2012-12-21 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
21-12-2012
Hora:
11:30
Òrgan:
E3
Caràcter:
E
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de 20 de novembre de 2012
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURIDICA Proposa que la Corporació consenta i complisca l'auto, dictat per la Sala de València estimatori de la demanda incidental interporada per HOGARVAL, S.L. contra acord plenari adoptat en execució de Sentència del recurs 2/465/03, i igualment consenta i complisca la interlocutòria de la mateixa sala, que desestima el recurs de súplica i imposa les costes a l'Ajuntament.
Expediente: E 00501 2003 000266 00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA Donar compte de l'acord adoptat pel Ple en sessió ordinària de 23 de novembre de 2012 relatiu a la ratificació de l'acord del Consell d'administració d'EMIVASA de 12 de novembre de 2012 i aprovació de la tarifa per al subministrament d'aigua potable a la ciutat de València de l'exercici de 2013
Expediente: E 02701 2012 000570 00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA Donar compte de l'acord adoptat pel Ple en sessió ordinària de 23 de novembre de 2012 relatiu a l'aprovació de la Tarifa d'Aportació, Quota de Conservació i de Manteniment Integral de Comptadors i Quota d'Enganxada per Altes en el Servici per a l'exercici de 2013.
Expediente: E 02701 2012 000571 00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI DE CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA Donar compte de l'acord adoptat pel Ple en sessió ordinària de 23 de novembre de 2012 relatiu a l'aprovació del Pla d'Inversions de la xarxa de distribució d'aigua potable per a l'exercici de 2013
Expediente: E 02701 2012 000572 00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICIO DE CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES Proposa aprovar la proposta de tarifes pròpies dels servicis de transport col.lectiu urbà de viatgers formulada per l'Empresa Municipal de Transports per a l'exercici 2013.
Expediente: E 01801 2012 004204 00 - Aprovat
0007 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTÀRI Aprovació definitiva del Pressupost Municipal 2013
Expediente: E 05501 2012 000073 00 - Aprovat
0008 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTÀRI Aprovació de l'8ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2012
Expediente: E 05501 2012 000078 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE TRIBUTS A.E. Proposa declarar d'especial interès i utilitat municipal l'obra de restauració de l'antic Convent de Jesús per a la que es va concedir llicència mitjançant Resolució nº I-472 de 27 d'abril de 2012.
Expediente: E H4963 2012 500689 00 - Aprovat
0010 - Proposa inadmetre les reclamacions presentades pel Grup Municipal d'Esquerra Unida, el Grup Municipal Compromís i el Grup Municipal Socialista contra els acords d'aprovació provisional de modificació de diverses Ordenances Fiscals Municipals per a l'exercici 2013 així com aprovar definitivament les dites Ordenances Fiscals.
Expediente: E H4969 2012 500046 00 - Aprovat
0011 - "MOCIONS Moció que formula Isabel Dolz sobre ""Ordenança reguladora arreplega i gestió de roba usada""
Expediente: E 05630 2012 000031 00 - Sobre la mesa
0012 - "MOCIONS Moció que formula Isabel Dolz Muñoz sobre ""Llibertat de horaris en zones de gran afluència turística""
Expediente: E 05630 2012 000032 00 - Rebutjat
0013 - "MOCIONS Moció que presenten Salvador Broseta Perales i Pedro Miguel Sánchez Marco, del Grup Municipal Socialista sobre ""Creació de la Comissió de Control de la Contractació"".
Expediente: E 05630 2012 000033 00 - Rebutjat
0014 - CONTESTACIONS A MOCIONS Es dona compte de l'informe i les actuacions realitzades en relació amb la moció presentada per Consol Castillo Plaza, del Grup Municipal Compromís, presentada en la sessió de la Comissió d'Hisenda, Dinamització Econòmica i Ocupació de 25 de setembre de 2012.
Expediente: E 05630 2012 000019 00 -
0015 - "PREGUNTES Preguntes que formula Vicent Sarrià Morell, del Grup Municipal Socialista sobre ""Legalització antena telefonia mòbil carrer Periodista Gil Sumbiela, 66""
Expediente: E 05630 2012 000029 00 -
0016 - ANNEX.- Expedientes dels quals es dona compte a la Comissió segons relacions adjuntes.
Quedar assabentat