2012-09-14 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
14-09-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 20 de juliol de 2012.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA.- Proposa concedir subvencions a les entitats següents: Gremi de Llibrers de València.
Expediente: E 00201 2012 000003 00 - Aprovat
0003 - GABINET D'ALCALDIA.- Proposa concedir subvencions a les entitats següents: Junta Major de la Setmana Santa Marinera.
Expediente: E 00201 2012 000008 00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 879/10, interposat contra Resolució del Jurat Tributari relativa a una liquidació de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2009.
Expediente: E 00501 2011 000191 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial dels Recursos Contenciosos Administratius PO núm. 3/1227 i núm. 3/1237/05, interposats contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa sobre preu just d'una finca del projecte del Parc de Capçalera.
Expediente: E 00501 2005 000494 00 - Aprovat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria parcial del recurs PA núm. 506/11, sobre sanció disciplinària.
Expediente: E 00501 2011 000462 00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar la dedicació horària del lloc de treball referència núm. 6259.
Expediente: E 01101 2012 001158 00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3545.
Expediente: E 01101 2012 001063 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referències núms. 747 i 3390.
Expediente: E 01101 2012 001174 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici destinat a realitzar visites culturals per la ciutat per a persones majors de 60 anys jubilats o pensionistes de la ciutat de València.
Expediente: E 04101 2011 000103 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la modificació del contracte per a la gestió del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
Expediente: E 04101 2012 000044 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar la parcel·la cedida en benefici de la llicència d'obres concedida per a la construcció d'una vivenda unifamiliar a la urbanització de Santa Bàrbara.
Expediente: E 05301 1990 000101 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa ratificar l'acceptació de la cessió de parcel·les en benefici de la llicència d'obres sol·licitada per a la construcció d'un edifici de nova planta al carrer de Costa i Borrás.
Expediente: E 05301 2000 000767 00 - Aprovat
0014 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00111 2009 18811.
Expediente: E 01305 2009 000572 00 - Aprovat
0015 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 15108.
Expediente: E 01305 2010 000092 00 - Aprovat
0016 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 97876.
Expediente: E 01305 2010 000350 00 - Aprovat
0017 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 177985.
Expediente: E 01305 2010 000643 00 - Aprovat
0018 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 172434.
Expediente: E 01305 2010 000667 00 - Aprovat
0019 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 26969.
Expediente: E 01305 2011 000121 00 - Aprovat
0020 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 61726.
Expediente: E 01305 2011 000257 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Fila Cero Producciones, SL.
Expediente: E 01401 2012 000181 00 - Aprovat
0022 - BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a un curs-audició a la Banda Municipal, amb motiu del 'Dia de la Comunitat Valenciana'.
Expediente: E 01601 2012 000031 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la proposta de gasto de gestió anticipada per al contracte del Pla de mobilitat sostenible de la ciutat, 2a fase.
Expediente: E 01801 2012 003252 00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats següents: Torneos Deportivos de Tenis, SL.
Expediente: E 01903 2012 000022 00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats següents: Consell Valencià de l'Esport.
Expediente: E 01903 2012 000113 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries del Servici.
Expediente: E 02001 2012 000206 00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació destinada al manteniment del Gabinet Psicopedagògic Municipal durant l'any 2012.
Expediente: E 02101 2012 000239 00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la modificació de diverses bases corresponents a la convocatòria del xec escolar, curs 2012/2013.
Expediente: E 02101 2012 000247 00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar unes modificacions al conveni de col·laboració a subscriure amb la Conselleria de Justícia i Benestar Social per a ajuda a immigrants.
Expediente: E 02201 2012 004581 00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'una subvenció concedida.
Expediente: E 02902 2012 000109 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i abonar una transferència a favor d'Aumsa destinada als gastos de funcionament d'Ocoval, AIE, corresponent al tercer trimestre de 2012.
Expediente: E 03701 2012 001584 00 - Aprovat
0032 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de diversos proveïdors, pels conceptes que s'indiquen a continuació: Subscripció a bases de dades.
Expediente: E 04103 2012 000047 00 - Aprovat
0033 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de diversos proveïdors, pels conceptes que s'indiquen a continuació: Insercions de publicitat.
Expediente: E 04103 2012 000062 00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa alliberar part del crèdit autoritzat per a la concessió de subvencions destinades a clubs esportius d'alt nivell.
Expediente: E 01903 2012 000108 00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació corresponent a la factura única del conveni firmat amb el club esportiu waterpolo Túria.
Expediente: E 01903 2012 000309 00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les addendes per a l'any 2012 als convenis de col·laboració firmats amb les entitats següents: Ateneu Mercantil de València.
Expediente: E 01905 2012 000068 00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les addendes per a l'any 2012 als convenis de col·laboració firmats amb les entitats següents: Fundació del Col·legi de Metges de la Província de València de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01905 2012 000138 00 - Aprovat
0038 - OFICINA DE TURISME.- Proposa abonar a l'Associació Cultural Art i Llibertat els treballs d'edició impresa del periòdic Art i Llibertat i el banner publicitari de la seua edició digital.
Expediente: E 01909 2012 000057 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa cedir l'ús de les séquies, propietat de l'Ajuntament, a l'únic fi de reg amb aigua de la Comunitat de Regants de la séquia de Favara dels camps de la zona del Forn d'Alcedo.
Expediente: E 02701 2011 000749 00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Fain Ascensores, SA.
Expediente: E 02902 2011 000595 00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Mario, Adán, Hugo y Siro, SA (MAHS).
Expediente: E 02902 2011 000620 00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament els projectes següents: 'Urbanització del carrer de na Constança Miquel'.
Expediente: E 03301 2012 000043 00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament els projectes següents: 'Obertura i condicionament del carrer de Francisco Falcons i adjacents'.
Expediente: E 03301 2012 000047 00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament els projectes següents: 'Adequació dels Horts Urbans núms. 3, 4, 5, 6 i 7 a la Torre'.
Expediente: E 03301 2012 000048 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE COMPTABILITAT.- Proposa sol·licitar a la Diputació Provincial de València la subvenció integrada en el II Pla de xoc financer.
Expediente: E 04301 2012 000029 00 - Aprovat
0046 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries del Capítol 3r de l'estat de gastos.
Expediente: E 05501 2012 000060 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa sol·licitar a la Diputació de València una subvenció amb destinació a la realització d'obres de restauració en l'immoble municipal situat al carrer d'Aben Al Abbar.
Expediente: E 05302 2012 000453 00 - Aprovat
0048 - DIRECCIÓ GENERAL DE COORDINACIÓ JURÍDICA D'ORDENANCES, LLICÈNCIES I INSPECCIÓ.- Proposa aprovar un conveni de col·laboració per a la constitució del Consell Permanent de Qualitat i aprovar el text del Reglament Intern de Funcionament del Consell.
Expediente: E 00206 2012 000003 00 - Aprovat