2012-03-26 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Data:
26-03-2012
Hora:
12:00
Òrgan:
M3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 20 de febrer de 2012.
Aprovat
0001 - JUNTA MUNICIPAL RUSSAFA
0002 - Dictamen sobre l'expedient de modificació de l'autorització de taules i cadires en c/ Embarcadero, nº 4, segons l'article 11 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de taules, cadires i altres elements auxiliars.
Expediente: E 02303 2011 000285 00 - Aprovat
0003 - Dictamen sobre l'expedient de denegació de l'autorització de taules i cadires en c/ Verge del Mar, nº 17, segons l'article 11 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de taules, cadires i altres elements auxiliars.
Expediente: E 02303 2011 000590 00 - Aprovat
0003 - JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
0004 - Dictamen sobre l'expedient d'autorització de taules i cadires en c/ Alvarez de Sotomayor, nº 2 bj. (Pedanía la Torre), segons l'article 11 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de taules, cadires i altres elements auxiliars.
Expediente: E 02308 2012 000046 00 - Aprovat
0004 - MOCIONS
0005 - "Que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Ordenança d'animals"".
Expediente: E 05633 2012 000008 00 - Quedar assabentat
0006 - "Que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a ""Concurs per a disenyar tres nous espais infantils similars al Gulliver"".
Expediente: E 05633 2012 000009 00 - Quedar assabentat
0007 - "Que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Zones d'esplai per a gossos"".
Expediente: E 05633 2012 000010 00 - Quedar assabentat
0007 - PREGUNTES
0008 - "Les que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relatives a ""Intoxicació en Pipican Jardí d'Ayora"".
Expediente: O 05633 2012 000003 00 - Quedar assabentat
0009 - "Les que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Empreses contractades per l'Ajuntament per a realitzar serveis de Gestió de Energies Renovables i Canvi Climàtic"".
Expediente: O 05633 2012 000004 00 - Quedar assabentat
0010 - "Les que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Empreses contractades per l'Ajuntament per a realitzar serveis de Laboratori Municipal (Regidoria de Contaminació Acústica, Sanitat i Laboratori Municipal)"".
Expediente: O 05633 2012 000005 00 - Quedar assabentat
0011 - "Les que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Empreses contractades per l'Ajuntament per a realitzar serveis de Gestió de Parcs i Jardins"".
Expediente: O 05633 2012 000006 00 - Quedar assabentat
0012 - "Les que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Empreses contractades per l'Ajuntament per a realitzar serveis de Gestió de Platges"".
Expediente: O 05633 2012 000007 00 - Quedar assabentat
0013 - "Les que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Empreses contractades per l'Ajuntament per a realitzar serveis de Gestió de Qualitat Medi Ambiental"".
Expediente: O 05633 2012 000008 00 - Quedar assabentat
0014 - "Les que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Empreses contractades per l'Ajuntament per a realitzar serveis de Gestió de Residus Sòlids i Neteja"".
Expediente: O 05633 2012 000009 00 - Quedar assabentat
0015 - "Les que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Empreses contractades per l'Ajuntament per a realitzar serveis de Sanitat (Regidoria de Contaminació Acústica, Sanitat i Laboratori Municipal)"".
Expediente: O 05633 2012 000010 00 - Quedar assabentat
0016 - "Les que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Empreses contractades per l'Ajuntament per a realitzar serveis de Gestió de Cementeris"".
Expediente: O 05633 2012 000011 00 - Quedar assabentat
0017 - "Les que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Empreses contractades per l'Ajuntament per a realitzar serveis de Gestió del Cicle Integral de l'aigua"".
Expediente: O 05633 2012 000012 00 - Quedar assabentat
0018 - "Les que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Empreses contractades per l'Ajuntament per a realitzar serveis de Contaminació Acústica (Regidoria de Contaminació Acústica, Sanitat i Laboratori Municipal)"".
Expediente: O 05633 2012 000013 00 - Quedar assabentat
0019 - "Les que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Empreses contractades per l'Ajuntament per a realitzar serveis de Gestió en Devesa-Albufera"".
Expediente: O 05633 2012 000014 00 - Quedar assabentat
0020 - "Les que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Intoxicació de gossos al jardí d'Ayora"".
Expediente: O 05633 2012 000015 00 - Quedar assabentat
0021 - "Moció que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Ordenança reducció consum energétic"".
Expediente: E 05633 2012 000006 00 -