2012-06-01 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
01-06-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 11 de maig de 2012.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, desestimatòria del Recurs PA núm. 339/11, sobre sanció per exercir la venda ambulant sense autorització municipal.
Expediente: E 00501 2011 000399 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, pel qual es declara la incompetència de jurisdicció per a conéixer el Recurs PO núm. 330/11, interposat contra la finalització del contracte d'arrendament d'una vivenda situada al carrer del Gaibiel.
Expediente: E 00501 2011 000398 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara la caducitat i finalització del Recurs PO núm. 715/11, interposat contra una resolució del Jurat Tributari.
Expediente: E 00501 2011 000689 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 311/11, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2011 000366 00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció al lloc de treball referència núm. 895.
Expediente: E 01101 2012 000893 00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la incorporació en lloc de treball referència núm. 8761.
Expediente: E 01101 2012 000894 00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 7350.
Expediente: E 01101 2012 000892 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 24.
Expediente: E 01101 2012 000880 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'acord de la Mesa General de Negociació relatiu a transformacions i modificacions orgàniques sense variació d'aplicacions pressupostàries.
Expediente: E 01101 2012 000921 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar els contractes d'arrendament de les vivendes municipals situades en els emplaçaments que s'indiquen a continuació: Plaça del Marqués de Busianos.
Expediente: E 05302 2012 000183 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar els contractes d'arrendament de les vivendes municipals situades en els emplaçaments que s'indiquen a continuació: Plaça de la Santa Creu.
Expediente: E 05302 2012 000128 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar la novació del contracte d'arrendament d'una vivenda municipal per reallotjament de llogater.
Expediente: E 05302 2010 000193 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'estació depuradora d'aigües residuals del Perellonet.
Expediente: E 05303 2012 000020 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar la compareixença i exercici d'accions en el Juí Ordinari núm. 1218/11-B del Jutjat de Primera Instància núm. 10.
Expediente: E 05303 2012 000071 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació corresponent a la prestació del servici de pagament telemàtic en l'Administració pública (1r semestre 2012), efectuat per l'entitat pública empresarial Red.es.
Expediente: E 00801 2012 000021 00 - Aprovat
0017 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar i abonar factures de Gas Natural.
Expediente: E 01201 2012 000062 00 - Aprovat
0018 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa adaptar preus del vigent contracte de baixa tensió.
Expediente: E 01201 2009 000019 00 - Aprovat
0019 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 718-W, de 2 de febrer de 2012, sobre imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2011 006839 00 - Aprovat
0020 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3032-W, de 2 de desembre de 2011.
Expediente: E 01306 2011 005774 00 - Aprovat
0021 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1718-W, de 27 de març de 2012.
Expediente: E 01306 2012 000321 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'increment de la renda d'un local situat al carrer de l'Enginyer Joaquín Benlloch.
Expediente: E 01902 2012 000124 00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el model de conveni de col·laboració a subscriure amb el Consell Valencià de l'Esport i la Fundació Esportiva Municipal, per a l'estada i atenció de medicina esportiva en el Centre de Tecnificació Esportiva la Petxina.
Expediente: E 01903 2012 000097 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la participació i col·laboració municipal en la festivitat del Corpus Christi 2012.
Expediente: E 01904 2012 000402 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa concedir subvencions a les entitats que s'indiquen a continuació: Federació Valenciana de Moros i Cristians.
Expediente: E 01904 2012 000403 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa concedir subvencions a les entitats que s'indiquen a continuació: Agrupació Comparses de Moros i Cristians del Marítim.
Expediente: E 01904 2012 000407 00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar el conveni a subscriure amb BuenPaso Films, SL, per a la realització de l'obra documental 'Blasco Ibáñez i els quatre genets de l'Apocalipsi'.
Expediente: E 02001 2012 000093 00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa resoldre el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Cavite.
Expediente: E 02101 2012 000200 00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació les subvencions destinades a les següents finalitats durant el curs 2012/2013: Desenvolupament dels Programes de Qualificació Professional Inicial.
Expediente: E 02101 2012 001142 00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació les subvencions destinades a les següents finalitats durant el curs 2012/2013: Escolarització de l'alumnat en l'escola infantil municipal de Pinedo.
Expediente: E 02101 2012 001122 00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de diverses empreses corresponent a la prestació del servici de monitors en els col·legis municipals.
Expediente: E 02101 2012 000592 00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa el canvi de titularitat d'un local situat al carrer de l'Enginyer José Sirera.
Expediente: E 02101 2012 001035 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les bases i la convocatòria de les ajudes de servicis socials per a gastos de menjador escolar, curs 2012/2013.
Expediente: E 02201 2012 003965 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Conselleria de Justícia i Benestar Social, la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana i Cáritas Diocesana, per a la realització d'un programa integral d'atenció a les persones que exercixen la prostitució als carrers de la ciutat.
Expediente: E 02201 2012 003077 00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa estimar una petició efectuada en relació amb la no reclamació de pagaments pendents per arrendament d'una vivenda situada a la plaça de l'Alqueria Nova.
Expediente: E 02201 2010 005576 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors.
Expediente: E 02201 2012 004408 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la subrogació subjectiva del col·legi major La Paz a favor de la parròquia Sant Joan de la Ribera en el conveni firmat per a l'atenció de persones immigrants.
Expediente: E 02201 2008 004185 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de les convocatòries de Cooperació al Desenvolupament Internacional, Exclusió Social i Meses de Solidaritat.
Expediente: E 02201 2012 003230 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació derivada de diversos gastos corresponents a les Juntes Municipals de Trànsits i Ciutat Vella.
Expediente: E 02301 2012 000379 00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar les bases que han de regir la convocatòria 2012 de les ajudes per a la inserció dels participants dels Plans de Formació i Ocupació Local.
Expediente: E 02902 2012 000024 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a pràctiques de vol amb aparell ultralleuger per a seguiment dels ecosistemes del Parc Natural de l'Albufera.
Expediente: E 03602 2012 000131 00 - Aprovat
0042 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Proposa nomenar vocal titular en representació del Grup Popular, en el Consell Rector de l'organisme autònom Consell Agrari Municipal.
Expediente: E 00400 2012 000009 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar la caducitat dels expedients disciplinaris incoats a dos agents de la Policia Local i incoar-los nou expedient, en relació amb els següents: Expedient núm. 206/11.
Expediente: E 01401 2011 000206 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar la caducitat dels expedients disciplinaris incoats a dos agents de la Policia Local i incoar-los nou expedient, en relació amb els següents: Expedient núm. 231/11.
Expediente: E 01401 2011 000231 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Moncobra, SA.
Expediente: E 01501 2012 000132 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa tindre per rebuda i conforme la documentació aportada per Rain Forest, SA, i autoritzar el començament de les obres del 'Projecte d'execució de nova connexió elèctrica per a edificis sobre plaça del Bioparc València i altres usos'.
Expediente: E 03201 2011 000060 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar l'expedició d'un manament de pagament a justificar per a atendre els gastos d'animació de la Fira de Juliol 2012.
Expediente: E 01904 2012 000437 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 8770.
Expediente: E 01101 2012 000898 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3394.
Expediente: E 01101 2012 000541 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar el procediment per a l'execució de l'article 50.c) del Conveni col·lectiu per al personal laboral i de l'article 51.c) de l'Acord laboral per al personal funcionari 2012-2015.
Expediente: E 01101 2012 000882 00 - Aprovat
0051 - MOCIÓ impulsora del regidor delegat coordinador de l'Àrea d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació.- Proposa abonar, en la pròxima nòmina del mes de juny, una quantitat en concepte de productivitat.
Expediente: E 00615 2012 000024 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIÓ.- Proposa modificar una clàusula del conveni de col·laboració a subscriure amb l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), per a la prestació de servicis de certificació.
Expediente: E 00801 2012 000012 00 - Aprovat