2013-03-08 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
08-03-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 15 de febrer de 2013.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 633/11, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2011 000633 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 692/11, contra denegació del xec escolar curs 2011/2012.
Expediente: E 00501 2011 000660 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, sobre preu just de les finques 1 i 2 del projecte per a zona verda i dotació escolar 'CP Pinedo'.
Expediente: E 00501 2006 000032 00 - Aprovat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, sobre pretensió expropiatòria d'una finca situada al carrer d'Olba.
Expediente: E 00501 2011 000374 00 - Aprovat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, sobre declaració que la carretera CV-5010, antiga VP1041, és de titularitat municipal i aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa 'Camí de les Moreres II'.
Expediente: E 00501 2006 000425 00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1151-P, de 29 de novembre de 2012.
Expediente: E 01101 2012 001012 00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar a un tècnic auxiliar de suport amb destinació al programa 'Eurodyssée 2012' la indemnització corresponent per finalització de contracte.
Expediente: E 01101 2012 000865 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte al personal amb destinació al programa 'Life plus seducció ambiental'.
Expediente: E 01101 2009 000050 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa desestimar el recurs especial en matèria de contractació interposat en relació amb el contracte per a la gestió integral del centre de dia municipal per a persones majors dependents l'Amistat.
Expediente: E 04101 2012 000068 01 - Aprovat
0011 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la modificació de contracte per al manteniment i explotació de les instal·lacions del recinte on s'ubica la figura del Gulliver, denominat genèricament 'Un riu de xiquets'.
Expediente: E 04101 2012 000101 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa desestimar el recurs especial en matèria de contractació interposat contra un acord de la Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2012.
Expediente: E 04101 2012 000017 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa declarar extingit el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada a la plaça del Portal Nou.
Expediente: E 05302 2013 000066 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S2.11.192 'Parcel·la en platges de Llevant i la Malva-rosa', per la construcció de l'edifici assistencial sanitari situat al carrer d' Eugènia Viñes.
Expediente: E 05303 2011 000087 00 - Aprovat
0015 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 63517.
Expediente: E 01305 2010 000216 00 - Aprovat
0016 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 81161.
Expediente: E 01305 2011 000347 00 - Aprovat
0017 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 80674.
Expediente: E 01305 2010 000294 00 - Aprovat
0018 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00113 2010 7416.
Expediente: E 01305 2010 000445 00 - Aprovat
0019 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 en el Procediment Abreviat núm. 164/12 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E 01305 2010 000597 00 - Aprovat
0020 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 73-W, de 10 de gener.
Expediente: E 01306 2012 006363 00 - Aprovat
0021 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 205-W, de 15 de gener.
Expediente: E 01306 2012 007983 00 - Aprovat
0022 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 214-W, de 15 de gener.
Expediente: E 01306 2012 007861 00 - Aprovat
0023 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 349-W, de 18 de gener.
Expediente: E 01306 2012 008234 00 - Aprovat
0024 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 238-W, de 15 de gener de 2013, d'imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2012 005833 00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Unió d'Empreses Nàutiques, per a recolzar a la referida entitat en l'organització del saló nàutic.
Expediente: E 01903 2013 000023 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de la realització de la Cavalcada de Reis i de l'Exaltació de les Falleres Majors 2013.
Expediente: E 01904 2013 000165 00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local d'11 de gener de 2013, sobre el pagament de la Beca de catalogació i informatització de la Biblioteca Municipal Central, XI edició.
Expediente: E 01905 2012 000104 00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Marc Martí Mediterránea, SL.
Expediente: E 01905 2013 000031 00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les següents bases i convocatòries: II Certamen fotogràfic 'Passió per llegir'.
Expediente: E 01905 2013 000039 00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les següents bases i convocatòries: II Concurs de marcapàgines.
Expediente: E 01905 2013 000040 00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la convocatòria i bases de participació en la 18a Campanya 'Per una ciutat en convivència'.
Expediente: E 02101 2013 000503 00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa no accedir a les peticions formulades per l'Associació de Centres d'Educació Infantil Pla del Real-Algirós, en relació amb la contracta d'execució d'obra i de direcció de l'escola infantil de primer cicle de la plaça del Periodista Ros Belda.
Expediente: E 02101 2013 000374 00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa no admetre un recurs de reposició relatiu al xec Univex 2012/2013.
Expediente: E 02101 2013 000302 00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa desestimar uns recursos de reposició relatius al xec Univex 2012/2013.
Expediente: E 02101 2013 000301 00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa estimar diversos recursos de reposició relatius al xec Univex 2012/2013.
Expediente: E 02101 2013 000300 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Associació Sercoval.
Expediente: E 02201 2013 001402 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents a les certificacions de gener de 2013 per la prestació al Cementeri General dels servicis que s'indiquen a continuació: Manteniment i neteja.
Expediente: E 02802 2013 000078 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents a les certificacions de gener de 2013 per la prestació al Cementeri General dels servicis que s'indiquen a continuació: Inhumació i exhumació.
Expediente: E 02802 2013 000079 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents a les certificacions de gener de 2013 per la prestació dels següents servicis als cementeris perifèrics: Manteniment i neteja.
Expediente: E 02802 2013 000080 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents a les certificacions de gener de 2013 per la prestació dels següents servicis als cementeris perifèrics: Inhumació, exhumació i vigilància.
Expediente: E 02802 2013 000081 00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar les renúncies i declarar la pèrdua del dret al cobrament de quatre ajudes municipals a la contractació 2012.
Expediente: E 02902 2012 000413 00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'una subvenció concedida.
Expediente: E 02902 2013 000054 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud de reconeixement i abonament d'interessos de demora relatius a l'expropiació de la finca núm. 1 del projecte d'expropiació per a la construcció d'una zona verda, sòl escolar i obertura de via pública als carrers del Pare Tomàs de Montañana i de Lebon i avinguda de les Balears.
Expediente: E 03103 2003 000102 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud d'expropiació de dos parcel·les situades a la partida del Pla de Sant Bernat.
Expediente: E 03103 2013 000001 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa autoritzar l'ús del carril de circulació reservat a EMT-TAXI a ciclomotors i motocicletes de dos i tres rodes.
Expediente: E 01801 2013 001260 00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de diversos proveïdors.
Expediente: E 01905 2013 000030 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar i disposar el gasto per a atendre el pagament del primer quadrimestre de les prestacions econòmiques individualitzades 2013.
Expediente: E 02201 2013 001381 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONAL.- Dóna compte de l'informe favorable de la Intervenció General Municipal sobre els acords de la Junta de Govern Local de 18 de gener i 8 de febrer de 2013.
Expediente: E 01101 2013 000289 00 - Quedar assabentat
0049 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar el projecte d'Ordenança sobre l'exercici de la prostitució en la via pública.
Expediente: E 01401 2013 000042 00 - Aprovat