2012-04-24 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
24-04-2012
Hora:
10:00
Òrgan:
E3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de 27 de març de 2012
Aprovat
0002 - ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL Proposa que la Corporació quede assabentada de la Sentència, dicatada per la Sala de València, desestimatòria del recurs 1/7359/08 interposat pel Colegi oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana contra aprovació de l'Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica; tenint en compte que per Sentència del Tribunal Suprem s'ha declarat no pertoca al recurs de cassació seguit pel recurrent.
Expediente: E 00501 2008 000520 00 - Quedar assabentat
0003 - JURAT TRIBUTARI Donar Compte de la Memòria d'Activitats del Jurat Tributari corresponent a l'any 2011
Expediente: E 00408 2012 000157 00 - Quedar assabentat
0004 - L'ORGAN DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE Dóna compte desl estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 31 de març de 2012.
Expediente: E 04301 2012 000011 00 - Quedar assabentat
0005 - ANNEX.- Expedients dels quals es dòna compte a la comissió segons relacions adjuntes.
Quedar assabentat
0006 - Proposa donar compte de l'informe corresponent al 1er trimestre de 2011, sobre compliment de terminis, per al pagament de les obligacions municipals, previst en els articles 4 i 5 de la Lley 15/2010 de 5 de juliol.
Expediente: E 04906 2012 000005 00 - Quedar assabentat
0007 - 2ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2012.
Expediente: E 05501 2012 000028 00 - Aprovat