501 2012 000125 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs Contenciós Administratiu PO núm. 3/1258/05, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa sobre preu just d'una parcel·la destinada a zona verda al carrer del Riu Tajo i altres.
Expediente: E 00501 2005 000513 00 - Aprovat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 761/09, sobre rectificació cadastral d'una parcel·la.
Expediente: E 00501 2009 000289 00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes per a la prestació dels servicis següents: Manteniment i llavat de papereres a la ciutat de València.
Expediente: E 04101 2012 000035 00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes per a la prestació dels servicis següents: Neteja dels edificis municipals, mercats i centres educatius.
Expediente: E 04101 2012 000097 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar els corresponents procediments oberts per a adjudicar els contractes següents: Servici per al manteniment integral (preventiu i correctiu) dels vehicles dels Servicis de Bombers.
Expediente: E 04101 2013 000013 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar els corresponents procediments oberts per a adjudicar els contractes següents: Adquisició i subministrament d'aliments a entitats sense ànim de lucre perquè els distribuïsquen a persones en situació de precarietat econòmica.
Expediente: E 04101 2013 000022 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa renovar els contractes d'arrendament d'unes vivendes municipals situades a la plaça de l'Espart, relacionades en els expedients següents: Expedient núm. 122/13.
Expediente: E 05302 2013 000122 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa renovar els contractes d'arrendament d'unes vivendes municipals situades a la plaça de l'Espart, relacionades en els expedients següents: Expedient núm. 123/13.
Expediente: E 05302 2013 000123 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa reconéixer la subrogació en l'arrendament d'una vivenda municipal situada en el carrer del Micalet.
Expediente: E 05302 2012 000647 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar a l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S1.04.347, parcel·la educativocultural a l'avinguda de Pío Baroja (escriptor), per destinar-se part a l'alta de l'escola infantil al barri de Sant Pau.
Expediente: E 05303 2011 000141 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.S1.04.373 i 1.S5.04.345, per destinar-se a l'alta d'una instal·lació esportiva elemental i un jardí situats als carrers d'Eduard Soler i Pérez i del Marqués de Sant Joan.
Expediente: E 05303 2013 000015 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la municipal situada al passeig de Neptú.
Expediente: E 05301 1994 000059 00 - Aprovat
0017 - SERVICIO D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar l'aportació econòmica municipal a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la promoció estratègica, el desenvolupament i la innovació urbana per a l'exercici 2013.
Expediente: E 00202 2013 000004 00 - Aprovat
0018 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00105 2010 5992.
Expediente: E 01305 2010 000480 00 - Aprovat
0019 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 16890.
Expediente: E 01305 2011 000065 00 - Aprovat
0020 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00113 2011 17610.
Expediente: E 01305 2011 000345 00 - Aprovat
0021 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2011 6183.
Expediente: E 01305 2011 000037 00 - Aprovat
0022 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 en el Procediment Abreviat núm. 684/11 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E 01305 2010 000149 00 - Aprovat
0023 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 3517-W, de 12 de juny de 2012, d'imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2012 006441 00 - Aprovat
0024 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 29-W, de 8 de gener de 2013, sobre imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2012 007854 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la continuïtat del contracte de gestió del servici de regulació de l'estacionament horari en les vies de la ciutat de València.
Expediente: E 01801 2005 002177 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització de la Guia d'activitats d'estiu 2013 per a jóvens i xiquets i el gasto corresponent.
Expediente: E 01902 2013 000082 00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa alliberar una quantitat de la proposta de gasto 2012/1316 a l'aplicació pressupostària EE280 32301 48910.
Expediente: E 02101 2012 000247 00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa desestimar les pretensions formulades en el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 926-C, de 4 de desembre de 2012, per la qual es cancel·la una targeta europea d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda.
Expediente: E 02201 2012 006715 00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Associació Sercoval.
Expediente: E 02201 2013 002265 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents a les certificacions de febrer de 2013 per la prestació dels següents servicis als cementeris perifèrics: Inhumació, exhumació i vigilància.
Expediente: E 02802 2013 000130 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents a les certificacions de febrer de 2013 per la prestació dels següents servicis als cementeris perifèrics: Manteniment i conservació.
Expediente: E 02802 2013 000131 00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents a les certificacions de febrer de 2013 per la prestació al Cementeri General dels servicis que s'indiquen a continuació: Manteniment i neteja.
Expediente: E 02802 2013 000132 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents a les certificacions de febrer de 2013 per la prestació al Cementeri General dels servicis que s'indiquen a continuació: Inhumació i exhumació.
Expediente: E 02802 2013 000133 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir les resolucions del Jurat Provincial d'Expropiacions i portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les i immobles situats en els emplaçaments que s'indiquen a continuació: Carrer de Peníscola, entre el carrer de Motilla del Palancar i l'avinguda d'Alfauir.
Expediente: E 03103 2009 000047 00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir les resolucions del Jurat Provincial d'Expropiacions i portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les i immobles situats en els emplaçaments que s'indiquen a continuació: Plaça del Comte de Pestagua.
Expediente: E 03103 2010 000009 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir les resolucions del Jurat Provincial d'Expropiacions i portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les i immobles situats en els emplaçaments que s'indiquen a continuació: Carrer de l'Economista Gay, prolongació carrer d'Alfonso Peña i camí de Montcada.
Expediente: E 03103 2010 000011 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir les resolucions del Jurat Provincial d'Expropiacions i portar a efecte l'expropiació d'unes parcel·les i immobles situats en els emplaçaments que s'indiquen a continuació: Carrer de l'Arquebisbe Fabián y Fuero.
Expediente: E 03103 2010 000034 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada a la plaça del Comte de Pestagua.
Expediente: E 03103 2012 000026 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa no admetre el recurs extraordinari de revisió interposat contra un acord de la Junta de Govern Local de 16 de març de 2012, sobre denegació de subvenció.
Expediente: E 03910 2011 000135 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència número 2414.
Expediente: E 01101 2013 000046 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar el projecte d'execució 'Sistema de seguretat del jardí del Túria', finançat amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O 01401 2010 000213 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Prosegur Cía. y Seguridad, SA.
Expediente: E 02001 2013 000071 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa deixar en suspens la revocació de l'autorització concedida a la Cooperativa de les Llosetes.
Expediente: E 02701 2012 000503 00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar l'ingrés del reintegrament parcial d'una subvenció concedida.
Expediente: E 02902 2012 000457 00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el projecte de gasto denominat 'Agència de Col·locació 2013'.
Expediente: E 02902 2013 000011 00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reintegrament total d'una subvenció concedida.
Expediente: E 02902 2013 000012 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar el procediment d'execució forçosa per al cobrament de quotes d'urbanització i aprovar que l'Ajuntament es faça càrrec del deute per al seu cobrament en benefici de l'agent urbanitzador en el projecte de reparcel·lació forçosa 'Carrer de Torís-avinguda de les Tres Forques'.
Expediente: E 03107 2012 000002 00 - Aprovat
0048 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat sobre el període en voluntària de tributs posats al cobrament el primer semestre de 2013.
Expediente: E 04103 2013 000041 00 - Aprovat
0049 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de diverses empreses.
Expediente: E 04103 2012 000023 00 - Aprovat
0050 - MOCIÓ del tinent d'alcalde regidor delegat d'Esports, Joventut i Gestió Delegada de la Marina Reial Joan Carles I.- Proposa recolzar al Consorci València 2007 per a subscriure un nou pacte d'espera amb el Banc de Santander.
Expediente: E 01903 2013 000064 00 - Aprovat
0051 - SERVICI ECONÒMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar la 1a incorporació de romanents de crèdits del Pressupost 2013.
Expediente: E 05501 2013 000021 00 - Aprovat