2012-05-21 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Data:
21-05-2012
Hora:
12:00
Òrgan:
M3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 23 d'abril de 2012.
Aprovat
0001 - MOCIONS
0002 - "Que presenta Mª Pilar Soriano Rodriguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Difusió pública de la relació d'arbres y palmeres monumentals de la ciutat de València"".
Expediente: E 05633 2012 000014 00 - Quedar assabentat
0003 - "Que presenta Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Sistema de recollida i reciclatge d'oli domèstic usat"".
Expediente: E 05633 2012 000015 00 - Quedar assabentat
0004 - "Que presenta Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Instal·lació de servicis higiénicos al voltant del Mercat Central"".
Expediente: E 05633 2012 000016 00 - Quedar assabentat
0005 - "Que presenta Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Palmeres afectades pel morrut roig en el barri de Nazaret"".
Expediente: E 05633 2012 000017 00 - Quedar assabentat
0006 - "Que presenta Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Retirada residus mercats municipals"".
Expediente: E 05633 2012 000018 00 - Quedar assabentat
0007 - "Que presenta Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Neteja extraordinària de jardins en el barri la Creu del Grau"".
Expediente: E 05633 2012 000019 00 - Quedar assabentat
0008 - "Que presenta Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Neteja y sanejament de l'edifici Bombes Gen"".
Expediente: E 05633 2012 000020 00 - Quedar assabentat
0008 - PREGUNTES
0009 - "Que presenta Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Neteja d'alqueries al casc urbà de València"".
Expediente: O 05633 2012 000017 00 - Quedar assabentat
0010 - "Que presenta Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relatives a ""Abocadors incontrolats"".
Expediente: O 05633 2012 000018 00 - Quedar assabentat
0010 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS Y NETEJA
0011 - Donar compte dels expedients incoats en matèria de construcció i instal·lació de cambres de fems en edificis i activitats, corresponent al quart trimestre de l'any 2011.
Quedar assabentat
0012 - Dictamen sobre l'expedient de modificació de l'autorització de taules i cadires en c/ Francisco Monleón, nº 31 Bj (El Palmar), segons l'article 11 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de taules, cadires i altres elements auxiliars.
Expediente: E 02303 2009 001258 00 - Aprovat