2013-03-21 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
21-03-2013
Hora:
10:00
Òrgan:
E3
Caràcter:
E
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de 19 de febrer de 2013
Aprovat
0002 - ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL Proposa que la Corporació quede assabentada de la Sentència, dictada per la Sala de Valencia, desestimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 2/1685/05 interposat per Sra. Mª Consuelo Vidal García i altres contra Resolució del Conseller de Territori i Vivenda per la qual s'aprova definitivament l'Homologació i Pla de Reforma Interior de l'Entorn de la Piscina Olímpica de València, confirmada per Sentència del Tribunal Suprem.
Expediente: E 00501 2006 000208 00 - Quedar assabentat
0003 - "ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL Proposa que la Corporación consenta i una vegada ferma complisca la Sentència, dictada per la Sala de València estimatòria parcial del recurs 1/196/09 interposat per MANET D'INVERSIONS S.A contra Acord Plenari pel cual es va a aprovar el T.R. del PRI de l'ambit A.4.1, Actuació Parc Central, en el sentit d'establir léxcés d'aprofitament de la U.A.A. A.4.1.B ""García Lorca/Alquería de la Comtesa"" que ha de ser objete d'adquisició.
Expediente: E 00501 2009 000359 00 - Aprovat
0004 - "ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL Proposa que la Corporación consenta i una vegada siga ferma complisca la Sentència, dictada per la Sala de València, estimatòria parcial del recurs contenciós administraitu núm. 1/209/09 interposat per COMPAÑIA VALENCIANA DE FINCAS RUSTICAS S.L. contra Acord Plenari que va a aprovar el T.R. del PRI de l'ambit A.4.A ""Actuació Pacr Central"" en el sentit d'establir l'excés d'aprofitament de la U.A.A. A.4.1.B ""García Lorca/Alqueria de la Comtesa"" que ha de ser objete d'adquisició.
Expediente: E 00501 2009 000464 00 - Aprovat
0005 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL Dóna compte de l'informe de la Intervenció General Municipal evaluant el compliment del objectiu d'estabilitat pressupòstaria, sostenibilitat financera i regla de gasto de l'Ajuntament de València i el seu sector d'Administració Pública, dels Pressupostos Liquidats i Conmptes Anuals Consolidats de l'exercici 2012 de l'Ajuntament, dels seus organismes, ens i empreses dependents.
Expediente: E 05201 2013 000006 00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI Proposa aprovar la 2ª relació d'expedients de reconeiximent extrajudicial de crèdits i obligacions 2013.
Expediente: E 05501 2013 000010 00 - Aprovat
0007 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI Proposa aprovar la 2ª Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit del Pressupost 2013
Expediente: E 05501 2013 000014 00 - Aprovat
0008 - MOCIONS Moció que presenta la Sra. Consol Castillo Plaza del Grup Municipal Compromís sobre utilització en el Centre Històric (entorn mercats municipals) els mupis i marquesines dels autobusos per a crear un directori sobre la ubicació dels comerços existents en la zona.
Expediente: E 05630 2013 000009 00 - Aprovat
0009 - "MOCIONS Moció que presenta el Sr. Joan Ribó Canut del Grup Municipal Compromís sobre ""La moratòria en el pagament, reestructuració i auditoria del deute públic"".
Expediente: E 05630 2013 000010 00 - Rebutjat
0010 - ANNEX.- Expedients dels quals es dóna compte a la Comissió segons relacions adjuntes.
Quedar assabentat