2012-10-23 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
23-10-2012
Hora:
10:00
Òrgan:
E3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de 25 de setembre de 2012
Aprovat
0002 - INTERVENCIÓ GENERAL Dóna compte de l'informe de l'Interventor General sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al tercer trimestre de 2012.
Expediente: E 00407 2012 000003 00 - Quedar assabentat
0003 - TESORERIA Proposa donar compte de l'informe corresponent al tercer trimestre de 2012, sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals, previst en els articles 4 i 5 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol.
Expediente: E 04906 2012 000013 00 - Quedar assabentat
0004 - ÒRGAN DE GESTIO PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de setembre de 2012.
Expediente: E 04301 2012 000035 00 - Quedar assabentat
0005 - SERVEI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI Sèptima modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost 2012.
Expediente: E 05501 2012 000068 00 - Aprovat
0006 - MOCIONS Moció que presenta el regidor Joan Ribó Canut, del Grup Municipal Compromís, sobre mesures a adoptar per l'Ajuntament per a revisar les pujades de la contracta de senyalització vertical i horitzontal.
Expediente: E 05630 2012 000021 00 - Sobre la mesa
0007 - "MOCIONS Moció que presenta la regidora Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, sobre ""Paralització de la cessió de la gestió del Tanatori Municipal a l'empresa Fuensapaña""
Expediente: E 05630 2012 000022 00 - Rebutjat
0008 - "PREGUNTES Pregunta que formula el regidor Joan Ribó Canut, del Grup Municipal Compromís, sobre ""Exempció de l'IBI""
Expediente: E 05630 2012 000023 00 -
0009 - "PREGUNTES Pregunta que formula pel regidor Joan Ribó Canut, del Grup Municipal Compromís, sobre ""Exempció de l'IBI als centres educatius concertats""
Expediente: E 05630 2012 000024 00 -
0010 - ANNEX.- Expedients dels quals es dona compte a la Comissió segons relacions adjuntes.