2011-12-23 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
23-12-2011
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions extraordinària i ordinària que van tindre lloc els dies 21 i 25 de novembre de 2011, respectivament.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 381/10, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2010 000462 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 747/10, interposat contra sancions per vulneració de l'art. 21 de l'Ordenança reguladora de llicències d'obres menors i elements auxiliars d'obres.
Expediente: E 00501 2011 000035 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 786/10, interposat contra denegació de llicència sol·licitada per a la legalització de l'estació base de telefonia mòbil ubicada en un edifici del carrer de Misser Mascó.
Expediente: E 00501 2010 000720 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 880/10, interposat contra declaració de prescripció del dret de la recurrent, concessionària de l'aparcament públic situat al carrer de Sant Vicent, plaça de Sant Agustí i avinguda del Baró de Càrcer, a deduir cap pretensió en relació amb la liquidació de l'impost sobre béns immobles corresponent als exercicis 2001 al 2004.
Expediente: E 00501 2011 000070 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 96/2011, interposat contra resolució que imposa al recurrent una sanció per infracció tipificada en l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària.
Expediente: E 00501 2011 000185 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, per la qual, després de desestimar la causa d'inadmissibilitat plantejada, desestima el Recurs PA núm. 798/10, interposat contra imposició de sanció per infracció de l'Ordenança reguladora de les llicències d'obres menors i elements auxiliars d'obres.
Expediente: E 00501 2010 000748 00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència i Acte d'aclariment, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 841/10, interposat contra imposició de sanció per exercir la venda ambulant sense autorització municipal.
Expediente: E 00501 2011 000273 00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara acabat el Recurs PO núm. 353/11, sobre desestimació presumpta d'abonament d'interessos de demora de les certificacions 12 i final del contracte d'execució de les obres 'Centre municipal de persones majors en el barri de la Llum'.
Expediente: E 00501 2011 000482 00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que declara acabat el procediment del Recurs PO núm. 769/10, interposat contra concessió de baixa de llicència d'autorització de gual en un local situat al carrer de Russafa.
Expediente: E 00501 2011 000088 00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, sobre taxes girades per l'aprofitament especial de domini públic: Recurs PO núm. 446/01.
Expediente: E 00501 2001 000600 00 - Aprovat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, sobre taxes girades per l'aprofitament especial de domini públic: Recurs PO núm. 476/01.
Expediente: E 00501 2002 000065 00 - Aprovat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, sobre taxes girades per l'aprofitament especial de domini públic: Recurs PO núm. 255/02.
Expediente: E 00501 2002 000375 00 - Aprovat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, sobre taxes girades per l'aprofitament especial de domini públic: Recurs PO núm. 263/02.
Expediente: E 00501 2002 000371 00 - Aprovat
0015 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, sobre taxes girades per l'aprofitament especial de domini públic: Recurs PO núm. 33/03.
Expediente: E 00501 2003 000090 00 - Aprovat
0016 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 120/11, sobre imposició de sanció per una infracció tipificada en l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària.
Expediente: E 00501 2011 000251 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una petició de nomenament interí.
Expediente: E 01101 2011 002237 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa deixar sense efecte la contractació d'una tècnica mitjana (Biblioteconomia) i contractar una tècnica mitjana (Biblioteconomia) i un tècnic superior (Informàtic), tot això relatiu al programa 'VCL 2011-Jove potencial'.
Expediente: E 01101 2011 002121 00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'INNOVACIÓ I FORMACIÓ PER A LA INNOVACIÓ.- Proposa acceptar una aportació econòmica en virtut de la gestió del projecte 'Innovació, competitivitat i connectivitat de Metròpolis Mediterrànies (I2C)', dins del marc de la iniciativa comunitària Interreg III B Medocc, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
Expediente: E 00202 2011 000003 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de T-Systems ITC Iberia, SAU, pels conceptes següents: Servicis informàtics d'assistència tècnica per a la gestió del procés electoral del proppassat 20 de novembre.
Expediente: E 00801 2011 000102 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de T-Systems ITC Iberia, SAU, pels conceptes següents: Servicis informàtics d'adaptació del sistema de gestió per al Padró municipal.
Expediente: E 00801 2011 000104 00 - Aprovat
0022 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar gasto del contracte d'assegurança de vehicles.
Expediente: E 01201 2011 000037 00 - Aprovat
0023 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2007 104101.
Expediente: E 01305 2007 000430 00 - Aprovat
0024 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 065896.
Expediente: E 01305 2008 000276 00 - Aprovat
0025 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 181836.
Expediente: E 01305 2008 000623 00 - Aprovat
0026 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00111 2008 025952.
Expediente: E 01305 2008 000624 00 - Aprovat
0027 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 203544.
Expediente: E 01305 2008 000700 00 - Aprovat
0028 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00113 2009 002744.
Expediente: E 01305 2009 000114 00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00113 2009 003780.
Expediente: E 01305 2009 000181 00 - Aprovat
0030 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 014343.
Expediente: E 01305 2010 000082 00 - Aprovat
0031 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 en el Procediment Abreviat núm. 756/10, així com aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E 01305 2010 000014 00 - Aprovat
0032 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs extraordinari de revisió interposat contra la Resolució núm. 657-W, de 18 de juliol de 2011, sobre imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2011 003043 00 - Aprovat
0033 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 109-W, de 17 de gener de 2011, d'imposició de sanció.
Expediente: E 01306 2010 005857 00 - Aprovat
0034 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 128-W, de 20 de gener.
Expediente: E 01306 2010 004656 00 - Aprovat
0035 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1052-W, d'11 de març.
Expediente: E 01306 2011 000552 00 - Aprovat
0036 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1839-W, de 20 d'abril.
Expediente: E 01306 2011 001332 00 - Aprovat
0037 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1275-W, de 13 de setembre.
Expediente: E 01306 2011 004037 00 - Aprovat
0038 - NEGOCIAT DE MÚSICA I BANDA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al gasto generat per l'actuació musical d'un dolçainer en el mercat de Colón, amb motiu dels actes commemoratius del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01601 2011 000037 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa deixar sense efecte els acords de Junta de Govern Local de 9 de novembre de 2007 i de 15 de febrer de 2008, en virtut dels quals es va encarregar a Aumsa la gestió del servici per a l'assistència tècnica, direcció facultativa i coordinador de seguretat i salut de les obres de construcció de l'aparcament subterrani del carrer de Tomás de Montañana.
Expediente: E 01801 2008 003520 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Inserai Servicios, SL.
Expediente: E 01902 2011 000320 00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa desestimar les pretensions formulades per Suministros y Colocación de Mármol, SL.
Expediente: E 01903 2011 000387 00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa contractar la concessió demanial per a l'explotació del servici de bar-cafeteria del Conservatori Municipal de Música 'José Iturbi'.
Expediente: E 02101 2011 000011 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat dels gastos ocasionats per la realització del projecte 'Generarte 3a edició'.
Expediente: E 02303 2011 000786 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra l'aprovació de la revisió definitiva de preus per als anys que s'indiquen a continuació, de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids de la zona 3 de la ciutat: Any 2008.
Expediente: E 02801 2010 000944 00 - Aprovat
0045 - Any 2009.
Expediente: E 02801 2010 000945 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa crear una nova parada al mercat municipal de Torrefiel.
Expediente: E 02901 2011 001279 00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa acceptar la subvenció concedida pel Servef i cofinançada pel Fons Social Europeu, en concepte de compensació econòmica a les accions en matèria d'intermediació laboral.
Expediente: E 02902 2011 000021 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d' Instalaciones Amador Flores, SL, en concepte de muntatge, connexió i desmuntatge del cablejat i sistema elèctric necessaris per a proveir d'energia elèctrica les casetes de la Fira de l'Albufera.
Expediente: E 03602 2011 000156 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local, de 2 de desembre de 2011, pel qual es va aprovar el reajustament del crèdit del contracte d'obres de demolició, reforma i reparació d'edificis de propietat privada i d'edificis de propietat municipal.
Expediente: E 03801 2010 000096 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda als emplaçaments següents: Carrer de l'Arquebisbe Company.
Expediente: E 03910 2011 000129 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda als emplaçaments següents: Carrer dels Centelles.
Expediente: E 03910 2011 000132 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda als emplaçaments següents: Carrer dels Centelles.
Expediente: E 03910 2011 000161 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivendes situades als emplaçaments següents: Carrer de na Jordana.
Expediente: E 03910 2011 000104 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivendes situades als emplaçaments següents: Carrer d'Arolas.
Expediente: E 03910 2011 000124 00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC.- Proposa autoritzar la interposició d'accions administratives i judicials contra del Reglament de valoracions de la Llei del Sòl, aprovat en virtut de Reial Decret 1492/2011, de 24 d'octubre.
Expediente: E 03A01 2011 000031 00 - Aprovat
0056 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Pressuposts i Política Tributària i Fiscal.- Proposa aprovar la cancel·lació de l'aval bancari exigit a l'Ajuntament, en nom del Comité Organitzador, per la World Masters Athletics.
Expediente: E 05201 2011 000003 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa contractar el personal que integra el taller d'ocupació 'Adequació Germans Maristes'.
Expediente: E 01101 2011 002231 00 - Aprovat
0058 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa abonar transferència conveni de col·laboració expedient 90/03.
Expediente: E 01201 2003 000090 00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E 01401 2011 000276 00 - Aprovat
0060 - NEGOCIAT DE MÚSICA I BANDA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Viajes Levante Tour, SAU.
Expediente: E 01601 2011 000040 00 - Aprovat
0061 - NEGOCIAT DE MÚSICA I BANDA.- Proposa constituir el Comité Organitzador del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València' 2012, així com aprovar les bases que regiran l'indicat certamen.
Expediente: E 01601 2011 000042 00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la celebració i organització de la XXX edició d'Expojove (Expojove'11).
Expediente: E 01904 2011 000618 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Rivera Mota, SL.
Expediente: E 01904 2011 000619 00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar els reconeixements d'obligació a favor de les entitats següents: Andrade Asociados, SA.
Expediente: E 02001 2011 000642 00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar els reconeixements d'obligació a favor de les entitats següents: Universitat Politècnica de València.
Expediente: E 02001 2007 000333 00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors, derivat dels gastos originats amb motiu de la realització de diverses activitats culturals.
Expediente: E 02303 2011 002544 00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS).- Proposa aprovar els reconeixements d'obligació derivats dels gastos originats amb motiu de la realització de diverses activitats culturals, relacionades en els expedients següents: Expedient núm. 1637/11.
Expediente: E 02305 2011 001637 00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS).- Proposa aprovar els reconeixements d'obligació derivats dels gastos originats amb motiu de la realització de diverses activitats culturals, relacionades en els expedients següents: Expedient núm. 1663/11.
Expediente: E 02305 2011 001663 00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS).- Proposa aprovar els reconeixements d'obligació derivats dels gastos originats amb motiu de la realització de diverses activitats culturals, relacionades en els expedients següents: Expedient núm. 1986/11.
Expediente: E 02305 2011 001986 00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de SA Agricultores de la Vega de Valencia, corresponent a la certificació del proppassat mes de novembre del servici de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, zona 1.
Expediente: E 02801 2011 001178 00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Aumsa pels conceptes següents: Honoraris per a la redacció del projecte de seguiment arqueològic de les obres de reurbanització de la plaça Redona.
Expediente: E 03201 2011 000014 00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Aumsa pels conceptes següents: Honoraris per a la redacció del projecte bàsic i d'execució de la reurbanització de la plaça Redona i remodelació de la seua coberta i parades de venda de l'espai central.
Expediente: E 03201 2011 000050 00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA, adjudicatària de la contracta de manteniment de jardins de la zona nord de la ciutat, corresponents als servicis extraordinaris realitzats durant els mesos de l'any 2011 que s'indiquen a continuació: Març.
Expediente: E 04001 2011 000877 00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA, adjudicatària de la contracta de manteniment de jardins de la zona nord de la ciutat, corresponents als servicis extraordinaris realitzats durant els mesos de l'any 2011 que s'indiquen a continuació: Abril.
Expediente: E 04001 2011 000878 00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA, adjudicatària de la contracta de manteniment de jardins de la zona nord de la ciutat, corresponents als servicis extraordinaris realitzats durant els mesos de l'any 2011 que s'indiquen a continuació: Maig.
Expediente: E 04001 2011 000876 00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA, adjudicatària de la contracta de manteniment de jardins de la zona nord de la ciutat, corresponents als servicis extraordinaris realitzats durant els mesos de l'any 2011 que s'indiquen a continuació: Agost i setembre.
Expediente: E 04001 2011 000879 00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la Societat Agricultors de la Vega de València, SA, adjudicatària de la contracta de manteniment de jardins de la zona sud de la ciutat, corresponents als servicis extraordinaris realitzats durant els mesos de l'any 2011 que s'indiquen a continuació: Maig.
Expediente: E 04001 2011 000875 00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la Societat Agricultors de la Vega de València, SA, adjudicatària de la contracta de manteniment de jardins de la zona sud de la ciutat, corresponents als servicis extraordinaris realitzats durant els mesos de l'any 2011 que s'indiquen a continuació: Juliol.
Expediente: E 04001 2011 000873 00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de Secopsa Servicis, SA, corresponent a les obres a la primera planta de l'edifici de l'Alqueria de Canet als Jardins del Reial.
Expediente: E 04001 2011 000985 00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació que procedisca al reajustament de les anualitats del projecte de 'Millora del consum hídric al jardí de Gran Via Ramón i Cajal', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 04001 2010 000304 00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa prorrogar els contractes de les obres que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Millora del consum energètic al parc de la Rambleta'.
Expediente: E 04001 2010 000058 01 - Aprovat
0082 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa prorrogar els contractes de les obres que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Millora de la xarxa de transport per a bicicletes i el seu entorn en l'antic llit del jardí del riu Túria'.
Expediente: E 04001 2010 000359 00 - Aprovat
0083 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes que s'indiquen a continuació: Secopsa Servicios, SA, per factures corresponents al servici de manteniment de col·legis públics, realitzat de gener a novembre de 2011.
Expediente: E 02101 2011 002021 00 - Aprovat
0084 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes que s'indiquen a continuació: Repsol Comercial de Productes Petrolífers, SA, per diverses factures corresponents al subministrament de gasoil 'C' per a calefacció dels col·legis públics.
Expediente: E 02101 2011 002118 00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa iniciar accions judicials amb vista al desdonament d'una vivenda municipal situada al carrer de les Illes Canàries.
Expediente: E 02201 2010 001418 00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Conselleria de Justícia i Benestar Social les prestacions econòmiques individualitzades per acolliment familiar de menors, simple o permanent per a l'any 2012.
Expediente: E 02201 2011 009945 00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 9622/11.
Expediente: E 02201 2011 009622 00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 9677/11.
Expediente: E 02201 2011 009677 00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 9877/11.
Expediente: E 02201 2011 009877 00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 9879/11.
Expediente: E 02201 2011 009879 00 - Aprovat
0091 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el reintegrament total d'una ajuda concedida en concepte d'Ajudes municipals a la Contractació 'València Emprén 2009'.
Expediente: E 02902 2011 000060 00 - Aprovat
0092 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa abonar a la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació una quantitat en concepte d'interessos de demora corresponents a la devolució de subvenció transferida i no gastada per a la 2a fase del projecte de taller d'ocupació 'Adequació centre especial d'ocupació Malva-rosa'.
Expediente: E 02902 2011 000093 00 - Aprovat
0093 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el major compromís d'ingrés de la subvenció del taller d'ocupació 'Adequació Castella'.
Expediente: E 02902 2011 000616 00 - Aprovat
0094 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Martínez i Aleixandre Ingenieros, SL.
Expediente: E 02902 2011 000629 00 - Aprovat
0095 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Cobra Instalaciones y Servicios, SA.
Expediente: E 02902 2011 000460 00 - Aprovat
0096 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Acristalamientos & Biselados Bolea, SL.
Expediente: E 02902 2011 000526 00 - Aprovat
0097 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Europa Travel, SA.
Expediente: E 02902 2011 000590 00 - Aprovat
0098 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent al curs de manipulador d'aliments a l'alumnat del projecte 'Integra't València', especialitat Atenció sociosanitària a persones al domicili.
Expediente: E 02902 2011 000283 00 - Aprovat
0099 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar els reconeixements d'obligació emesos pels conceptes següents, relatius a l'obra 'Adequació de local al mercat de Castella com a Centre Municipal de Formació en Hoteleria': Instal·lació solar tèrmica.
Expediente: E 02902 2011 000498 00 - Aprovat
0100 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar els reconeixements d'obligació emesos pels conceptes següents, relatius a l'obra 'Adequació de local al mercat de Castella com a Centre Municipal de Formació en Hoteleria': Preinstal·lació de la instal·lació de climatització.
Expediente: E 02902 2011 000630 00 - Aprovat
0101 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar els reconeixements d'obligació emesos pels conceptes següents, relatius a l'obra 'Adequació de local al mercat de Castella com a Centre Municipal de Formació en Hoteleria': Instal·lació d'una porta tallafocs.
Expediente: E 02902 2011 000632 00 - Aprovat
0102 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa disposar i reconéixer l'obligació, en concepte d'Ajuda municipal a la Contractació, València Emprén 2011, corresponent al tercer procediment.
Expediente: E 02902 2011 000626 00 - Aprovat
0103 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2011 al conveni de col·laboració firmat amb la Fundació de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de la província de València de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01905 2011 000152 00 - Aprovat
0104 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 198/11.
Expediente: E 01905 2011 000198 00 - Aprovat
0105 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 200/11.
Expediente: E 01905 2011 000200 00 - Aprovat
0106 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació que procedisca al reajustament de les anualitats dels projectes indicats, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Millora i ampliació de la Biblioteca Pública Municipal Martí i Gadea'.
Expediente: E 01905 2009 000059 00 - Aprovat
0107 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació que procedisca al reajustament de les anualitats dels projectes indicats, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Millores en les infraestructures del Palau de la Música'.
Expediente: E 01905 2010 000013 00 - Aprovat
0108 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la relació de persones guanyadores i suplents de les X beques de catalogació i informatització de fons de la Biblioteca Municipal Central.
Expediente: E 01905 2011 000104 00 - Aprovat
0109 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar tècnicament el modificat del projecte d'execució del Centre cultural 'La Rambleta'.
Expediente: E 01905 2006 000151 00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament pels conceptes que s'indiquen a continuació: Servicis prestats amb motiu de la fase classificatòria del Festival Dreamhack Winter 2011 i de les actuacions prèvies al festival Internacional a celebrar a València l'any 2012.
Expediente: E 00203 2011 000028 00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament pels conceptes que s'indiquen a continuació: Servicis prestats per una guia turística.
Expediente: E 00203 2011 000029 00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa disposar els gastos de restauració corresponents a coffees, dinar i sopar de clausura en el Palau de Congressos, amb motiu de la celebració de la 'Global China Business Meeting'.
Expediente: E 00203 2011 000022 00 - Aprovat
0113 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL.- Dóna compte del Pla d'Actuació de la Intervenció General de l'Ajuntament de València per a l'exercici 2012.
Expediente: E 00407 2011 000003 00 - Quedar assabentat
0114 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa declarar interromput el termini per a tramitar el primer modificat i, si és el cas, la realització d'obres complementàries del projecte de construcció d'Infraestructures ciclistes en la ciutat de València'.
Expediente: E 01801 2010 000808 00 - Aprovat
0115 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa no celebrar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 6 de gener de 2012, per coincidir amb festiu.
Aprovat