2012-07-24 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
24-07-2012
Hora:
10:00
Òrgan:
E3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprobació de l'acta de la sessió anterior, de 26 de juny de 2012
0002 - INTERVENCIÓ GENERAL Dóna compte al Ple sobre l'Informe de Compliment del Principi d'Estabilitat en l'exercici 2011 per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València, que no formen part del sector Administracions Públiques.
Expediente: E 05201 2012 000022 00 - Quedar assabentat
0003 - INTERVENCIÓ GENERAL Aprovació de la proposta del Plà Econòmic Financer 2013 de l'Ajuntament de València
Expediente: E 05201 2010 000014 00 - Aprovat
0004 - INTERVENCIÓ GENERAL Dóna compte de l'Infome de l'Interventor General sobre l'execució del Pla d'Ajust, previst en l'art. 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al perídode comprés del 30 de març al 30 de juny de 2012.
Expediente: E 00407 2012 000002 00 - Quedar assabentat
0005 - TRESORERIA Proposa donar compte de l'informe corresponent al segon trimestre de 2012, sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals, previst en els articles 4 i 5 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol
Expediente: E 04906 2012 000010 00 - Quedar assabentat
0006 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL Dóna compte de l'Acta de la Comissió Liquidadora del Patronat de Viviendes per a Funcionaris de l'Ajuntament de València.
Aprovat
0007 - VICEINTERVENCIÓ Donar compte de la Resolució de l'aprovació de la liquidació del Pressupost provisional de la Fundació Municipal de l'Escola de Jardineria i Paisatge habilitat per al mes de gener de 2012.
Expediente: E 05101 2012 000015 00 - Aprovat
0008 - ÒRGAN DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I CONTABLE Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de juny de 2012.
Expediente: E 04301 2012 000024 00 - Quedar assabentat
0009 - SERVEI ECONÒMIC I PRESSUPOSTÀRI Proposa aprovar la 5ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crédit i obligació
Expediente: E 05501 2012 000054 00 - Aprovat
0010 - "MOCIONS Moció que presenta la regidora Isabel Dolz Muñoz sobre ""Abastiment d'energia elèctrica als llocs de venda del Paseig Marítim""
Expediente: E 05630 2012 000015 00 - Quedar assabentat
0011 - "MOCIONS Moció que presenta Pedro Miguel Sánchez Marco sobre ""Deute Generalitat Valenciana""
Expediente: E 05630 2012 000016 00 - Rebutjat
0012 - "PREGUNTES Preguntes que formula el regidor Pedro Miguel Sánchez Marco sobre ""Obres sense llicència en el carrer de la Costera, nº 2, 32""
Expediente: E 05630 2012 000017 00 -
0013 - "PREGUNTES Preguntes que formula el regidor Pedro Miguel Sánchez sobre ""Llicències primera utilització""
Expediente: E 05630 2012 000018 00 -
0014 - ANNEX.- Expedientes dels quals es dóna compte a la Comissió segons relacions adjuntes.