2011-12-26 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION URBANISMO, CALIDAD URBANA Y VIVIENDA

Data:
26-12-2011
Hora:
09:30
Òrgan:
U3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARÍA.- Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 21 de novembre de 2011.
Aprovat
0002 - "SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa rebutjar la proposta d'Alternativa Tècnica de Programa d'Actuació Aïllada per a la Regularització de Límits en l'àmbit del carrer de la Visitació núm. 48 i carrer de Yáñez, formulada per la mercantil ""Firmus, SL"".
Expediente: E 03105 2009 000010 00 - Aprovat
0003 - "SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.- Proposa sotmetre a informació pública el projecte de ""Modificació del PEPRI del Barri de la Seu-Xerea, en l'àmbit de la Unitat d'Execució número 4, C/ Entença-Escoles del Tremp, i catalogació dels edificis del carrer dels Maestres, 7 i Escoles del Temple, 6 i 8"".
Expediente: E 03502 2004 000078 00 - Aprovat
0004 - "DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PROGRAMACIÓ. Proposa aprovar l'Annex al Conveni Urbanístic Regulador de la Unitat d'Execució ""Avinguda Tomás de Sala"" del PGOU de València.
Expediente: E 03001 1997 000671 00 - Aprovat amb esmenes
0005 - "DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PROGRAMACIÓ. Proposa donar compte dels informes de la Direcció del Servici d'Obres d'Obres d'Infraestructura d'1 de desembre del 2011 i del Servici de Programació de data 12 de desembre del 2011, en relació amb la Clàusula 1.4 del Conveni Urbanístic del PAI PRR-9 ""Patraix""
Expediente: E 03001 1999 000165 00 - Sobre la mesa
0006 - "DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA.-
SERVICI DE PROGRAMACIÓ. Proposa aprovar la retaxació de càrregues del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d'Execució ""Torís-Tres Forques"", presentada per la mercantil ""Hogares Urbanos, SL"".
Expediente: E 03001 2010 000261 00 - Aprovat
0007 - DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓN URBANÍSTICA.- SERVICIO DE PLANEJAMENT. Proposa donar compte de la Resolució de la Consellera d'Infraestructura, Territori i Medi Ambient d'aprovació definitiva de la Modificació del PGOU de Valencia en els carrers Nou d'Octubre, Poeta Rafael Alberti, Serra Calderona i Metge Pediatre Comín.
Expediente: E 03001 2011 000037 00 - Aprovat
0008 - DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓN URBANÍSTICA.- SERVICIO DE PLANEJAMENT. Proposa dictaminar favorablement el PEP de l'entorn del BIC Església i Monestir de Sant Vicent de la Roqueta, a l'efecte de sol.licitar informe previ de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport.
Expediente: E 03001 2011 000086 00 - Quedar assabentat
0009 - "DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓN URBANÍSTICA.- SERVICIO DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació de ordenació detallada del PGOU ""Aparcament privat en subsòl pública RV en carrer del Clariano cantó carrer del Palància"".
Expediente: E 03001 2011 000254 00 - Aprovat
0010 - DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓN URBANÍSTICA.- SERVICIO DE PLANEJAMENT. Proposa rectificar l'error material en l'art. 9.2 del Text Refós de les N.U. de la Modificació 1 del P.P. Sector Residencial Font de Sant Lluís.
Expediente: E 03001 2011 000259 00 - Aprovat
0011 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià i Morell, sobre encàrrec a AUMSA tramitació PAI Sector el Grau-Cocoters.
Expediente: E 05631 2011 000025 00 - Quedar assabentat
0012 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarriá i Morell, sobre promoció pública d'aparcaments per a residents
Expediente: E 05631 2011 000026 00 - Rebutjat
0013 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià i Morell y Sr. Estrela Botella, sobre nou col.legi de primària en la parcel.la destinada a Torre de la Música.
Expediente: E 05631 2011 000027 00 - Quedar assabentat
0014 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià i Morell, sobre reparcel.lació Sector urbanitzable Benimaclet Est.
Expediente: E 05631 2011 000028 00 - Aprovat amb esmenes
0015 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarriá i Morell, sobre conveni adquisició La Ceramo.
Expediente: E 05631 2011 000029 00 - Sobre la mesa
0016 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sra. Soriano Rodríguez i Sr. Ribó i Canut, sobre reparació de la paret mitjanera del Col.legi de l'Art Major de la Seda.
Expediente: E 05631 2011 000030 00 - Quedar assabentat
0017 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià i Morell, sobre modificació del Reglament de l'EMT.
Expediente: E 05631 2011 000031 00 - Aprovat
0018 - PREGUNTES.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre situació antenes de telefonia mòbil.
Expediente: O 05631 2011 000011 00 - A contestar en pròxima sessió
0019 - PREGUNTES.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre troballa columnes gòtiques en la Plaça Redona.
Expediente: O 05631 2011 000012 00 - A contestar en pròxima sessió
0020 - PREGUNTES.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre conducció de gas al Saler.
Expediente: O 05631 2011 000013 00 - Contestada
0021 - PREGUNTES.- - Sra. Castillo y Plaza, sobre passarel.la de Malilla. (Com. Prog.Human. y Seg. Ciud. 23.XI.11)
Expediente: O 05632 2011 000006 00 - Contestada
0022 - - De Policia Local, a les preguntes del Sr. Ribó Canut, sobre accidents de trànsit a la ciutat de Valencia. (Comissió d'Urbanisme, Qualitat Urbana i Vivenda. Sessió 24.X.2011).
Expediente: O 05631 2011 000008 00 - Contestada