2012-02-20 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION URBANISMO, CALIDAD URBANA Y VIVIENDA

Data:
20-02-2012
Hora:
09:30
Òrgan:
U3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data
Aprovat
0002 - DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificación del PGOU de València referent a les alineacions del Col·legi Ave Mª de Benimàmet.
Expediente: E 03001 2011 000220 00 - Aprovat
0003 - "DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa corregir dos errors materials en el document ""Aparcament privat en subsòl públic d'espai lliurre/xarxa viària"" en distints ámbits del terme municipal de València.
Expediente: E 03001 2012 000019 00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar compte de l'aprovació de la Rectificació de l'Inventari General de Béns i Drets de la Corporació a 31 de desembre de 2010 i la Comprovació del mateix a 11 de juny del 2011.
Expediente: E 05303 2011 000001 00 - Aprovat
0005 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià i Morell, sobre PRI Espai Etnològic de Campanar i reconstrucció Alqueria Nel·lo el Xurro.
Expediente: E 05631 2012 000005 00 - Rebutjat
0006 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó Canut, sobre abonament jove en l'EMT.
Expediente: E 05631 2012 000007 00 - Rebutjat
0007 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sra. Castillo i Plaza, sobre senyalització del Molí del Tell (Barri de San Marcel·lí).
Expediente: E 05631 2012 000008 00 - Quedar assabentat
0008 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó i Canut, sobre entrada i eixida a la rotonda del carrer Rafael Tenes Escrich a Benimàmet.
Expediente: E 05631 2012 000009 00 - Quedar assabentat
0009 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre rotonda a Benimàmet.
Expediente: E 05631 2012 000010 00 - Quedar assabentat
0010 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sres. Sarrià i Morell y Estrela Botella, sobre nova proposta de circulació en la rotonda de Cantereria de Benimàmet.
Expediente: E 05631 2012 000011 00 - Quedar assabentat
0011 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sra. Dolz Muñoz, sobre jardí en la Vall de la Ballestera cantó Mestre Rodrigo. (Com. M. Ambient i Desen. Sostenible 24.10.11 i 23.1.12)
Expediente: E 05633 2011 000008 00 - Quedar assabentat
0012 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sra. Dolz Muñoz, sobre jardí en el carrer de Silla de Benimàmet. (Com. M. Ambient i Desen. Sostenible 21.11.11 i 23.1.12).
Expediente: E 05633 2011 000015 00 - Quedar assabentat
0013 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis y Labiós, sobre ordenança municipal de protecció del color al Centre Històric.
Expediente: E 05631 2012 000012 00 - Quedar assabentat
0014 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Adquisició cinema Merp per a equipament sociocultural.
Expediente: E 05631 2012 000013 00 - Quedar assabentat
0015 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Ribó Canut, sobre retirada de terres abandonades en la vía fèrria de Xàtiva-València i el barri de San Marcel·lí.
Expediente: E 05631 2012 000014 00 - Quedar assabentat
0016 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià i Morell, sobre disminució del preu de l'habitatge protegit.
Expediente: E 05631 2012 000015 00 - Rebutjat
0017 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià i Morell, sobre garantir la salubritat, seguretat i convivència en el Cabanyal.
Expediente: E 05631 2012 000016 00 - Retirat
0018 - PREGUNTES.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre Alquería Tronaes.
Expediente: O 05631 2012 000001 00 - Contestada
0019 - "PREGUNTES.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre demolició ""Nou Ajuntament"" i ""Antic Mestalla"".
Expediente: O 05631 2012 000002 00 - Retirat
0020 - PREGUNTES.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre situació permuta terrenys Nou Mestalla. Situació Alqueria de la Torre.
Expediente: O 05631 2012 000003 00 - Contestada
0021 - PREGUNTES.- - Sr. Sanchis i Labiós sobre resolució contracte aparcament Montañana.
Expediente: O 05631 2012 000004 00 - Contestada
0022 - PREGUNTES.- - Sr. Ribó Canut, sobre Falles.
Expediente: O 05631 2012 000005 00 - Contestada
0023 - CONTESTACIONS A MOCIONS.- - Del Servici de Patrimoni a la Moció del Sr. Sarrià i Morell, sobre habitatges municipals buits.
Expediente: E 05631 2011 000014 00 - Contestada
0024 - CONTESTACIONS A PREGUNTES.- - Del Servici de Projectes Urbans, a la Pregunta del Sr. Sanchis i Labiós, sobre troballa columnes gòtiques en la Plaça Redona.
Expediente: O 05631 2011 000012 00 - Contestada