2012-03-30 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
30-03-2012
Hora:
10:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 16 de març de 2012.
Aprovat
0002 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la donació d'una col·lecció de llibres de Vicente Blasco Ibáñez per a la seua incorporació als fons de la Casa-Museu Blasco Ibáñez. (26-3-2012).
Expediente: E 02001 2011 000409 00 - Aprovat
0003 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la donació d'una rèplica de caràcter didàctic d'exemplar de dinosaure per al seu ús pedagògic en el Museu de Ciències Naturals. (26-3-2012).
Expediente: E 02001 2011 000640 00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 506/10, interposat contra l'orde de cessament de l'activitat de venda de menjars per a portar en un local de l'avinguda de Jacinto Benavente-Comte Altea.
Expediente: E 00501 2010 000691 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 760/10, sobre sanció per infracció tipificada en la Llei 2/1987 de la Generalitat Valenciana.
Expediente: E 00501 2011 000079 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 114/11, interposat contra acord de la Junta de Govern Local que va deixar sense efecte la llicència d'ocupació d'unes parades del mercat de Russafa.
Expediente: E 00501 2011 000163 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 268/11, sobre sanció per exercir la venda ambulant sense autorització municipal.
Expediente: E 00501 2011 000354 00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 300/11, interposat contra denegació d'una ajuda municipal a la iniciativa empresarial convocada d'acord amb el programa València Emprén 2009.
Expediente: E 00501 2011 000397 00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Tribunal Suprem, que declara la no admissió del recurs de cassació interposat per l'Ajuntament contra Acte dictat en la peça separada d'execució de la Sentència de la Sala de València, recaiguda en el Recurs núm. 864/06 i que, per tant, confirma la dita sentència, que anul·la els valors cadastrals aportats per la Gerència Cadastral de València, i consentir i complir l'Acte del Suprem pel que fa a la imposició de les costes a l'Ajuntament.
Expediente: E 00501 2007 000508 00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i, una vegada siga ferma, complir la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria del recurs PO núm. 542/10, interposat contra denegació de llicència sol·licitada per a la instal·lació de telefonia mòbil situada en un edifici de la Gran Via de les Germanies i que en va ordenar la retirada.
Expediente: E 00501 2010 000579 00 - Aprovat
0011 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL.- Dóna compte de la fiscalització plena posterior de les nòmines dels mesos de l'any 2011 que s'indiquen a continuació: Juliol, agost i setembre.
Expediente: O 04401 2012 000013 00 - Quedar assabentat
0012 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL.- Dóna compte de la fiscalització plena posterior de les nòmines dels mesos de l'any 2011 que s'indiquen a continuació: Octubre, novembre i desembre.
Expediente: O 04401 2012 000014 00 - Quedar assabentat
0013 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa finalitzar la comissió de servicis en el lloc de treball referència núm. 1537.
Expediente: E 01101 2012 000442 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la incorporació en el lloc de treball referència núm. 1532.
Expediente: E 01101 2012 000441 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 1537.
Expediente: E 01101 2012 000443 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 1045.
Expediente: E 01101 2012 000148 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 52.
Expediente: E 01101 2012 000147 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 8178.
Expediente: E 01101 2012 000460 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una petició de modificació de nomenament.
Expediente: E 01101 2012 000469 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar un trasllat.
Expediente: E 01101 2011 002176 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa complir la Sentència núm. 390/11 del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 de València.
Expediente: E 01101 2012 000068 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte del programa Emcorp 2011 València I: 'Servicis d'utilitat col·lectiva'.
Expediente: E 01101 2011 001564 00 - Aprovat
0023 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació de l'execució de les obres 'Infraestructura esportiva camp futbol Pinedo', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 04101 2011 000074 00 - Aprovat
0024 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar desert el procediment obert convocat per a contractar l'explotació del bar-cafeteria del Conservatori Municipal de Música 'José Iturbi'.
Expediente: E 04101 2011 000187 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a la segona oferta més avantatjosa en el contracte de les obres de 'Construcció del centre municipal d'activitats per a persones majors Montolivet', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 04101 2011 000075 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la renúncia presentada i aprovar el requeriment previ a l'adjudicació per a la contractació del servici de monitors per a menjadors escolars en col·legis municipals.
Expediente: E 04101 2011 000019 00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar el subministrament elèctric en alta tensió.
Expediente: E 04101 2012 000021 00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa formalitzar un nou contracte d'arrendament amb l'actual llogater d'una vivenda municipal situada al carrer de l'Alqueria Nova.
Expediente: E 05302 2012 000012 00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer de Roger de Flor.
Expediente: E 05302 2012 000044 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa ratificar l'acceptació de la cessió d'una parcel·la en benefici de la llicència d'obres concedida a favor d'Anfrasvi, SL.
Expediente: E 05307 2009 000055 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa rectificar un acord de l'extinta Comissió de Govern, de 18 de setembre de 1998, i deixar sense efecte una ratificació d'acceptació de parcel·la.
Expediente: E 05301 1998 000680 00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar la reversió, amb desafectació prèvia, d'una parcel·la situada al carrer de Cambrils, cedida a la Generalitat Valenciana per acord de la Junta de Govern Local de 9 de juliol de 2004.
Expediente: E 05307 2004 000003 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa resoldre i declarar extingida la concessió atorgada per a l'ocupació de subsòl municipal pels aparcaments subterranis a construir a la prolongació del passeig de l'Albereda-Sector avinguda de França, el beneficiari de la qual per subrogació és Calviga, SA, i desestimar la subrogació sol·licitada per Anida Desarrollos Singulares, SL.
Expediente: E 05304 2011 000145 00 - Aprovat
0034 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 047852.
Expediente: E 01305 2009 000167 00 - Aprovat
0035 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 066280.
Expediente: E 01305 2009 000255 00 - Aprovat
0036 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 106979.
Expediente: E 01305 2009 000404 00 - Aprovat
0037 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 145000.
Expediente: E 01305 2010 000518 00 - Aprovat
0038 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 081526.
Expediente: E 01305 2008 000329 00 - Aprovat
0039 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 103388.
Expediente: E 01305 2009 000383 00 - Aprovat
0040 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 2737-W, de 17 de novembre.
Expediente: E 01306 2011 005533 00 - Aprovat
0041 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 287-W, de 17 de gener.
Expediente: E 01306 2011 007214 00 - Aprovat
0042 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1437-W, de 19 de setembre.
Expediente: E 01306 2011 004006 00 - Aprovat
0043 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1440-W, de 19 de setembre.
Expediente: E 01306 2011 004020 00 - Aprovat
0044 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 160-W, de 16 de gener.
Expediente: E 01306 2011 004600 00 - Aprovat
0045 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 515-W, de 26 de gener.
Expediente: E 01306 2011 006832 00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern de 10 de febrer de 2012 relatiu a la convocatòria de la dotzena edició dels Premis al Mèrit Esportiu.
Expediente: E 01903 2012 000024 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2012 al conveni de col·laboració subscrit amb el Gremi Artesà d'Artistes Fallers, per a l'Exposició Antològica de la Festa de les Falles i altres activitats.
Expediente: E 01904 2012 000302 00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la convocatòria i bases de participació en el XX Concurs municipal 'València oberta al món', així com el gasto corresponent.
Expediente: E 02101 2012 000335 00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la convocatòria i bases de participació en la XVII Campanya 'Per una ciutat en convivència'.
Expediente: E 02101 2012 000717 00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació una subvenció per al manteniment del Conservatori Municipal 'José Iturbi' durant l'exercici 2012.
Expediente: E 02101 2012 000744 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de l'Associació Sercoval, adjudicatària del contracte de la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI), corresponents a les factures dels mesos de 2012 que s'indiquen a continuació: Gener.
Expediente: E 02201 2012 001742 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de l'Associació Sercoval, adjudicatària del contracte de la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI), corresponents a les factures dels mesos de 2012 que s'indiquen a continuació: Febrer.
Expediente: E 02201 2012 002000 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de Quavitae Servicios Asistenciales, SAU, adjudicatària del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Tres Forques', corresponent a la factura de gener de 2012.
Expediente: E 02201 2012 002055 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents a les certificacions de febrer de 2012 per la prestació dels següents servicis als cementeris perifèrics: Inhumació, exhumació i vigilància.
Expediente: E 02802 2012 000115 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents a les certificacions de febrer de 2012 per la prestació dels següents servicis als cementeris perifèrics: Manteniment i conservació.
Expediente: E 02802 2012 000116 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, per les quals es va disposar deixar sense efecte la llicència d'ocupació de diverses parades del mercat del Cabanyal: Resolució núm. 191-X, de 23 de setembre.
Expediente: E 02901 2011 000965 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, per les quals es va disposar deixar sense efecte la llicència d'ocupació de diverses parades del mercat del Cabanyal: Resolució núm. 200-X, de 26 de setembre.
Expediente: E 02901 2011 000966 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 737-I, de 16 de desembre de 2011, per la qual s'adopta la mesura cautelar de suspendre el procediment de llicència municipal per a modificació de l'estació de radiocomunicacions d'ús privat existent en un edifici situat a la plaça de Sant Agustí-carrer de Xàtiva.
Expediente: E 03501 2007 000337 00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 91-O, de 29 de juliol de 2011, sobre denegació de llicència d'instal·lació d'un suport publicitari.
Expediente: E 03701 2011 001375 00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 47-U, de 14 de juliol de 2011, per la qual es va concedir llicència d'enderrocament per a un immoble situat al carrer de Sant Jacint.
Expediente: E 03801 2011 000003 00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes televisives en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per les actuacions dutes a terme en edificis situats als emplaçaments següents: Carrer del Pintor Gisbert.
Expediente: E 03910 2011 000154 00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes televisives en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per les actuacions dutes a terme en edificis situats als emplaçaments següents: Carrer del Pintor Gisbert.
Expediente: E 03910 2011 000155 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes televisives en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per les actuacions dutes a terme en edificis situats als emplaçaments següents: Carrer del Pintor Gisbert.
Expediente: E 03910 2011 000156 00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes televisives en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per les actuacions dutes a terme en edificis situats als emplaçaments següents: Carrer del Mestre Josep Serrano.
Expediente: E 03910 2012 000001 00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la designació dels membres del tribunal selectiu de la convocatòria de cinc places de lletrat/lletrada.
Expediente: E 01101 2011 001827 00 - Aprovat
0066 - NEGOCIAT DE MÚSICA I BANDA.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, amb vigència per al present exercici de 2012.
Expediente: E 01601 2012 000014 00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat per Ezentis Infraestructuras, SAU.
Expediente: E 01903 2012 000021 00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa desestimar la sol·licitud formulada per Secopsa Medi Ambient, SLU, adjudicatària de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids de la zona 3 de la ciutat, sobre el manteniment del component de la seua oferta integrat pels costos indirectes fixos, costos indirectes variables, gastos generals i benefici industrial.
Expediente: E 02801 2011 000303 00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa abonar al Servef una quantitat en concepte d'interessos de demora corresponents a la subvenció destinada al projecte Pamer 2010.
Expediente: E 02902 2010 000027 00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar el desglossament del pressupost proposat per Fomento de Construcciones y Contratas, SA y SA Agricultores de la Vega de Valencia, en relació amb els contractes de manteniment després de la modificació efectuada per acords de la Junta de Govern Local de 27 de gener i 24 de febrer de 2012.
Expediente: E 04001 2012 000129 00 - Aprovat
0071 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries del Capítol 3r de l'estat de gastos.
Expediente: E 05501 2012 000023 00 - Aprovat
0072 - MOCIÓ del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació.- Proposa iniciar procediment per a la modificació del contracte de neteja de les dependències municipals, per a ajustar-lo al Pressupost de 2012.
Expediente: E 01201 2008 000053 00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció al lloc de treball referència núm. 5784.
Expediente: E 01101 2012 000526 00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PLATGES.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Creu Roja Espanyola per a la prestació del servici de salvament i socorrisme en les platges de València l'any 2012.
Expediente: E 02410 2012 000011 00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la modificació i pròrroga del contracte de servici de neteja interior de mercats tancats de la ciutat de València.
Expediente: E 04101 2012 000030 00 - Aprovat
0076 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa no celebrar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 6 d'abril de 2012, per coincidir amb festiu.
Aprovat