2012-12-07 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
07-12-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 16 de novembre de 2012.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Suprem, estimatòria del recurs de cassació interposat per la corporació municipal contra sentència de la Sala de València en el Recurs Contenciós Administratiu núm. 2/1717/07 i núm. 2/1728/07 acumulat.
Expediente: E 00501 2008 000021 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, sobre sol·licitud de retaxació de diverses finques del projecte d'execució del parc de Capçalera: Recurs PO núm. 410/10.
Expediente: E 00501 2010 000591 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, sobre sol·licitud de retaxació de diverses finques del projecte d'execució del parc de Capçalera: Recurs PO núm. 558/10.
Expediente: E 00501 2010 000562 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, sobre sol·licitud de retaxació de diverses finques del projecte d'execució del parc de Capçalera: Recurs PO núm. 505/11.
Expediente: E 00501 2011 000509 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat per pèrdua sobrevinguda del seu objecte el Recurs PO núm. 379/10, interposat contra revocació d'una llicència de pub.
Expediente: E 00501 2010 000499 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que acorda la no admissió del Recurs PO núm. 140/12, interposat contra decret sobre utilització de telèfons mòbils en el centre ocupacional municipal Gravador Planes.
Expediente: E 00501 2012 000219 00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PO núm. 215/11, interposat contra les resolucions del Jurat Tributari sobre liquidacions del primer, tercer i quart trimestre de 2009 girades en concepte de taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de servicis de telefonia mòbil.
Expediente: E 00501 2011 000323 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar al personal del projecte VLC 2012 'Indumentària tradicional' la indemnització per finalització de contracte.
Expediente: E 01101 2012 000380 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a l'adjudicació del contracte d'alienació del paper i cartó obtinguts per mitjà de l'arreplegada selectiva en la ciutat de València.
Expediente: E 04101 2012 000111 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa declarar la innecesarietat de la llicència de parcel·lació respecte a la parcel·la a segregar d'una parcel·la municipal situada al carrer de la Felicitat.
Expediente: E 05305 2011 000022 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar l'acta de recepció de les obres de l'aparcament en subsòl públic situat al carrer de la Tapineria i altres.
Expediente: E 05304 2007 000075 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar el projecte d'execució i l'addenda a l'estudi de seguretat i salut relatius a l'aparcament subterrani a construir al passeig de l'Albereda.
Expediente: E 05304 2012 000081 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat de València-Estudi General (Facultat de Matemàtiques), amb la finalitat de formació del personal d'ambdós entitats en el terreny de l'anàlisi estadística de la informació d'interés municipal.
Expediente: E 00801 2012 000107 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Gestión Tributaria Territorial, SA.
Expediente: E 00801 2012 000109 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Capgemini España, SL.
Expediente: E 00801 2012 000079 00 - Aprovat
0017 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 118289.
Expediente: E 01305 2009 000497 00 - Aprovat
0018 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 29061.
Expediente: E 01305 2010 000121 00 - Aprovat
0019 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00103 2010 3254.
Expediente: E 01305 2010 000281 00 - Aprovat
0020 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 127332.
Expediente: E 01305 2010 000471 00 - Aprovat
0021 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00111 2010 13043.
Expediente: E 01305 2010 000614 00 - Aprovat
0022 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00106 2011 1872.
Expediente: E 01305 2011 000217 00 - Aprovat
0023 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00111 2010 13163.
Expediente: E 01305 2010 000378 00 - Aprovat
0024 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 141077.
Expediente: E 01305 2010 000503 00 - Aprovat
0025 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 en el Procediment Abreviat núm. 495/11 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E 01305 2007 000530 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la normativa per a l'obtenció de la Targeta Or del transport col·lectiu urbà de València, per a majors de 65 anys, jubilats, discapacitats i pensionistes, per a l'any 2013.
Expediente: E 01801 2012 004205 00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Dóna compte de les tarifes aplicables en l'exercici 2013 al servici de bicicletes.
Expediente: E 01801 2012 001769 00 - Quedar assabentat
0028 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar l'estudi de viabilitat per a la construcció i posterior explotació d'un aparcament públic de vehicles al subsòl de l'interior d'illa de cases delimitada per l'avinguda del Regne de València i els carrers de Lluís Oliag i de l'Escultor Josep Capuz.
Expediente: E 01801 2011 002251 00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició formulat pel Sr. Joan Ribó Canut, en nom del Grup Municipal Compromís, contra el decret d'Alcaldia de 5 de setembre del 2012.
Expediente: E 01801 2012 003243 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2012, pel qual es va aprovar l'índex de revisió de preus per al 2012 del contracte de senyalització vertical i horitzontal.
Expediente: E 01801 2008 001525 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE JOVENTUT.- Dóna compte del veredicte del jurat del concurs del cartell anunciador del XXI Fòrum Universitari 'Joan Lluís Vives'.
Expediente: E 01902 2012 000183 00 - Quedar assabentat
0032 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
Expediente: E 01904 2012 000628 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació a favor d'entitats subvencionades en la convocatòria del 2011 de projectes de lluita contra la pobresa i exclusió social.
Expediente: E 02201 2012 008914 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Quavitae Servicios Asistenciales, SAU.
Expediente: E 02201 2012 008739 00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Caritas Diocesana.
Expediente: E 02201 2008 000889 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Creu Roja Espanyola.
Expediente: E 02201 2009 001992 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar les subvencions concedides per la Conselleria de Justícia i Benestar Social amb destinació als fins següents: Manteniment del centre de dia de la Malva-rosa.
Expediente: E 02201 2012 000568 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar les subvencions concedides per la Conselleria de Justícia i Benestar Social amb destinació als fins següents: Programa d'acollida i integració de les persones immigrants.
Expediente: E 02201 2012 004581 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar les subvencions concedides per la Conselleria de Justícia i Benestar Social per al manteniment dels següents centres ocupacionals municipals: Gravador Planes.
Expediente: E 02201 2012 002724 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar les subvencions concedides per la Conselleria de Justícia i Benestar Social per al manteniment dels següents centres ocupacionals municipals: Isabel de Villena.
Expediente: E 02201 2012 002725 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar les subvencions concedides per la Conselleria de Justícia i Benestar Social per al manteniment dels següents centres ocupacionals municipals: Juan de Garay.
Expediente: E 02201 2012 002726 00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa acceptar l'ingrés realitzat per Desarrollo Urbano de Patraix, SA.
Expediente: E 03301 2012 000006 00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 26 d'octubre de 2012, quant al càlcul de l'actualització de l'IVA en el contracte d'obres de 'Connexió de l'avinguda Portugal i carrers adjacents', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 03301 2012 000035 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 970-I, de 7 de setembre de 2012, relativa a la denegació de renovació de llicència d'estació base de telefonia mòbil en un edifici situat al carrer dels Lleons.
Expediente: E 03501 2011 000062 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de desembre del 2010, relatiu al pagament d'interessos per l'expropiació de la finca núm. 55 del projecte d'expropiació de la unitat d'execució 1AR, Fase III, del PEPRI del barri de Velluters.
Expediente: E 03502 2004 000198 00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa anul·lar i deixar sense efecte una ajuda concedida.
Expediente: E 00202 2012 000201 00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa declarar vàlida la nova selecció realitzada pel jurat dels premis 'València Emprén 2012'.
Expediente: E 00202 2012 000061 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar al personal del taller d'ocupació 'Adequació Germans Maristes' la indemnització per finalització de contracte.
Expediente: E 01101 2011 002231 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa portar a efecte la Sentència núm. 393/2011 de l'Audiència Provincial.
Expediente: E 01101 2012 001869 00 - Aprovat
0050 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reajustar el gasto dels contractes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 160/08.
Expediente: E 01201 2008 000160 00 - Aprovat
0051 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reajustar el gasto dels contractes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 111/09.
Expediente: E 01201 2009 000111 00 - Aprovat
0052 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reajustar el gasto dels contractes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 137/09.
Expediente: E 01201 2009 000137 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Dissenart, SL.
Expediente: E 01904 2012 000630 00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la relació de persones guanyadores i suplents de les XI beques de catalogació i informatització de fons de la Biblioteca Municipal Central.
Expediente: E 01905 2012 000104 00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors.
Expediente: E 01905 2012 000184 00 - Aprovat
0056 - OFICINA DE TURISME.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de CVD Publik.
Expediente: E 01909 2012 000095 00 - Aprovat
0057 - OFICINA DE TURISME.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de treballs d'edició de guies de museus de la ciutat de València.
Expediente: E 01909 2012 000096 00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació per al manteniment del Conservatori Municipal de Música 'José Iturbi' durant l'exercici 2012.
Expediente: E 02101 2012 000744 00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar l'adjudicació de les Beques 'Carmen i Severo Ochoa', en les seues modalitats d'Iniciació a la investigació i Foment de l'activitat investigadora.
Expediente: E 02101 2012 000878 00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa alliberar crèdit dispost a càrrec de l'aplicació pressupostària 2012 EC150 23100 48010.
Expediente: E 02201 2012 009077 00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Castell Societat Cooperativa Valenciana.
Expediente: E 02501 2012 000029 00 - Aprovat
0062 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Dóna compte de la resolució del Tribunal Econòmicoadministratiu Regional estimatòria d'una reclamació interposada contra la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
Expediente: E 02701 2011 000184 00 - Quedar assabentat
0063 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar el coeficient de revisió provisional de preus per a l'any 2013 de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids en les zones de la ciutat que s'indiquen a continuació: Zona 1.
Expediente: E 02801 2012 000812 00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar el coeficient de revisió provisional de preus per a l'any 2013 de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids en les zones de la ciutat que s'indiquen a continuació: Zona 2.
Expediente: E 02801 2012 000822 00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar el coeficient de revisió provisional de preus per a l'any 2013 de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids en les zones de la ciutat que s'indiquen a continuació: Zona 3.
Expediente: E 02801 2012 000815 00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'ajudes municipals per a la inserció per compte d'altri dels plans de formació i ocupació local (2n procediment).
Expediente: E 02902 2012 000421 00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament i abonar una factura emesa per Sanchís Clima, SL.
Expediente: E 02902 2011 000600 00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar l'ingrés del reintegrament d'una subvenció concedida.
Expediente: E 02902 2012 000109 00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública el reajustament d'anualitats corresponents als projectes que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures per a ús sociocultural a la UE7 PEPRI entorn de la muralla musulmana del barri del Carme'.
Expediente: E 03202 2009 000006 00 - Aprovat
0070 - 'Infraestructures per a ús sociocultural en l'àmbit de la UE 8 PEPRI entorn de la muralla musulmana del barri del Carme'.
Expediente: E 03202 2010 000005 00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar la prestació de la gestió del servici públic d'explotació del poliesportiu municipal de la Rambleta.
Expediente: E 04101 2012 000084 00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la resolució del contracte d'execució del poliesportiu de Quatre Carreres.
Expediente: E 04101 2012 000102 00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa declarar i acceptar renúncies i adjudicar vivendes vacants a integrants de les llistes d'espera en el procediment d'adjudicació de vivendes municipals de nova construcció de protecció pública situades al carrer del Marqués de Sant Joan.
Expediente: E 05302 2005 000483 00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials contra Sociedad Coop. Valenciana Limitada i altres, amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal.
Expediente: E 04001 2012 000333 00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de novembre del 2012, pel qual es va aprovar el pacte de la innovació de València.
Expediente: E 00202 2012 000291 00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç la declaració de zones de gran afluència turística en la ciutat de València.
Expediente: E 02901 2012 001244 00 - Aprovat
0077 - MOCIÓ del tercer tinent d'alcalde delegat d'Hisenda, Pressuposts i Política Tributària i Fiscal.- Proposa aprovar la concessió d'un bestreta de Tresoreria a favor de l'Empresa Municipal de Transports de València, SAU.
Expediente: E 01801 2012 004265 00 - Aprovat