2011-12-27 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
27-12-2011
Hora:
10:00
Òrgan:
E3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària, de 24 de novembre de 2011
0002 - Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Suprem, que declara haver-hi lloc al recurs de cassació seguit per D. José Luís Vivas Rocafull i altres contra la Sentència de la Sala de València que va declarar la inadmissibilitat del contenciós núm. 2/120/06 interposat contra aprovació i adjudicació del PAI de la U.E. 1 del Sector de Sòl Urbanitzable Programat núm. 6 Malilla i, estima el contenciós en el sentit d'anul.lar la inclusió dels terrenys propietat dels recurrents, ubicats en Av. Ausias March cantó a c/ J. M. Izquierdo.
Expediente: E 00501 2006 000118 00 - Aprovat
0003 - Proposa quedar assabentada del Decret, dictat per la Sala de València, que declara acabat el recurs contenciós administratiu P.O. 1/246/2010 interposat per CORE PROURVI, S.L. contra Resolució de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda per la qual es va a aprovar la modificació del PGOU en l'ambit Grau Cocoters i P.P. Sector Grau de València.
Expediente: E 00501 2010 000673 00 - Quedar assabentat
0004 - Donar compte al Ple de l'informe de l'Interventor General Municipal relatiu al compliment del principi d'estabilitat pressupostària en l'exercici 2010, per les Societats i Entitats dependents de l'Ajuntament de València incloses en l'àmbit subjetiu de l'article 4.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre.
Expediente: E 05201 2011 000033 00 - Aprovat
0005 - Proposa aprovar la proposta de tarifes pròpies dels servicis de transport col.lectiu urbá de viatgers formulada per l'Empressa Municipal de Transport per a l'exercici 2012.
Expediente: E 01801 2011 004834 00 - Aprovat
0006 - Aprovació definitiva del Pressupost Municipal 2012.
Expediente: E 05501 2011 000067 00 - Aprovat
0007 - 8na Relació d'expedients de reconeiximent estrajudicial de Crédit i Obligació.
Expediente: E 05501 2011 000068 00 - Aprovat
0008 - Desestimar la sol.licitud relativa a la declaració com a obra d'especial interés i utilitat municipal l'obra de construcció del complexe administratiu 9 d'Octubre en c/ Castán Tobeñas, 77
Expediente: E H4963 2011 500512 00 - Aprovat
0009 - Proposa iniciar tràmits per a la modificació de l'Ordenança de Mercats
Expediente: E 05630 2011 000008 00 -
0010 - Obertura Mercats Municipals en festiu.
Expediente: E 05630 2011 000009 00 -