2012-03-02 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
02-03-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 10 de febrer de 2012.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 278/08, interposat contra desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial; tenint en compte que per sentència de la Sala de València s'ha desestimat l'apel·lació, amb condemna en costes.
Expediente: E 00501 2008 000499 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 888/10, interposat contra resolució del Jurat Tributari dictada en reclamació contra liquidació de l'impost d'activitats econòmiques corresponent a l'exercici 2009.
Expediente: E 00501 2011 000192 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 34/11, interposat contra resolució del Jurat Tributari relativa a la denegació d'una sol·licitud d'exempció de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, exercicis 2008 i 2009.
Expediente: E 00501 2011 000507 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PA núm. 53/11, interposat contra liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E 00501 2011 000504 00 - Quedar assabentat
0006 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL.- Dóna compte de la fiscalització plena posterior de les nòmines de gener, febrer i març de 2011.
Expediente: O 04401 2012 000011 00 - Quedar assabentat
0007 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la contractació d'una alumna/treballadora amb destinació al taller d'ocupació 'Adequació Germans Maristes'.
Expediente: E 01101 2011 002231 00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar els contractes d'arrendament de les vivendes municipals situades en els emplaçaments que s'indiquen a continuació: Carrer de Roger de Flor.
Expediente: E 05302 2012 000015 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar els contractes d'arrendament de les vivendes municipals situades en els emplaçaments que s'indiquen a continuació: Carrer del Portal de la Valldigna.
Expediente: E 05302 2012 000043 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns, a l'Epígraf I-Béns immobles, Relació S1-Sòl edificable, una parcel·la per a ús educativocultural situada al carrer d'Ángel de Villena.
Expediente: E 05303 2012 000015 00 - Aprovat
0011 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00104 2008 9600.
Expediente: E 01305 2009 000004 00 - Aprovat
0012 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 167351.
Expediente: E 01305 2009 000655 00 - Aprovat
0013 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 049688.
Expediente: E 01305 2010 000194 00 - Aprovat
0014 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 120728.
Expediente: E 01305 2010 000423 00 - Aprovat
0015 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 135476.
Expediente: E 01305 2010 000493 00 - Aprovat
0016 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 152947.
Expediente: E 01305 2010 000544 00 - Aprovat
0017 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00104 2010 6592.
Expediente: E 01305 2010 000620 00 - Aprovat
0018 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 39936.
Expediente: E 01305 2011 000173 00 - Aprovat
0019 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 2761-W, de 18 de novembre de 2011, d'imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2011 004585 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar la donació d'una arma.
Expediente: E 01401 2012 000032 00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa desestimar les propostes de modificació dels contractes de prestació dels servicis de direcció d'obres presentades per les entitats següents: Áreas, Ingeniería y Arquitectura, SL.
Expediente: E 01903 2011 000396 00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa desestimar les propostes de modificació dels contractes de prestació dels servicis de direcció d'obres presentades per les entitats següents: CMD Domingo y Lázaro Ingenieros, SL.
Expediente: E 01903 2011 000397 00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa desestimar els recursos de reposició contra l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de novembre de 2011, interposats per les entitats que s'indiquen a continuació: Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, SA.
Expediente: E 01903 2010 000318 00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa desestimar els recursos de reposició contra l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de novembre de 2011, interposats per les entitats que s'indiquen a continuació: Asefa, SA, Seguros y Reaseguros.
Expediente: E 01903 2010 000318 01 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local, de 30 de desembre de 2011, de concessió d'ajudes al sector del teatre, circ i dansa.
Expediente: E 01905 2011 000180 00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les bases de participació en el VI Concurs de creació audiovisual 'La Mirada Intercultural'.
Expediente: E 02101 2012 000336 00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa prorrogar el contracte d'arrendament de les instal·lacions municipals situades al carrer de Motilla del Palancar, per a la prestació del servici d'escola infantil.
Expediente: E 02101 2012 000451 00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la modificació del projecte bàsic i d'execució de les obres d'equipament i fred industrial del mercat d'Algirós.
Expediente: E 02901 2010 000216 00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa acceptar l'ingrés del reintegrament parcial d'una subvenció concedida en concepte d'Ajudes municipals a les Iniciatives Empresarials 'València Emprén 2011'.
Expediente: E 02902 2011 000624 00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa acceptar la subvenció concedida pel Servici Valencià d'Ocupació i Formació a l'Ajuntament de València-Oficina d'Orientació al Demandant d'Ocupació i Emprenedors.
Expediente: E 02902 2011 000021 00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa acceptar l'ingrés del reintegrament parcial d'una subvenció concedida en concepte d'Ajudes municipals a les Iniciatives Empresarials 'València Emprén 2010'.
Expediente: E 02902 2011 000625 00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública que procedisca al reajustament de les anualitats dels projectes que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: Infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent a l'avinguda del Primat Reig.
Expediente: O 03401 2012 000011 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública que procedisca al reajustament de les anualitats dels projectes que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: Infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent a l'avinguda del Doctor Peset Aleixandre.
Expediente: O 03401 2012 000014 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública que procedisca al reajustament de les anualitats dels projectes que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: Infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent a l'avinguda de Campanar.
Expediente: O 03401 2012 000015 00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública que procedisca al reajustament de les anualitats dels projectes que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: Infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent al barri de Na Rovella.
Expediente: O 03401 2012 000016 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública que procedisca al reajustament de les anualitats dels projectes que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: Infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent al final de l'avinguda de Blasco Ibáñez (Marginal esquerra).
Expediente: O 03401 2012 000017 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la revisió de preus de juliol de 2011 corresponent a la contracta de reparació, renovació i manteniment dels carrers i camins de la ciutat, adjudicada a Pavasal Empresa Constructora, SA.
Expediente: E 03401 2012 000020 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar una subvenció sol·licitada a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per a l'adquisició d'una vivenda situada al carrer d'Alacant.
Expediente: E 03910 2011 000086 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa no admetre, per extemporània, la sol·licitud de subvenció sol·licitada a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per a l'adquisició d'una vivenda situada al carrer d'Arolas.
Expediente: E 03910 2011 000150 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar la sol·licitud de subvenció corresponent a la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, presentada per la comunitat de propietaris d'un edifici situat al carrer de Mariano Benlliure.
Expediente: E 03910 2011 000151 00 - Aprovat
0041 - ALCALDIA.- Dóna compte de les seues resolucions de nomenaments i cessament de membres de la Junta de Govern Local, així com de suplent de la Secretaria de la Junta.
Quedar assabentat
0042 - ALCALDIA.- Proposa aprovar la modificació de delegació de competències de la Junta en els membres d'esta i en regidors delegats.
Aprovat
0043 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Dóna compte de la Resolució núm. 108/12, de 22 de febrer, de la vicepresidenta de la Universitat Popular, relativa al canvi d'ubicació de les oficines centrals d'eixe organisme.
Expediente: E 00400 2012 000001 00 - Quedar assabentat
0044 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Proposa aprovar el nomenament de vocal titular i suplent en la Junta Rectora de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E 00400 2012 000002 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 569-C, de 29 de desembre de 2011, sobre cancel·lació de targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda.
Expediente: E 02201 2011 008529 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar l'ingrés efectuat per Casino Cirsa València, SA i aprovar la corresponent modificació de crèdits generats per ingressos.
Expediente: E 02201 2012 000884 00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'ACTIVITATS.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1272-P, de 9 de juny de 2011, per la qual es va acceptar la renúncia a una llicència de restaurant situat al carrer de la Bosseria.
Expediente: E 03901 2011 000918 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar tècnicament el projecte modificat de les obres de 'Millora de la xarxa de transport per a bicicletes i el seu entorn en l'antic llit del jardí del riu Túria', finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 04001 2010 000359 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar el servici de manteniment i conservació dels edificis municipals de l'Ajuntament de València.
Expediente: E 04101 2012 000016 00 - Aprovat
0050 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries del Capítol 3r de l'estat de gastos.
Expediente: E 05501 2012 000017 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa deixar sense efecte el nomenament en el lloc de treball referència núm. 7002.
Expediente: E 01101 2011 001252 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa modificar el nomenament en el lloc de treball referència núm. 8122.
Expediente: E 01101 2012 000375 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la incorporació en lloc de treball referència núm. 8172.
Expediente: E 01101 2012 000373 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció al lloc de treball referència núm. 7723.
Expediente: E 01101 2012 000027 00 - Aprovat
0055 - MOCIÓ impulsora del regidor delegat de l'Àrea d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació.- Proposa abonar, en la pròxima nòmina del mes de març, una quantitat en concepte de productivitat.
Expediente: E 00615 2012 000011 00 - Aprovat