2013-02-15 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
15-02-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 25 de gener de 2013.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 128/09 interposat en demanda d'indemnització per ocupació de terrenys per a executar el projecte d'expropiació d'un centre escolar.
Expediente: E 00501 2009 000142 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 531/11, interposat contra una resolució del Jurat Tributari sobre liquidació per concepte de l'impost d'activitats econòmiques corresponent a l'exercici 2010.
Expediente: E 00501 2011 000658 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 341/12, interposat contra resolució sancionadora per la qual s'imposa una multa per la comissió d'infracció greu tipificada en l'Ordenança municipal de venda no sedentària.
Expediente: E 00501 2012 000376 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 353/12, interposat contra una resolució del Jurat Tributari desestimatòria de la reclamació seguida contra una liquidació de l'impost d'activitats econòmiques corresponent a l'exercici 2011.
Expediente: E 00501 2012 000299 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 249/08.
Expediente: E 00501 2008 000281 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 297/09.
Expediente: E 00501 2009 000257 00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 580/11.
Expediente: E 00501 2011 000574 00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 155/12.
Expediente: E 00501 2012 000177 00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara la inadmissibilitat del Recurs PO núm. 34/12, sobre denegació de la legalització d'obres realitzades en un edifici situat a l'avinguda del Cardenal Benlloch.
Expediente: E 00501 2011 000255 00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el Recurs Contenciós Administratiu núm. 3/439/10, interposat contra acord del Tribunal Econòmicoadministratiu Regional que va desestimar una reclamació contra resolució de la Gerència Regional del Cadastre denegatòria de la sol·licitud de rectificació de la inscripció de l'edifici 'Casa dels Bous'.
Expediente: E 00501 2011 000317 00 - Aprovat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del Recurs PA núm. 535/12, sobre resolució sancionadora per la qual s'imposa una multa per la comissió d'una infracció molt greu tipificada en l'Ordenança municipal reguladora de venda no sedentària.
Expediente: E 00501 2012 000468 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte al personal del pla de formació i ocupació local VLC 2012 'Tens fusta'.
Expediente: E 01101 2012 001089 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto relatiu a l'expedient núm. 1896/12.
Expediente: E 01101 2012 001896 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar desert el procediment obert per a contractar la prestació de la gestió del servici públic d'explotació del poliesportiu municipal de la Rambleta.
Expediente: E 04101 2012 000084 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa declarar conclús l'arrendament, per transcurs del termini, d'una vivenda municipal situada al carrer de Maldonado.
Expediente: E 05302 2012 000641 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S1.04.207, per la construcció del centre municipal d'activitats per a persones majors al barri de Sant Pau, que causa alta en la Relació E3.
Expediente: E 05303 2011 000158 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la municipal situada al camí dels Montanyars.
Expediente: E 05305 2012 000078 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer una obligació a favor d'Ubilibet, SL, en concepte de renovació de registre de diversos dominis a favor de l'Ajuntament de València.
Expediente: E 00801 2013 000001 00 - Aprovat
0020 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la segona revisió de preus del contracte de subministrament de material d'impresos.
Expediente: E 01201 2009 000199 00 - Aprovat
0021 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 125511.
Expediente: E 01305 2010 000442 00 - Aprovat
0022 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00103 2011 480.
Expediente: E 01305 2011 000084 00 - Aprovat
0023 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00106 2011 889.
Expediente: E 01305 2011 000139 00 - Aprovat
0024 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 102773 i núm. 00110 2011 132350.
Expediente: E 01305 2011 000569 00 - Aprovat
0025 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 32171.
Expediente: E 01305 2012 000149 00 - Aprovat
0026 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar en part la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2012 55683.
Expediente: E 01305 2012 000219 00 - Aprovat
0027 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 700/11 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E 01305 2007 000428 00 - Aprovat
0028 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5631-W, de 19 de setembre.
Expediente: E 01307 2012 000800 00 - Aprovat
0029 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 6284-W, de 12 de novembre.
Expediente: E 01306 2012 006680 00 - Aprovat
0030 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 6782-W, de 27 de novembre.
Expediente: E 01306 2012 006768 00 - Aprovat
0031 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 7091-W, de 13 de desembre.
Expediente: E 01306 2012 006899 00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa procedir al tancament del projecte de gastos 2011/69, subconcepte 2011/45023 “Adquisició fons bibliogràfics” de l'estat d'ingressos del Pressupost municipal del Servici.
Expediente: E 01905 2011 000117 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa modificar parcialment l'acord de la Junta de Govern Local de 5 d'octubre de 2012, relatiu als contractes d'arrendament de vivendes municipals adscrites al Pla d'accés a la vivenda municipal i l'adjudicació, revisió i extinció de diversos contractes.
Expediente: E 02201 2012 007147 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera revisió de preus del contracte de servici de gestió i execució de festes i commemoracions per a persones majors.
Expediente: E 02201 2011 001360 00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la corresponent pròrroga dels convenis de col·laboració firmats amb la Fundació del Secretariat Gitano, per a l'execució dels programes següents: Programa pluriregional de lluita contra la discriminació.
Expediente: E 02201 2008 000411 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la corresponent pròrroga dels convenis de col·laboració firmats amb la Fundació del Secretariat Gitano, per a l'execució dels programes següents: Programa d'intervenció social amb població gitana immigrant procedent de països de l'Est.
Expediente: E 02201 2012 000416 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Pastor Castellote, SL.
Expediente: E 02201 2010 004125 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reajustar el gasto plurianual del contracte de servici de tallers d'autoestima i desenvolupament personal per a persones beneficiàries del programa d'inserció social i laboral i del Centre Municipal de la Dona.
Expediente: E 02201 2010 008119 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa desestimar les peticions relatives a la reclamació del pagament d'unes certificacions de l'obra 'Centre social de Patraix'.
Expediente: E 02201 2011 003979 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa interposar recurs de reposició contra la Resolució de la Direcció General de Migracions, que declara desistit l'Ajuntament de la subvenció sol·licitada per al projecte 'Xarxa puja el to contra el racisme'.
Expediente: E 02201 2012 007408 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PEDANIES.- Proposa sol·licitar de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública la pròrroga i el reajustament de les anualitats corresponents al projecte denominat 'Construcció de l'alcaldia pedània, centre municipal d'activitats per a persones majors, universitat popular, centre sanitari i altres servicis a Castellar-l'Oliverar', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 02310 2013 000031 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar la sol·licitud presentada per Media Markt València i no sol·licitar a la Direcció Territorial de Comerç i Consum autorització perquè Media Markt puga obrir els 365 dies de l'any.
Expediente: E 02901 2013 000074 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa autoritzar i disposar el major gasto derivat de l'increment de l'IVA i de l'aplicació de la segona revisió de preus del contracte de neteja interior de mercats municipals de la ciutat de València.
Expediente: E 02901 2013 000078 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la campanya de promoció comercial del xicotet i mitjà comerç 2013, les bases reguladores del sorteig i el gasto corresponent.
Expediente: E 02901 2013 000085 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de juny de 2012, que va desestimar la sol·licitud d'expropiació de dos parcel·les situades en l'àmbit dels carrers dels Gremis i de Campos Crespo.
Expediente: E 03103 1999 000206 00 - Aprovat
0046 - SERVICI OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar l'actualització de l'IVA del contracte d'obres de 'Reurbanització i adequació de la plaça de l'Àngel i adjacents del barri del Carme', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 03301 2012 000027 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1170-I, de 30 d'octubre de 2012, per la qual es va declarar la caducitat de la llicència concedida per a la construcció d'un edifici de nova planta als carrers de les Illes Canàries i de Trafalgar.
Expediente: E 03501 2006 000337 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 930-I, de 27 de juliol de 2012, de concessió de llicència de legalització d'obres realitzades al carrer de la Serratella.
Expediente: E 03501 2012 000613 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència número 2133.
Expediente: E 01101 2012 001754 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2013 000027 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el projecte de gasto corresponent a la subvenció concedida pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport destinada a les obres de conservació i manteniment del fustam de la Llotja de València.
Expediente: E 02001 2012 000215 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar la resolució 'Cancel·lació d'actuacions prèviament aprovades i l'aprovació d'altres actuacions ja realitzades', presentada per l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 02701 2012 000314 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el coeficient de la segona revisió de preus del contracte per a la gestió del servici públic de neteja, dragatge i conservació de séquies i de l'entorn de l'estany de l'Albufera.
Expediente: E 02701 2009 000464 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials per danys causats en mobiliari de la via pública.
Expediente: E 02801 2012 001073 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la campanya de difusió de les zones de gran afluència turística i el gasto corresponent.
Expediente: E 02901 2013 000057 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 4 de maig de 2012, que va aprovar elevar a definitiva el compte de liquidació provisional del projecte de reparcel·lació econòmica de la unitat d'execució delimitada pel carrer pel carrer d'Alboraia i altres.
Expediente: E 03107 1996 000010 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials contra Allianz Seguros y i un altre, amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal.
Expediente: E 04001 2012 000530 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL.- Proposa sotmetre a informació pública la 'Proposta de Mapa Estratègic de Soroll 2012 del terme municipal de València'.
Expediente: E 02610 2013 000039 00 - Aprovat
0059 - MOCIÓ conjunta de la sèptima tinent d'alcalde coordinadora general de l'Àrea de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible i del regidor delegat de Devesa-Albufera en relació a la declaració com a Reserva de la Biosfera de l'Albufera de València.
Expediente: O 00615 2013 000006 00 - Aprovat