2012-12-14 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
14-12-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 23 de novembre de 2012.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 328/08.
Expediente: E 00501 2008 000345 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 529/08.
Expediente: E 00501 2008 000458 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el procediment del Recurs PA núm. 213/01, interposat contra taxa per instal·lació d'una cartellera publicitària.
Expediente: E 00501 2001 000301 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació interposat i revoca la sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 21/06 interposat contra l'aprovació del projecte de reparcel·lació del sector 'Avinguda dels Germans Maristes-General Urrutia'.
Expediente: E 00501 2006 000114 00 - Aprovat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 225/12, interposat contra una orde d'execució subsidiària.
Expediente: E 00501 2012 000229 00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa finalitzar l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball referència núm. 1262.
Expediente: E 01101 2012 000092 00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis.
Expediente: E 01101 2012 001808 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa rectificar un error contingut en la Resolució núm. 1060, de 21 d'agost de 2012, i en l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de setembre de 2012.
Expediente: E 04101 2011 000103 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns una parcel·la per a espais lliures (provisionalment per a horts urbans) en Benimaclet.
Expediente: E 05303 2012 000132 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S1.13.143, per la construcció del centre escolar municipal 'Explorador Andrés', una parcel·la per a xarxa viària i tres per a espais lliures confrontants que causen alta.
Expediente: E 05301 1994 001303 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de setembre de 2012, pel qual es va convocar concurs, amb intervenció de jurat, per a la selecció del projecte que ha de regir la licitació de la concessió administrativa per a la utilització privativa de domini públic municipal amb destinació a la construcció i implantació d'un centre universitari i sanitari.
Expediente: E 05307 2010 000080 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa admetre la subrogació de Bankia Habitat, SLU, en la titularitat de la concessió administrativa atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 19 de desembre del 2008 a Cisa Cartera de Inmuebles, SLU.
Expediente: E 05302 2004 001021 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Informàtica El Corte Inglés, SA.
Expediente: E 00801 2012 000110 00 - Aprovat
0015 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 66766.
Expediente: E 01305 2010 000251 00 - Aprovat
0016 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 185583.
Expediente: E 01305 2010 000695 00 - Aprovat
0017 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 5990-W, de 25 d'octubre de 2012, sobre imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2012 005943 00 - Aprovat
0018 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5003-G, de 22 de novembre.
Expediente: E 01306 2010 004933 00 - Aprovat
0019 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 4063-W, de 4 de juliol.
Expediente: E 01306 2011 006888 00 - Aprovat
0020 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 4065-W, de 4 de juliol.
Expediente: E 01306 2012 002992 00 - Aprovat
0021 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 4066-W, de 4 de juliol.
Expediente: E 01306 2012 002993 00 - Aprovat
0022 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5039-W, de 12 de setembre.
Expediente: E 01306 2012 004063 00 - Aprovat
0023 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5296-W, de 17 de setembre.
Expediente: E 01306 2012 003017 00 - Aprovat
0024 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5385-W, de 21 de setembre.
Expediente: E 01306 2012 005253 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor dels socis participants en el projecte europeu 'HERA', en concepte de tercer pagament de la corresponent subvenció.
Expediente: E 01401 2012 000269 00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa denominar una via pública de la ciutat amb la llegenda següent: 'Carrer de l'Hort d'en Cendra'.
Expediente: E 01905 2010 000100 00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa actualitzar l'import de l'IVA al legalment aplicable al pressupost d'adjudicació del contracte per a l'execució de les obres de 'Millora i ampliació de la Biblioteca Pública Municipal Martí i Gadea', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01905 2011 000013 00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de novembre de 2011, sobre revisió de preus durant el període de pròrroga forçosa del contracte d'ajuda a domicili.
Expediente: E 02201 2007 006295 04 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir una subvenció destinada al manteniment dels clubs de jubilats i pensionistes dependents de l'Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes (UDP).
Expediente: E 02201 2012 000419 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa acceptar el premi concedit per l'Associació Amics de la Nau Gran.
Expediente: E 02303 2012 002032 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ).- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat dels gastos ocasionats per la realització de la 'Setmana del comerç associat'.
Expediente: E 02307 2012 001005 00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa denegar la suspensió de l'execució de l'acte administratiu dictat en la Resolució núm. 667-X, de 28 de setembre de 2012.
Expediente: E 02901 2012 000207 00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reintegrament de dos ajudes concedides.
Expediente: E 02902 2012 000102 00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció destinada a prorrogar el contracte de huit tècnics agents d'ocupació i desenvolupament local.
Expediente: E 02902 2012 000428 00 - Aprovat
0035 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses derivada d'insercions de publicitat, subscripcions de premsa i subministraments en diversos mitjans publicitaris.
Expediente: E 04103 2012 000073 00 - Aprovat
0036 - GABINET D'ALCALDIA.- Proposa concedir una subvenció a la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E 00201 2012 000015 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa aprovar una transferència de crèdit del Servici de Cementeris al Servici de Jardineria.
Expediente: E 02802 2012 000523 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa alliberar crèdit de la proposta de gasto del contracte del servici públic d'inhumació, exhumació i manteniment del Cementeri General i perifèrics.
Expediente: E 02802 2012 000550 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a diversos servicis en el marc del projecte 'Seducció ambiental Life07 Inf/E/865'.
Expediente: E 03602 2009 000076 00 - Aprovat
0040 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reajustar despeses del contracte de subministrament d'uniformitat.
Expediente: E 01201 2008 000037 00 - Aprovat
0041 - BANDA MUNICIPAL.- Proposa modificar una clàusula del conveni de col·laboració a subscriure amb Adagio, SA, dirigit a regular la seua col·laboració en l'àmbit de l'activitat de gestió i producció del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València'.
Expediente: E 01601 2012 000038 00 - Aprovat
0042 - BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar un gasto a favor de l'organisme autònom municipal Palau de la Música i Congressos de València.
Expediente: E 01601 2012 000043 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa accedir a la sol·licitud presentada per l'Associació Cultural Falla Ramiro de Maeztu- Humanista Furió, relativa a la cancel·lació de la hipoteca constituïda a favor de l'Ajuntament sobre el local adquirit per a casal faller.
Expediente: E 01904 2012 000621 00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors.
Expediente: E 01905 2012 000188 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar el conveni a subscriure amb la Fundació Centre d'Estudis Vicente Blasco Ibáñez per a la difusió de l'obra i figura del Sr. Vicente Blasco Ibáñez.
Expediente: E 02001 2012 000277 00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar el reajustament d'anualitats dels projectes d'obres que s'indiquen a continuació, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Estalvi energètic i millora d'eficiència energètica del col·legi municipal Santiago Grisolia'.
Expediente: E 02101 2011 000315 01 - Aprovat
0047 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar el reajustament d'anualitats dels projectes d'obres que s'indiquen a continuació, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Construcció d'escola infantil de primer cicle al carrer de la Diputada Clara Campoamor'.
Expediente: E 02101 2011 000316 01 - Aprovat
0048 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar el reajustament d'anualitats dels projectes d'obres que s'indiquen a continuació, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Construcció d'escola infantil de primer cicle a la plaça del Periodista Vicente Ros Belda'.
Expediente: E 02101 2011 000317 01 - Aprovat
0049 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar el reajustament d'anualitats dels projectes d'obres que s'indiquen a continuació, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Construcció d'escola infantil de primer cicle al barri de Massarrojos'.
Expediente: E 02101 2011 000318 01 - Aprovat
0050 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa prorrogar la Beca 'Carmen i Severo Ochoa' en la seua modalitat de Foment de l'activitat investigadora.
Expediente: E 02101 2011 000990 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'increment de l'IVA i l'increment de places del servici de 'Menjar a casa' en la ciutat de València.
Expediente: E 02201 2007 005759 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIA.- Proposa aprovar les bases de participació i la convocatòria del concurs 'K em contes'.
Expediente: E 02501 2012 000030 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa declarar la tramitació d'emergència i procedir a la reposició de determinats elements de sanejament.
Expediente: E 02701 2012 000606 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa iniciar actuacions per a resoldre el contracte d'execució de les obres del poliesportiu 'Naus de Cross'.
Expediente: E 04101 2012 000109 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa ratificar la moció del regidor delegat coordinador de l'Àrea d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació.
Expediente: E 01101 2012 001897 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa finalitzar la comissió de servicis en el lloc de treball referència núm. 8724.
Expediente: E 01101 2012 001884 00 - Aprovat amb esmenes
0057 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball referència núm. 8724.
Expediente: E 01101 2012 001886 00 - Aprovat amb esmenes
0058 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar el conveni marc de col·laboració a subscriure amb l'Institut Valencià d'Atenció al Discapacitat (IVADIS), en matèria d'acció social i medi ambient.
Expediente: E 04001 2012 000971 01 - Aprovat
0059 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits interna del Servici.
Expediente: E 01201 2012 000252 00 - Aprovat