2013-03-21 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Data:
21-03-2013
Hora:
11:30
Òrgan:
M3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, del acta de la sessió anterior de data 18 de febrer de 2013.
Aprovat
0001 - JUNTA MUNICIPAL DE TRANSITS
0002 - Dictamen sobre l'expedient d'autorització de taules i cadires en c/ Campamento, nº 32 (Pedania Benimamet), segons l'article 11 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de taules, cadires i altres elements auxiliars.
Expediente: E 02305 2012 002093 00 - Aprovat
0002 - JUNTA MUNICIPAL RUSSAFA
0003 - Dictamen sobre l'expedient d'autorització de taules i cadires en TRV/ Pinedo al Mar, nº 74 (Pedania Pinedo), segons l'article 11 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de taules, cadires i altres elements auxiliars.
Expediente: E 02303 2012 000894 00 - Aprovat
0003 - MOCIONS
0004 - "Que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Millora de la senyalització del trasllat dels contenidors de residus durant les festes falleres y per altres motius"".
Expediente: E 05633 2013 000007 00 - Quedar assabentat
0005 - "Que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Millora de la recollida de residus durant la Semana Santa"".
Expediente: E 05633 2013 000008 00 - Quedar assabentat
0005 - PREGUNTES
0006 - "Que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Tala d'arbres i eliminació d'escocells"".
Expediente: O 05633 2013 000018 00 - Quedar assabentat
0007 - "Que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Abocament d'aigües fecals a la séquia de l'Alter"".
Expediente: O 05633 2013 000019 00 - Quedar assabentat
0008 - "Que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Manca de poda dels ficus del carrer Sant Vicent"".
Expediente: O 05633 2013 000020 00 - Quedar assabentat
0009 - "Que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Canvi d'ubicació dels contenidors de reciclatge durant Falles"".
Expediente: O 05633 2013 000021 00 - Quedar assabentat
0010 - "Que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relatives a ""Mal funcionament embornals en pluges març"".
Expediente: O 05633 2013 000022 00 - Quedar assabentat
0010 - JUNTA MUNICIPAL PATRAIX
0011 - Dictamen sobre l'expedient d'autorització de taules i cadires en c/ Pedro de Luna, 1/ c/Hellín, 9 ac PB (Pedania de la Torre), segons l'article 11 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de taules, cadires i altres elements auxiliars.
Expediente: E 02308 2012 000253 00 - Aprovat
0012 - Dictamen sobre l'expedient d'autorització de taules i cadires en c/ Alexandre Laborde, 6 PB (Pedania de la Torre), segons l'article 11 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de taules, cadires i altres elements auxiliars.
Expediente: E 02308 2012 000755 00 - Aprovat