2012-07-13 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
13-07-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 22 de juny de 2012.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm 348/11.
Expediente: E 00501 2011 000328 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm 675/11.
Expediente: E 00501 2011 000638 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 780/07, interposat contra la denegació de comunicació ambiental per a la instal·lació i obertura d'una activitat al carrer d'en Llop.
Expediente: E 00501 2007 000728 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 168/11, sobre retaxació d'una finca del projecte del Parc de Capçalera.
Expediente: E 00501 2011 000231 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 237/11, interposat contra desestimació de reclamació de no abonar a Emivasa una factura per import de l'aigua.
Expediente: E 00501 2011 000420 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 700/09, interposat contra imposició de sanció per incompliment d'obligacions contractuals.
Expediente: E 00501 2009 000557 00 - Aprovat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 109/11, sobre denegació presumpta de sol·licitud d'abonament d'interessos de demora pel retard del pagament de certificacions de l'obra de consolidació i rehabilitació estructural de les Naus de Cros.
Expediente: E 00501 2011 000223 00 - Aprovat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 52/12, interposat contra la inactivitat de l'Ajuntament davant l'impagament de tres factures derivades del servici de seguretat realitzat a l'Almodí.
Expediente: E 00501 2012 000075 00 - Aprovat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 242/11, interposat contra declaració de caducitat del procediment de restabliment de la legalitat urbanística de les construccions ubicades en una parcel·la de la partida de l'Illa.
Expediente: E 00501 2011 000313 00 - Aprovat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 98/12, sobre abonament de preu just.
Expediente: E 00501 2012 000144 00 - Aprovat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 202/11.
Expediente: E 00501 2011 000336 00 - Aprovat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 490/11.
Expediente: E 00501 2011 000532 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 661-P, de 15 de juny de 2012.
Expediente: E 01101 2012 000976 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 6909.
Expediente: E 01101 2012 000887 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 6976.
Expediente: E 01101 2012 001062 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto a favor de personal funcionari divers de la Policia Local dels subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) que figuren en l'expedient núm. 983/12.
Expediente: E 01101 2012 000983 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar un recurs de reposició en referència als subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) que figuren en l'expedient núm. 4/12.
Expediente: E 01101 2012 001076 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte al personal pertanyent als següents projectes: 'Ocupació jove VCL 2011'.
Expediente: E 01101 2011 002028 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte al personal pertanyent als següents projectes: 'VCL 2011 Jove potencial'.
Expediente: E 01101 2011 002121 00 - Aprovat
0021 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació del contracte de subministrament elèctric en alta tensió.
Expediente: E 04101 2012 000021 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local, de 22 de juny de 2012, d'adscripció a la Delegació d'Educació i Universitat Popular de part del local municipal ubicat en un edifici del carrer de Torres.
Expediente: E 05304 2012 000082 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació de Festes i Cultura Popular un immoble situat al camí de les Barraques de Lluna.
Expediente: E 05304 2012 000118 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar una sol·licitud relativa a la compra per contigüitat d'una parcel·la municipal situada al carrer dels Serrans.
Expediente: E 05305 2007 000057 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar a l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S1.16.375, per la construcció d'una escola infantil al districte de Benicalap.
Expediente: E 05303 2010 000140 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns unes parcel·les situades a la plaça del Canonge Roger Chillida i adjacents.
Expediente: E 05303 2012 000077 00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa adjudicar, mitjançant contractació centralitzada, a favor d'Algoritmes, Processos i Dissenys, SA, el subministrament de divers material informàtic i les seues corresponents llicències.
Expediente: E 00801 2012 000050 00 - Aprovat
0028 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa donar d'alta diversos articles del contracte de material fungible d'informàtica.
Expediente: E 01201 2010 000029 00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00103 2009 1318.
Expediente: E 01305 2009 000092 00 - Aprovat
0030 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 45217.
Expediente: E 01305 2009 000157 00 - Aprovat
0031 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00107 2010 3035.
Expediente: E 01305 2010 000293 00 - Aprovat
0032 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2010 166323.
Expediente: E 01305 2010 000611 00 - Aprovat
0033 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 en el Procediment Abreviat núm. 311/11, així com aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E 01305 2007 000298 00 - Aprovat
0034 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 936-W, de 15 de febrer.
Expediente: E 01306 2011 006561 00 - Aprovat
0035 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1466-W, de 12 de març.
Expediente: E 01306 2012 000876 00 - Aprovat
0036 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1854-W, de 2 d'abril.
Expediente: E 01306 2012 000712 00 - Aprovat
0037 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1984-W, de 10 d'abril.
Expediente: E 01306 2012 000711 00 - Aprovat
0038 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2085-W, de 13 d'abril.
Expediente: E 01306 2012 000637 00 - Aprovat
0039 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa apreciar d'ofici l'escrit d'al·legacions presentat contra la Resolució núm. 2989-W, de 22 de maig de 2012, sobre imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2012 001487 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Moncobra, SA.
Expediente: E 01501 2012 000235 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2012 al conveni de col·laboració firmat amb la Junta Major de la Setmana Santa Marinera de València, per al desenvolupament de la Setmana Santa Marinera i altres gastos i activitats.
Expediente: E 01904 2012 000011 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa accedir a la sol·licitud presentada per l'Associació Cultural Falla Na Jordana, relativa a la cancel·lació de la hipoteca constituïda a favor de l'Ajuntament sobre el local adquirit per a casal faller.
Expediente: E 01904 2012 000483 00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local, de 22 de juny de 2012, pel qual es va denominar una via pública amb la llegenda següent: 'carrer de l'Horta'.
Expediente: E 01905 2012 000061 00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa concedir una subvenció a l'ONG de Solidaritat amb el poble sahrauí l'Esperança (Al-Amal), a fi de col·laborar en el projecte 'Vacances en pau'.
Expediente: E 02101 2012 001159 00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Direcció Territorial de la Conselleria d'Educació, Ocupació i Formació, la declaració dels dies festius locals a efectes escolars per al curs acadèmic 2012-2013.
Expediente: E 02101 2012 001288 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa minorar el compromís d'ingrés del concepte 2012-4801402, respecte del projecte de gasto 'Atenció a persones en situació de dependència'.
Expediente: E 02201 2010 000018 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa cedir a precari a l'Associació per a la Salut Integral dels Malalts Mentals (Asiem) l'ús d'una vivenda municipal situada al carrer de Quart.
Expediente: E 02201 2012 005688 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA).- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors, derivat dels gastos originats amb motiu de la realització de diverses activitats culturals.
Expediente: E 02302 2012 000610 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE SANITAT.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
Expediente: E 02401 2012 001462 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada a l'avinguda de Burjassot.
Expediente: E 03103 2009 000082 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa portar a efecte l'expropiació d'una vivenda unifamiliar situada a la carretera de l'Alqueria d'Albors.
Expediente: E 03103 2010 000028 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa no admetre el full d'apreuament presentat per la propietat relatiu a la sol·licitud d'expropiació d'un immoble situat al carrer de Sant Vicent Màrtir.
Expediente: E 03103 2011 000046 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa estimar un recurs de reposició interposat contra diverses liquidacions per quotes del projecte de reparcel·lació econòmica del carrer d'Alboraia i altres.
Expediente: E 03107 2011 000009 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra la Resolució d'Alcaldia núm. 413-I, de 4 d'abril de 2012, relativa a la denegació de llicència d'estació base de telefonia mòbil en un edifici situat a l'avinguda d'Ausiàs March.
Expediente: E 03501 2011 000120 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir una subvenció sol·licitada a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per a l'adquisició d'una vivenda situada al carrer de Sueca.
Expediente: E 03910 2011 000163 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per a l'abonament dels servicis prestats per una guia turística amb motiu de l'assistència a una delegació d'empresaris europeus en la seua visita a València.
Expediente: E 00203 2012 000018 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa imposar sanció d'apercebiment a un agent de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2011 000173 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE JOVENTUT.- Dóna compte dels veredictes dels jurats del XIII Certamen de Creació Jove-València Crea 2012.
Expediente: E 01902 2012 000006 00 - Quedar assabentat
0059 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa licitar el procediment per a l'atorgament de l'autorització administrativa per a la prestació del servici d'ensenyança d'idiomes en els centres municipals de Joventut.
Expediente: E 04101 2012 000067 00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Inserai Servicios, SL.
Expediente: E 01902 2012 000137 00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la celebració i el gasto de la Batalla de Flors 2012.
Expediente: E 01904 2012 000433 00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar l'aportació municipal de l'any 2012 a favor de la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats.
Expediente: E 01905 2012 000027 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte de prestació del servici de manteniment i neteja de papereres instal·lades a la via pública.
Expediente: E 02801 2012 000548 00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer l'obligació de pagament i abonar les factures emeses per Fent de Tot, SL.
Expediente: E 02902 2012 000112 00 - Aprovat
0065 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL eleva proposta d'acord en relació a l'acord adoptat per la Comissió Liquidadora del Patronat de Vivendes per a Funcionaris de l'Ajuntament de València, per a l'adquisició de la propietat de local en planta baixa d'un edifici situat a l'avinguda de Catalunya.
Aprovat