2012-04-13 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
13-04-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 23 de març de 2012.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada per la Sala de València, desestimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 464/04 interposat contra l'acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa de València que va establir el preu just del seu dret com a cultivador de la parcel·la núm. 1 5 bis del projecte per a ampliació del Cementeri General.
Expediente: E 00501 2005 000264 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 1, desestimatòria, amb imposició de costes, de la demanda sobre reclamació propietat d'un tram del camí denominat Entrada Xato Paloma.
Expediente: E 00501 2011 000155 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 236/07 contra la llicència de funcionament concedida a Grupo Montañana 2000, SL, per a l'activitat de pub en el local del carrer de Terrateig.
Expediente: E 00501 2007 000205 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 579/09 contra la revocació de la seua llicència per a exercir l'activitat de bar amb ambientació musical en el local del carrer de l'Ermita.
Expediente: E 00501 2009 000476 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pel Jutgat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòries dels recursos següents: PA núm. 331/2010 i l'acumulat PA núm. 411/2010, interposat contra les resolucions desestimatòries de les reclamacions interposades contra les sancions tributàries per deixar d'ingressar l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Expediente: E 00501 2010 000743 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pel Jutgat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòries dels recursos següents: PA núm. 251/2011, interposat contra la Resolució del Jurat Tributari referent a la reclamació de la liquidació per l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Expediente: E 00501 2011 000416 00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, pel qual es declara acabat el recurs PO núm. 127/11, interposat contra l'informe emés en relació amb la ZAS de Woody.
Expediente: E 00501 2011 000234 00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del recurs PA núm. 315/2011, interposat contra Acord de la Junta de Govern, de 4 de març del 2011, que va desestimar la seua reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2011 000322 00 - Aprovat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa complir la Sentència dictada pel Jutjat núm. 8, estimatòria parcial del recurs contenciós administratiu núm. 164/09, sobre jubilació parcial, que ha esdevingut ferma per haver sigut desestimat el recurs d'apel·lació interposat per la corporació, en virtut de la Sentència dictada per la Sala de València; tot això sense costes.
Expediente: E 00501 2009 000132 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la contractació laboral d'un treballador amb destinació al Projecte 'Life Plus Seducció Ambiental'.
Expediente: E 01101 2009 000050 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte del programa: VLC 2011 'Aprenent Artista Faller'.
Expediente: E 01101 2011 001304 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar la prestació del servici d'inhumació, exhumació i vigilància en els cementeris municipals del Cabanyal, Campanar, el Grau, Benimàmet, Masarrojos i el Palmar. (núm. Exp. 04101-17-GSER/12).
Expediente: E 04101 2012 000017 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa donar-se per assabentada la corporació del canvi de denominació social de Construcciones y Estudios, SA que passa a denominar-se Cyes Infraestructura, SA i considerar-la com a desistida de la seua sol·licitud per tal que l'Ajuntament de València es done per assabentat de l'aportació de branca d'activitat consistent en l'explotació de l'estacionament de vehicles en el subsòl del carrer de J.J. Dómine a l'empresa Pàrquing J.J. Dómine.
Expediente: E 04101 2010 000280 00 - Quedar assabentat
0015 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa estimar parcialment el recurs interposat per Proyme Alginet, SAU, desestimar al·legacions de Cyes Infraestructuras i aprovar el requeriment previ a l'adjudicació de les obres de construcció 5a Unitat de Districte Policia Local.
Expediente: E 04101 2011 000040 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar la contractació destinada a l'adquisició i subministrament d'aliments bàsics.
Expediente: E 04101 2011 000143 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PATRIMONIO.- Proposa acceptar la concessió del dret de vol d'aproximadament 15 m² de rec de la séquia de Favara, i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E 05307 1992 000005 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns, a l'Epígraf I-Béns immobles, en les Relacions S3- Sòl en la via pública i S5- Sòl per a espais lliures, unes parcel·les situades en l'avinguda dels Tarongers i en el carrer de Lluís Peixó, cedides en la reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució única del pla parcial del sector de SUP núm. 11 Sant Pau.
Expediente: E 05303 2004 000010 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa ratificar l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de 7 de març del 2008, relatiu a l'exercici, per l'Assessoria Jurídica Municipal, de les oportunes accions judicials per a recuperar la propietat municipal indegudament ocupada.
Expediente: E 05305 2006 000029 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa que l'Assessoria Jurídica interpose les accions judicials oportunes per a la recuperació de la propietat municipal indegudament ocupada, situada en el carrer d'Isabel de Villena, 151, i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E 05305 2008 000022 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar la quarta revisió de preus per a l'explotació i manteniment de les instal·lacions del recinte on s'ubica la figura de Gulliver i el servici de bar-cafeteria, denominat genèricament 'Un riu de xiquets', i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E 05304 2011 000092 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Iventari Municipal de Béns el codi 1.S5.14.044 perquè s'integra en la seua totalitat al codi 1.S3.14.080, xarxa viària ubicada al carrer del Doctor Vicent Zaragozà, que és objecte de regularització.
Expediente: E 05303 2012 000035 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns, a l'Epígraf II-Drets reals, en la Relació 05-Servituds, sis drets de servitud de pas d'ús públic en superfície sobre les finques resultants de la reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució SNP 5-'Camí de les Moreres II', situades al carrer de Suïssa.
Expediente: E 05303 2012 000042 00 - Aprovat
0024 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 124845.
Expediente: E 01305 2008 000460 00 - Aprovat
0025 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 150072.
Expediente: E 01305 2008 000461 00 - Aprovat
0026 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00111 2008 026779.
Expediente: E 01305 2008 000666 00 - Aprovat
0027 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00111 2009 2383.
Expediente: E 01305 2009 000084 00 - Aprovat
0028 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00102 2009 7360.
Expediente: E 01305 2009 000565 00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 205278.
Expediente: E 01305 2009 000876 00 - Aprovat
0030 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 23197.
Expediente: E 01305 2010 000095 00 - Aprovat
0031 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 092296.
Expediente: E 01305 2010 000332 00 - Aprovat
0032 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 040701.
Expediente: E 01305 2011 000178 00 - Aprovat
0033 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 055166.
Expediente: E 01305 2011 000233 00 - Aprovat
0034 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa no admetre la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2012 5463.
Expediente: E 01305 2012 000113 00 - Aprovat
0035 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00105 2009 6303.
Expediente: E 01305 2009 000533 00 - Aprovat
0036 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2010 182188.
Expediente: E 01305 2010 000705 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el text del Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Joventut, l'empresa Gas Natural Cegas, SA, i la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana.
Expediente: E 01902 2012 000082 00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació de la transferència de capital 2011 efectuada a la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E 01903 2012 000069 00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació corresponent a factures de l'any 2012.
Expediente: E 01903 2012 000073 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació per a la Promoció i Inserció Professional (APIP), per al desenvolupament del projecte d'acollida de persones immigrants.
Expediente: E 02201 2011 000908 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar l'aportació derivada del Conveni plurianual de col·laboració per al desenrotllament d'actuacions correctores per a aconseguir l'accessibilitat, entre l'Institut de Majors i Servicis Socials (Imserso), la Fundació ONCE per a la Cooperació i Inclusió Social de Persones amb Discapacitat i l'Ajuntament.
Expediente: E 02201 2011 003695 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar el 'Premi Reina Sofia Accessibilitat Universal de Municipis' concedit pel Reial Patronat sobre Discapacitat del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat.
Expediente: E 02201 2011 006077 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un conveni de col·laboració a subscriure amb la Fundació Secretariat Gitano, per a l'execució del programa d'intervenció social amb població gitana immigrant procedent de països de l'Est.
Expediente: E 02201 2012 000416 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar les al·legacions presentades per Otegui y Tellería, SL i aprovar el compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació forçosa del sector del sòl urbà de Benicalap Nord.
Expediente: E 03102 2011 000026 00 - Aprovat
0045 - SERVICI OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament el Projecte de Reurbanització i Adequació de la Plaça de l'Àngel i adjacents del Barri del Carme.
Expediente: E 03301 2009 000086 00 - Aprovat
0046 - SERVICI OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa acceptar ingressos, aprovar la 7a Modificació de Crèdits Generats per Ingressos de 2012, així com el corresponent projecte de gasto, i reconéixer-ne drets.
Expediente: E 03301 2012 000013 00 - Aprovat
0047 - SERVICI OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa prendre coneixement de l'autorització per a l'ocupació de terrenys de part de la finca afectada pel Projecte d'obertura del carrer de l'Enginyer José Sirera, a favor de l´Ajuntament de València, i acceptar la dita ocupació.
Expediente: E 03301 2012 000025 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa no admetre el recurs d'alçada interposat contra l'informe de telecomunicacions de 15 de novembre del 2011, referent a una estació base de telefonia mòbil situada en un edifici del carrer del Pintor Gisbert.
Expediente: E 03501 2007 000918 00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'ACTIVITATS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat per la Comunitat de Propietaris del carrer de les Facultats, núm. 1, contra la resolució número 171-P, de 4 de febrer de 2011, per la qual es resolia deixar sense efecte la resolució núm. 1149-P, de 13 de maig del 2010, i concedir llicència d'obertura de l'activitat de restaurant sense ambientació musical, amb emplaçament al carrer de les Facultats, núm. 1, baix esquerra, pels motius exposats.
Expediente: E 03901 2009 002522 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 27 de gener de 2012.
Expediente: E 04001 2011 000969 05 - Aprovat
0051 - MOCIÓ del tinent d'alcalde delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Dóna compte de la Memòria d'Activitats del Jurat Tributari de l'exercici 2011.
Expediente: E 00408 2012 000157 00 - Quedar assabentat
0052 - SERVICI DE PERSONAL.- Propossa l'adscripció al lloc de treball referència 1046.
Expediente: E 01101 2012 000467 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE JOVENTUT.- Propossa aprovar la realització i les bases de l'activitat 'VI Certamen València Idea 2012' i el gasto derivat.
Expediente: E 01902 2012 000050 00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto necessari per a l'explotació del Centre Cultural La Rambleta en el present exercici i per als exercicis 2013 a 2032.
Expediente: E 01905 2012 000035 00 - Aprovat
0055 - OFICINA DE TURISME.- Proposa subscriure un conveni per a la compensació financera de gastos de l'exercici 2011, de l'Ajuntament de València amb l'Agència Valenciana de Turisme.
Expediente: E 01909 2012 000025 00 - Aprovat
0056 - "SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIA.- Proposa acceptar l'ajuda concedida pel Ministeri de Sanitat i Consum a l'Ajuntament de València, per al desenvolupament del programa de prevenció de drogodependències ""Viu l'estiu"", i altres extrems continguts en la proposta.
Expediente: E 02501 2011 000020 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIE.- Proposa prorrogar durant l'any 2012 el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de València i la Fundació d'Ajuda Contra la Drogadicció (FAD).
Expediente: E 02501 2012 000005 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa prorrogar per quatre mesos el termini d'execució de l'obra 'Renovació i adequació al Reglament vigent de la subestació elèctrica transformadora de 66kv en la planta potabilitzadora de la Presa a Manises'.
Expediente: E 02701 2010 000567 01 - Aprovat
0059 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 24 de juny del 2011, amb la consegüent eficàcia de la Resolució núm. 1488, de 27 d'agost del 2010.
Expediente: E 02901 2009 000856 00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa desestimar el recurs de reposició, en concepte d'Ajudes municipals a les Iniciatives Empresarials i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E 02902 2011 000420 00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS, Proposa aprovar les bases que han de regir la convocatòria de 2012 de les Ajudes municipals a la Contractació, i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E 02902 2012 000026 00 - Aprovat
0062 - "SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el Pla de Formació i Ocupació Local VLC 2012 ""Cambrer/a de restaurant-bar"", i la resta d'extrems continguts en la proposta.
Expediente: E 02902 2012 000051 00 - Aprovat
0063 - "SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el Pla de Formació i Ocupació Local VLC 2012 ""Cüina Actual"", dirigit a la formació de 15 persones desocupades, i la resta d'extrems continguts en la proposta.
Expediente: E 02902 2012 000056 00 - Aprovat
0064 - "SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS,- Proposa aprovar el Pla de Formació i Ocupació Local VLC 2012 ""Hostaleria Cambrer/a de restaurant-bar"", dirigit a la formació de 15 persones desocupades, i la resta d'extrems continguts en la proposta.
Expediente: E 02902 2012 000057 00 - Aprovat
0065 - "SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el Pla de Formació i Ocupació Local VLC 2012 ""Promoció Turística Local i Información al visitant"", i la resta d'extrems continguts en la proposta.
Expediente: E 02902 2012 000065 00 - Aprovat
0066 - "SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS,- Proposa iniciar el procediment de reintegrament, pel concepte d'Ajuda Municipal a la Contractació ""Valencia Emprende 2010"", i la resta d'extrems continguts en la proposta.
Expediente: E 02902 2012 000084 00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al camí de l'Alqueria d'Albors, destinada a servici públic sociocultural, inclosa en l'àmbit de l'APE-4 del PEPRI-Sant Miquel dels Reis.
Expediente: E 03103 2009 000031 00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats, contra la Resolució d' Alcaldia núm. 724-I, de 16 de desembre del 2011, per la qual es concedix a l' entitat mercantil Telefónica Mòbils Espanya, SA llicència municipal de legalització per a equips de telefonia mòbil, ubicats en torre destinada al Sirdee ubicada en edifici del camí vell de Llíria núm. 85-Duplicat (Beniferri).
Expediente: E 03501 2008 000457 00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la denegació de la legalització d'obres adoptada per Resolució d'Alcaldia núm. 596-I, de 21 de novembre del 2011.
Expediente: E 03501 2009 000870 00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa l'arxiu d'un expedient disciplinari iniciat a un oficial i un agent de Policía Local.
Expediente: E 01401 2011 000172 00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sancionar a un agent de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2011 000260 00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa iniciar un expedient disciplinari a un oficial de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2012 000087 00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sancionar a un agent de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2011 000156 00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sancionar a un oficial de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2011 000259 00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa el iniciar un expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2012 000088 00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa el iniciar un expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2012 000093 00 - Aprovat
0077 - MOCIÓ de la regidora delegada de Parcs i Jardins.- Proposa crear un Comité Tècnic sobre l'espai verd de la ciutat València.
Expediente: E 04001 2012 000293 00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de març de 2012, pel qual es va aprovar el projecte denominat 'Construcció d'infraestructures socials i urbanització de l'àmbit d'actuació 2.01 i adquisicions a l'àmbit d'actuació 6.01'.
Expediente: E 03201 2009 000032 00 - Aprovat