2012-03-26 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION URBANISMO, CALIDAD URBANA Y VIVIENDA

Data:
26-03-2012
Hora:
09:30
Òrgan:
U3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA.- Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 20 de febrer de 2012.
Aprovat
0002 - DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a inforrmació pública la Modificació Puntual del PGOU de València (Alineacions davall rasant en illa de cases delimitada perls carrers Castán Tobeñas, Nou d'Octubre, Luis Lamarca i Racó d'Ademus. (Complex administratiu).
Expediente: E 03001 2011 000180 00 - Aprovat
0003 - DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar definitivament la Modificació de l'Ordenació Detallada del PGOU: aparcament privat en subsòl públic de la Xarxa Viària (RV) en carrer del Clariano cantó del Palancia i carrer de l'Historiador Claudio Sánchez Albornoz, 6 de Valencia.
Expediente: E 03001 2011 000254 00 - Aprovat
0004 - SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.- Proposa donar compte de la Resolució del conseller de Medi Ambient, Aigua. Urbanisme i Vivenda de 14 de desembre de 2010, per la qual s'aprova definitivament la Modificació del PEPRI del Barri de Velluters, en l'àmbit dels carrers Murillo, Pintor Domingo, Lope de Rueda i Villena de València.
Expediente: E 03502 2009 000069 00 - Aprovat
0005 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchís i Labiós, sobre eliminació barrera urbanística pas vianants Malva-rosa.
Expediente: E 05631 2012 000017 00 - Quedar assabentat
0006 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó i Canut, sobre baixos comercials d 'AUMSA per a emprenedors i emprenedores.
Expediente: E 05631 2012 000018 00 - Quedar assabentat
0007 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó Canut, sobre el Corredor Ferroviari Mediterrani.
Expediente: E 05631 2012 000019 00 - Rebutjat
0008 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó Canut, sobre aparcament VALENBISI en l'IVAM.
Expediente: E 05631 2012 000020 00 - Aprovat
0009 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sres. Sarrià i Sánchez, sobre Comissió Tècnica per a l'optimització dels recursos municipals.
Expediente: E 05631 2012 000021 00 - Quedar assabentat
0010 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sres. Sarrià, Ribó i Sanchís, sobre proyectes a València de l'Institut Valencià d'Habitatge IVVSA.
Expediente: E 05631 2012 000022 00 - Rebutjat
0011 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre recuperació alquería Julià.
Expediente: E 05631 2012 000023 00 - Quedar assabentat
0012 - PREGUNTES.- - Sr. Ribó Canut, sobre salari càrrecs EMT.
Expediente: O 05631 2012 000006 00 - Contestada
0013 - PREGUNTES.- - Sr. Ribó i Canut, sobre obertura Avinguda de Portugal amb l' Avinguda de Burjassot.
Expediente: O 05631 2012 000007 00 - Contestada
0014 - PREGUNTES.- - Sr. Ribó, sobre urbanització carrer Vinaròs i altres al Barri de Benimaclet.
Expediente: O 05631 2012 000008 00 - Contestada
0015 - PREGUNTES.- Sr. Ribó, sobre places de pàrquing de cotxes oficials Fira Taurina.
Expediente: O 05631 2012 000009 00 - Contestada
0016 - PREGUNTES.- - Sr. Sanchis, sobre recuperació Covetes de Sant Joan.
Expediente: O 05631 2012 000010 00 - Contestada