2012-02-03 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
03-02-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 30 de desembre de 2011.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recursos PO núm. 709/07 i acumulat núm. 841/07, interposats contra la desestimació dels recursos extraordinaris de revisió contra l'expedient pel qual es va declarar la ZAS de Woody.
Expediente: E 00501 2008 000109 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 784/10, interposat contra liquidació de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2009.
Expediente: E 00501 2011 000054 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 197/11, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2011 000257 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 302/11, interposat contra la sanció imposada per la comissió de dos infraccions greus de la Llei de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental.
Expediente: E 00501 2011 000363 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte dels actes, dictats pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, pels quals es declaren finalitzats els recursos següents, interposats contra la desestimació presumpta d'abonament d'interessos de demora de les certificacions d'execució de les obres del 'Centre municipal de persones majors al barri de la Llum': Recurs PO núm. 114/11.
Expediente: E 00501 2011 000203 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte dels actes, dictats pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, pels quals es declaren finalitzats els recursos següents, interposats contra la desestimació presumpta d'abonament d'interessos de demora de les certificacions d'execució de les obres del 'Centre municipal de persones majors al barri de la Llum': Recurs PO núm. 349/11.
Expediente: E 00501 2011 000411 00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, pel qual es declara finalitzat el recurs PA núm. 542/11, interposat contra desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2011 000578 00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 1/183/01, interposat contra la regulació de l'Ordenança reguladora de la taxa d'instal·lacions d'anuncis, únicament i exclusivament als 'visibles des de la via pública'.
Expediente: E 00501 2001 000155 00 - Aprovat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del recurs contenciós administratiu PO núm. 437/11, sobre abonament de full d'estimació relatiu a l'expropiació d'un solar situat al carrer del Pintor Maella.
Expediente: E 00501 2011 000448 00 - Aprovat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del recurs contenciós administratiu PO núm. 962/06, interposat contra la concessió de llicència d'activitat i d'obres per a restaurant en un local situat al carrer de la Caritat.
Expediente: E 00501 2007 000086 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu al lloc de treball referència número 6615.
Expediente: E 01101 2011 001881 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local, de 20 de gener de 2012, relatiu al període de contractació laboral d'una tècnica mitjana en Biblioteconomia.
Expediente: E 01101 2011 002121 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a l'exercici 2012 relatiu a la vinculació laboral del personal amb destinació al projecte 'Life plus seducció ambiental'.
Expediente: E 01101 2009 000050 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa desestimar el recurs interposat en el procediment obert per a contractar els servicis d'assistència en la gestió i execució dels contractes d'assegurances que concerte la corporació.
Expediente: E 04101 2011 000008 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa desestimar el recurs interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 4 de novembre de 2011.
Expediente: E 04101 2010 000308 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació de l'Àrea d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació Ciutadana, Informació al Ciutadà, Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges, diversos baixos situats al carrer del Doctor Marañón, per a la seua utilització per l'Oficina de Coordinació del Servici de Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: E 05304 2011 000197 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar la renúncia formulada per Europea de Inversiones y Contratas, SA, respecte a la venda per contigüitat de diverses parcel·les municipals per a l'obertura dels accessos a l'Hospital de Sant Joan de Déu.
Expediente: E 05305 2011 000019 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns a l'Epígraf I-Béns immobles, en les Relacions S3-Sòl via pública, S5- Sòl per a espai lliure, E3-Edificis i locals públics i E4-Edificis i instal·lacions d'infraestructura, els vint-i-set immobles procedents de cessió en el projecte de reparcel·lació voluntària de la unitat d'execució 1 del sector únic delimitat pel pla especial modificatiu del pla general, per al desenvolupament de la 'Zona d'activitats logístiques (ZAL) del Port de València'.
Expediente: E 05303 2010 000214 00 - Aprovat
0020 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la revisió de preus dels contractes següents: Neteja dependències.
Expediente: E 01201 2008 000053 00 - Aprovat
0021 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la revisió de preus dels contractes següents: Material fungible d'informàtica.
Expediente: E 01201 2010 000029 00 - Aprovat
0022 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 202202.
Expediente: E 01305 2008 000689 00 - Aprovat
0023 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 216744.
Expediente: E 01305 2009 000010 00 - Aprovat
0024 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00111 2009 025110.
Expediente: E 01305 2009 000856 00 - Aprovat
0025 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00113 2010 5515.
Expediente: E 01305 2010 000344 00 - Aprovat
0026 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar en part la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2010 24363.
Expediente: E 01305 2010 000102 00 - Aprovat
0027 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 2777-W, de 21 de novembre de 2011, d'imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2011 005974 00 - Aprovat
0028 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2011 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 4721-W, de 10 de novembre.
Expediente: E 01306 2010 005335 00 - Aprovat
0029 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2011 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 1732-W, de 28 de setembre.
Expediente: E 01306 2011 004378 00 - Aprovat
0030 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2011 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 2161-W, de 14 d'octubre.
Expediente: E 01306 2011 005012 00 - Aprovat
0031 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2011 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 2227-W, de 19 d'octubre.
Expediente: E 01306 2011 005391 00 - Aprovat
0032 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2011 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 2443-W, de 2 de novembre.
Expediente: E 01306 2011 005636 00 - Aprovat
0033 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2011 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 2775-W, de 21 de novembre.
Expediente: E 01306 2011 005395 00 - Aprovat
0034 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2011 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 2838-W, de 23 de novembre.
Expediente: E 01306 2011 005407 00 - Aprovat
0035 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2011 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 3183-W, de 9 de desembre.
Expediente: E 01306 2011 003106 00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa sol·licitar al Consell Valencià de l'Esport els documents de retenció de crèdit i el reajustament d'anualitats dels projectes de construcció del 'Camp de Rugbi tram V antic llit del Túria' i 'Camp de futbol Pinedo', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01903 2010 000018 00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar els programes d'activitats per a la temporada 2012 presentats per les entitats següents: Centre Excursionista de València.
Expediente: E 01903 2008 000295 00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar els programes d'activitats per a la temporada 2012 presentats per les entitats següents: Federació de Jocs i Esports Tradicionals de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01903 2008 000296 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 532-Ñ, de 19 de juliol de 2011, sobre denegació d'autorització d'ocupació de via pública amb taules i cadires.
Expediente: E 02303 2010 002564 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar les bases del sorteig i la campanya de promoció del xicotet i mitjà comerç 2012.
Expediente: E 02901 2012 000035 00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar el projecte de construcció del pas superior de la carrera de Malilla.
Expediente: E 03301 2008 000080 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública el document de retenció de crèdit, així com el reajustament d'anualitats per a l'any 2012 corresponent al projecte de 'Connexió de l'avinguda de Portugal i carrers adjacents a la ciutat de València', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 03401 2012 000013 00 - Aprovat
0043 - MOCIÓ del regidor delegat de Coordinació Jurídica, Ordenances, Llicències i Inspecció.- Proposa aprovar la creació de dos Registres Auxiliars a l'efecte determinat en el Decret Llei 2/2012, de 13 de gener, del Consell.
Aprovat
0044 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, quant a la imposició de costes, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 21, desestimatòria de la demanda PO núm. 1729/10, interposada en reclamació de quantitat per danys ocasionats en arbres situats al carrer de Menéndez Pelayo.
Expediente: E 00501 2010 000631 00 - Aprovat
0045 - NEGOCIAT DE MÚSICA I BANDA.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries de la Delegació d'Orquestra i Banda Municipals i la Delegació d'Acció Cultural.
Expediente: E 01601 2012 000004 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Consell de la Joventut de la ciutat de València.
Expediente: E 01902 2012 000005 00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa sol·licitar al Consell Valencià de l'Esport una pròrroga per a l'execució del contracte de les obres d'Infraestructura esportiva camp de futbol tram II de l'antic llit del riu Túria', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01903 2010 000377 01 - Aprovat
0048 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar el programa oficial de Falles 2012, així com la realització dels esdeveniments patrocinats directament per l'Ajuntament.
Expediente: E 01904 2012 000165 00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa modificar l'apartat V de les bases de participació en el IX concurs 'Escriptors valencians'.
Expediente: E 02101 2011 001397 00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa autoritzar i disposar un gasto per a transferència a l'organisme autònom de la Universitat Popular, per al seu finançament.
Expediente: E 02101 2012 000146 00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa encarregar a l'actual adjudicatària que continue prestant el servici del bar-cafeteria del Conservatori Municipal de Música 'José Iturbi'.
Expediente: E 02101 2012 000175 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reajustament del gasto del contracte de festes i commemoracions per a persones majors.
Expediente: E 02201 2011 001360 01 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa sol·licitar de la Conselleria de Justícia i Benestar Social les ajudes destinades als fins que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Programes d'atenció a menors en situació de risc i amb mesures jurídiques de protecció.
Expediente: E 02201 2012 000568 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa sol·licitar de la Conselleria de Justícia i Benestar Social les ajudes destinades als fins que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Finançament dels gastos corrents de les agències AMICS.
Expediente: E 02201 2012 000643 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de març de 2008.
Expediente: E 02801 2007 001316 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa modificar els acords de la Junta de Govern Local, d'11 de març de 2011, de pròrroga per causa d'interés públic dels contractes firmats amb les entitats següents: Secopsa.
Expediente: E 02802 2010 000077 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa modificar els acords de la Junta de Govern Local, d'11 de març de 2011, de pròrroga per causa d'interés públic dels contractes firmats amb les entitats següents: UTE Cementerios Periféricos II.
Expediente: E 02802 2010 000310 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i abonar una transferència a favor d'Aumsa destinada als gastos de funcionament d'Ocoval, AIE, corresponent al primer trimestre de 2012.
Expediente: E 03701 2012 000080 00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 7385.
Expediente: E 01101 2012 000039 00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 7702.
Expediente: E 01101 2012 000048 00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la rehabilitació al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 8604.
Expediente: E 01101 2010 002292 00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència número 433.
Expediente: E 01101 2011 002018 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la integració del personal de la Fundació Municipal de Cine.
Expediente: E 01101 2011 002232 00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referències núms. 3352, 3362, 1636, 3708, 1650, 1637, 1649, 3464, 3465, 1651 y 1655.
Expediente: E 01101 2012 000145 00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referències núms. 6978, 6272, 1592, 1591, 1583, 7444, 6977 y 5717.
Expediente: E 01101 2012 000146 00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 824.
Expediente: E 01101 2012 000149 00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 603.
Expediente: E 01101 2012 000150 00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 8066.
Expediente: E 01101 2012 000152 00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3638.
Expediente: E 01101 2012 000154 00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 4080.
Expediente: E 01101 2012 000155 00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 6549.
Expediente: E 01101 2012 000160 00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 6515.
Expediente: E 01101 2012 000161 00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3488.
Expediente: E 01101 2012 000162 00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 4139.
Expediente: E 01101 2012 000163 00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3156.
Expediente: E 01101 2012 000164 00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3115.
Expediente: E 01101 2012 000165 00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 7423.
Expediente: E 01101 2012 000166 00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3313.
Expediente: E 01101 2012 000167 00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 2536.
Expediente: E 01101 2012 000170 00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 4384.
Expediente: E 01101 2012 000094 00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la transformació del lloc de treball referència núm. 6598.
Expediente: E 01101 2011 002195 00 - Aprovat
0082 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer un gasto a favor de Televisió Digital Municipal de València, en concepte d'aportació municipal per a cobrir previsions corresponent al primer trimestre de 2012.
Expediente: E 04103 2012 000017 00 - Aprovat
0083 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació i Projectes Emprenedors.- Proposa aprovar la creació del Fons Local per a Formació, Ocupació i Autocupació, València 2012.
Expediente: E 02902 2012 000009 00 - Aprovat
0084 - MOCIÓ del tinent d'alcalde i regidor delegat de Jardineria i vicepresident de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.- Proposa aprovar el nomenament de gerent de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Expediente: E 04001 2011 000583 00 - Aprovat
0085 - DIRECCIÓ GENERAL DE COORDINACIÓ JURÍDICA, ORDENANCES LLICÈNCIES I INSPECCIÓ.- Proposa aprovar el projecte d'Ordenança reguladora d'obres d'edificació i activitats de l'Ajuntament de València.
Expediente: E 00206 2012 000001 00 - Aprovat