2012-03-21 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION DE PROGRESO HUMANO Y SEGURIDAD CIUDADANA

Data:
21-03-2012
Hora:
10:00
Òrgan:
S3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 29 de febrer de 2012.
Aprovat
0001 - MOCIONS
0002 - "Que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a ""Elaboració d'un nou pla per a la inclusió social"".
Expediente: E 05632 2012 000006 00 - Quedar assabentat
0003 - "Que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Condicions higienicosanitàries del CEIP Eliseo Vidal"".
Expediente: E 05632 2012 000007 00 - Aprovat
0003 - PREGUNTES
0004 - "Que presenta la Sra. Consol Castillo i Plaza, del Grup Municipal Compromís, relativa a ""Projecte SAFELAND"".
Expediente: O 05632 2012 000004 00 - Quedar assabentat
0005 - Modificar el règim de sessions de la Comissió de Progrés Humà, que celebrarà la sessió ordinària els dimarts de la setmana que corresponga celebrar el Ple ordinari, a les 13.00 hores.
Expediente: O 05632 2012 000005 00 - Aprovat