2012-11-20 - València

Tornar

Comisió de ple:
COM. ADMON.ELECT.,PERSONAL,DESC. Y PARTICIP.CIUD.

Data:
20-11-2012
Hora:
09:30
Òrgan:
P3
Caràcter:
E
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 20 de setembre de 2012.
0002 - SERVICI DE PERSONAL Informar en sentit favorable el Capítol I de l'Estat de Despeses del Pressupost i la Plantilla de Personal, per la incorporació al Pressupost de l'Exercici de 2013.
Expediente: E 01101 2012 001708 00 -
0003 - SERVICI DE PERSONAL Accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial.
Expediente: E 01101 2012 001537 00 -
0004 - SERVICI DE PERSONAL Accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial.
Expediente: E 01101 2012 001542 00 -
0005 - Donar compte de la memòria de formació contínua 2011 de l'Ajuntament de València.
0006 - "MOCIONS Moció que presenta Dª Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Presència del grups mucipals a la web municipal"".
Expediente: E 05635 2012 000005 00 -
0007 - "MOCIONS Moció que presenta D. Amadeu Sanchis i Labiós, del Grup Municipal EUPV, relativa a ""Cessió dels locals de l'avinguda Tres Forques 98"".
Expediente: E 05635 2012 000006 00 -