2013-02-18 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION URBANISMO, CALIDAD URBANA Y VIVIENDA

Data:
18-02-2013
Hora:
09:30
Òrgan:
U3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 21 de gener de 2013.
Aprovat
0002 - "DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PROGRAMACIÓ. Proposa sotmetre a informació pública el Pla de Reforma Interior Modificatiu del Sector ""Patraix"", així com iniciar el tramit de participació pública del Estudi de Integració Paisagística.
Expediente: E 03001 2012 000172 00 - Aprovat
0003 - "DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PROGRAMACIÓ. z0-Proposa rebujar motivadament l'Alternativa Tecnica formulada per Hogarval, SL, per al desentrrollament de l'Unitat de Ejecució Cami de Moncada"" en execució de la sentencia del Tribunal Suprem de 3 de juny de 2011 (recurs de casació num. 3288/2007)
Expediente: E 03001 2002 000329 00 - Aprovat
0004 - DIRECCIÓ GENERAL DE ORDENACIÓ URBANÍSTICA.- SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a un nou tramite d'informació pública el Catàleg Estructural de la Revisió Simplificada del Pla General d'Ordenació Urbana de València.
Expediente: E 03001 2004 000342 00 - Aprovat
0005 - DIRECCIÓ GENERAL DE ORDENACIÓ URBANÍSTICA.- SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprobar la correcció d'error material en carrer Salvador Ferrandis Lluna.
Expediente: E 03001 2012 000032 00 - Aprovat
0006 - DIRECCIÓ GENERAL DE ORDENACIÓ URBANÍSTICA.- SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació puntual de la parcel·la D3 Sector NPR-2 del Pla Parcial de Benicalap Sur i el seu corresponent Estudi de Integració Paisagística.
Expediente: E 03001 2012 000162 00 - Aprovat
0007 - DIRECCIÓ GENERAL DE ORDENACIÓ URBANÍSTICA.- SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa emtre dictamen en relació amb la Revisió del Pla General de l'Ajuntament de Burjassot en trámit.
Expediente: E 03001 2012 000165 00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE LLICÉNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa aprovar l'anex per l'actualizació del Pla Técnic d'Implantació (PTI) de la xarxa d'estacions base de telefonía mòbil en el terme municipal de Valencia presentat per France Telecom España, SA.
Expediente: E 03501 2010 000127 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE LLICÉNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa aprovar l'anex per l'actualizació del Pla Técnic d'Implantació (PTI) de la xarxa d'estacions base de telefonía mòbil en el termino municipal de Valencia presentat per Neo-Sky 2002, SAU.
Expediente: E 03501 2011 000713 00 - Aprovat
0010 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre seguritat bicicletes Valenbisi.
Expediente: E 05631 2013 000007 00 - Quedar assabentat
0011 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre Ordenança Inspecció Tècnica de Edificis.
Expediente: E 05631 2013 000008 00 - Retirat
0012 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià Morell, sobre resultat PEVR 2009-2012 en València.
Expediente: E 05631 2013 000009 00 - Quedar assabentat
0013 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó Canut, sobre supresió de l'illeta davant a la Pl. Vannes i carrer Historiador Diago en la remodelació de la Gran Vía Ramón i Cajal.
Expediente: E 05631 2013 000010 00 - Quedar assabentat
0014 - PREGUNTES.- - Ribó Canut, sobre finques en mal estad al Barrio del Carme.
Expediente: O 05631 2013 000004 00 - Contestada
0015 - PREGUNTES.- - Sr. Sarrià Morell, sobre incloure en RMSER edifici protegit Guillem de Castro, 49.
Expediente: O 05631 2013 000005 00 - Contestada
0016 - PREGUNTES.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre pasarel·la en carrer Amparo Iturbi.
Expediente: O 05631 2013 000006 00 - Contestada
0017 - CONTESTACIONS A MOCIONS.- - Del Servici de Disciplina Urbanística, a la Moció del Sr. Sanchis i Labiós, sobre adquisició ARENA AUDITORIUM. (Com. Urbanisme 20.12.12)
Expediente: E 05631 2012 000079 00 - Quedar assabentat
0018 - CONTESTACIONS A PREGUNTES.- - Del Servici de Gestió Centre Históric, a les Preguntes del Sr. Sanchis i Labiós, sobre abeurador protegit en carrer Colón, 32. (Com. Urbanisme 21.1.13).
Expediente: O 05631 2013 000003 00 - Contestada