2011-12-16 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
16-12-2011
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 18 de novembre de 2011.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 838/10, interposat contra resolució del Jurat Tributari relativa a cent setze liquidacions de l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, corresponents a la transmissió d'uns immobles situats al carrer de Federico Alcácer Aguilar.
Expediente: E 00501 2011 000047 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 60/11, interposat contra una liquidació de l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E 00501 2011 000186 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima parcialment el recurs d'apel·lació interposat i revoca la sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 dictada en el recurs PO núm. 413/2010, seguit contra liquidació de l'impost sobre béns immobles, exercici 2009.
Expediente: E 00501 2010 000436 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra determinades liquidacions i, si és el cas, sancions girades en concepte de taxa per publicitat visible des del domini o les vies públiques locals: Recurs PO núm. 67/02.
Expediente: E 00501 2002 000117 00 - Aprovat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra determinades liquidacions i, si és el cas, sancions girades en concepte de taxa per publicitat visible des del domini o les vies públiques locals: Recurs PO núm. 307/02.
Expediente: E 00501 2002 000417 00 - Aprovat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra determinades liquidacions i, si és el cas, sancions girades en concepte de taxa per publicitat visible des del domini o les vies públiques locals: Recurs PO núm. 379/02.
Expediente: E 00501 2002 000510 00 - Aprovat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra determinades liquidacions i, si és el cas, sancions girades en concepte de taxa per publicitat visible des del domini o les vies públiques locals: Recurs PO núm. 399/02.
Expediente: E 00501 2002 000548 00 - Aprovat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra determinades liquidacions i, si és el cas, sancions girades en concepte de taxa per publicitat visible des del domini o les vies públiques locals: Recurso PO num. 442/02.
Expediente: E 00501 2003 000038 00 - Aprovat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PA núm. 823/10, interposat contra l'acord del Jurat Tributari adoptat en reclamació contra liquidació de taxa per actuacions urbanístiques corresponent a una llicència d'obra de reforma a l'avinguda del Primat Reig.
Expediente: E 00501 2011 000156 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 791/10.
Expediente: E 01101 2010 000791 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 952/10.
Expediente: E 01101 2010 000952 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1625/10.
Expediente: E 01101 2010 001625 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1627/10.
Expediente: E 01101 2010 001627 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1717/10.
Expediente: E 01101 2010 001717 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1718/10.
Expediente: E 01101 2010 001718 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 2146/10.
Expediente: E 01101 2010 002146 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 2378/10.
Expediente: E 01101 2010 002378 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1036/11.
Expediente: E 01101 2011 001036 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar el gasto de Seguretat Social de dos agents d'ocupació i desenvolupament local.
Expediente: E 01101 2010 002293 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desistir del contracte de treball d'una treballadora, acceptar la renúncia al contracte de treball d'un tècnic auxiliar de suport i contractar en el seu lloc una tècnica auxiliar de suport, tot això relatiu al programa Emcorp 2011 VLC III: 'Servicis personalitzats de caràcter quotidià'.
Expediente: E 01101 2011 001565 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes per a l'execució de les obres que s'indiquen a continuació, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Construcció de la infraestructura esportiva Pavelló de la Fontsanta'.
Expediente: E 04101 2010 000228 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes per a l'execució de les obres que s'indiquen a continuació, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Construcció de la infraestructura esportiva de camp de beisbol i softbol en el tram VI de l'antic llit del riu Túria'.
Expediente: E 04101 2011 000112 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte de la concessió demanial de la cafeteria de la Central de Policia Local de València.
Expediente: E 04101 2011 000144 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la modificació del contracte per a les obres d'urbanització dels entorns dels nous centres educatius IES Castellar i altres, adjudicat definitivament per la Junta de Govern Local, de 29 de maig de 2009, a favor de Secopsa Construcció, SA.
Expediente: E 04101 2011 000130 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació d'Educació i Universitat Popular un local en planta baixa situat al carrer de les Illes Canàries, així com el pas pel qual s'hi accedix, a fi d'ubicar-hi la Universitat Popular.
Expediente: E 05304 2011 000181 00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Pons, Patentes y Marcas Internacional, SL, pels conceptes següents: Obtenció dels certificats-títols de propietat de les marques comunitàries denominades 'Info-Practicum' i 'Info-Govern'.
Expediente: E 05305 2011 000047 00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Pons, Patentes y Marcas Internacional, SL, pels conceptes següents: Estudi previ de la registrabilitat davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques de la denominació 'Sempre actius'.
Expediente: E 05305 2011 000051 00 - Aprovat
0029 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar el gasto del contracte de subministrament de combustibles.
Expediente: E 01201 2009 000012 00 - Aprovat
0030 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa abonar factures de l'any 2011 a diversos proveïdors.
Expediente: E 01201 2011 000173 00 - Aprovat
0031 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2009 i 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 219-W, de 27 de gener.
Expediente: E 01306 2008 005800 00 - Aprovat
0032 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2009 i 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1739-W, de 28 de setembre.
Expediente: E 01306 2011 003577 00 - Aprovat
0033 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2009 i 2011 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 1382-W, de 16 d'abril.
Expediente: E 01306 2009 000405 00 - Aprovat
0034 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2009 i 2011 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 958-W, de 8 de març.
Expediente: E 01306 2010 005444 00 - Aprovat
0035 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2009 i 2011 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 1465-W, de 19 de setembre.
Expediente: E 01306 2011 003791 00 - Aprovat
0036 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2009 i 2011 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 2013-W, de 7 d'octubre.
Expediente: E 01306 2011 000197 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes que s'indiquen a continuació: Darzal Consultoría y Prevención, SL, corresponent a la certificació de liquidació d'octubre de 2011 pels treballs de 'Coordinador de seguretat i salut de la contracta de gestió del trànsit a la ciutat de València'.
Expediente: E 01801 2011 004182 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes que s'indiquen a continuació: CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, SL, per la certificació del proppassat mes d'octubre del contracte de 'Control de l'execució i coordinador de seguretat i salut del projecte de senyalització vertical i horitzontal als vies i camins del terme municipal de València'.
Expediente: E 01801 2011 004589 00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent als gastos ocasionats durant l'assemblea de la World Masters Athletics.
Expediente: E 01903 2011 000366 00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa desestimar les pretensions formulades per Electrotecnia Bastida, SL.
Expediente: E 01903 2011 000376 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de determinats proveïdors, en concepte de servicis prestats amb motiu de la celebració de diversos actes festius enguany, relacionats als expedients següents: Expedient núm. 607/11.
Expediente: E 01904 2011 000607 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de determinats proveïdors, en concepte de servicis prestats amb motiu de la celebració de diversos actes festius enguany, relacionats als expedients següents: Expedient núm. 612/11.
Expediente: E 01904 2011 000612 00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa concedir una subvenció al Gremi de Llibrers de València.
Expediente: E 01905 2011 000017 00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les addendes per a l'any 2011 als convenis de col·laboració firmats amb les entitats següents: Societat Coral El Micalet.
Expediente: E 01905 2011 000011 00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les addendes per a l'any 2011 als convenis de col·laboració firmats amb les entitats següents: Ateneu Mercantil de València.
Expediente: E 01905 2011 000057 00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les addendes per a l'any 2011 als convenis de col·laboració firmats amb les entitats següents: Fundació General de la Universitat de València.
Expediente: E 01905 2011 000106 00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el gasto derivat del nomenament del Jurat-Comissió Tècnica Valoradora que intervindrà en la concessió d'ajudes econòmiques municipals a les companyies de teatre, circ, dansa i associacions professionals del sector.
Expediente: E 01905 2011 000191 00 - Aprovat
0048 - OFICINA DE TURISME.- Proposa acceptar l'ajuda econòmica concedida per l'Agència Valenciana de Turisme en virtut del conveni firmat entre ambdós administracions.
Expediente: E 01909 2011 000115 00 - Aprovat
0049 - OFICINA DE TURISME.- Proposa abonar a Televisió Digital Municipal de València, SA, una aportació econòmica amb destinació a les activitats de promoció turística de la ciutat.
Expediente: E 01909 2011 000119 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar la proposta continguda en l'acta del jurat qualificador del Premi Senyera d'Art, modalitat pintura 2011.
Expediente: E 02001 2011 000382 00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa concedir el premi-beca 'José Iturbi' al millor expedient acadèmic de fi de grau professional, curs 2010/2011.
Expediente: E 02101 2011 002048 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA).- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors, derivat dels gastos originats amb motiu de la realització de diverses activitats culturals.
Expediente: E 02302 2011 001557 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament amb les persones guanyadores del II Certamen de Relat Curt.
Expediente: E 02303 2011 000885 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat dels gastos ocasionats per la celebració del III Acte Institucional de la Junta.
Expediente: E 02303 2011 002180 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS).- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors, derivat dels gastos originats amb motiu de la realització de diverses activitats culturals.
Expediente: E 02305 2011 001026 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la revisió provisional de preus per a l'any 2012 de la contracta de neteja pública, arreplegada i transport de residus sòlids, a les zones de la ciutat que s'indiquen a continuació: Zona 1.
Expediente: E 02801 2011 001091 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la revisió provisional de preus per a l'any 2012 de la contracta de neteja pública, arreplegada i transport de residus sòlids, a les zones de la ciutat que s'indiquen a continuació: Zona 2.
Expediente: E 02801 2011 001017 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la revisió provisional de preus per a l'any 2012 de la contracta de neteja pública, arreplegada i transport de residus sòlids, a les zones de la ciutat que s'indiquen a continuació: Zona 3.
Expediente: E 02801 2011 000963 00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local, de 18 de novembre de 2011, que va deixar sense efecte una ajuda concedida pel concepte d'Ajuda municipal a Iniciatives Empresarials València Emprén 2010.
Expediente: E 02902 2010 000358 00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de direcció facultativa del projecte d'obra i instal·lacions per a l'habilitació de local al mercat municipal de Castella com a Centre Municipal de Formació Hostalera.
Expediente: E 02902 2011 000604 00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació derivada de la factura corresponent a la certificació ISO 9001 AENOR del Servici de Llicències Urbanístiques d'Obres d'Edificació, Unitat A.
Expediente: E 03501 2011 000662 00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda als emplaçaments següents: Carrer dels Patis de Frígola.
Expediente: E 03910 2011 000019 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda als emplaçaments següents: Carrer del Bany.
Expediente: E 03910 2011 000025 00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda als emplaçaments següents: Carrer dels Centelles.
Expediente: E 03910 2011 000085 00 - Aprovat
0065 - GABINET D'ALCALDIA.- Proposa aprovar la concessió d'aportacions econòmiques a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Associació Valenciana de la Caritat.
Expediente: E 00201 2011 000036 00 - Aprovat
0066 - GABINET D'ALCALDIA.- Proposa aprovar la concessió d'aportacions econòmiques a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Asil Germanetes dels Ancians Desemparats.
Expediente: E 00201 2011 000037 00 - Aprovat
0067 - GABINET D'ALCALDIA.- Proposa aprovar la concessió d'aportacions econòmiques a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Cotolengo del Pare Alegre.
Expediente: E 00201 2011 000038 00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la baixa en el lloc de treball número de referència 8144.
Expediente: E 01101 2011 002224 00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3166.
Expediente: E 01101 2011 001794 00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 6607.
Expediente: E 01101 2011 002042 00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa ratificar la moció del tinent d'alcalde, delegat coordinador de l'Àrea d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació.
Expediente: E 01101 2011 002187 00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la finalització de la comissió de servicis en el lloc de treball referència número 7470 i l'adscripció al lloc de treball referència número 8728.
Expediente: E 01101 2011 002148 00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 7470.
Expediente: E 01101 2011 002147 00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 151.
Expediente: E 01101 2011 002149 00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 302.
Expediente: E 01101 2011 002150 00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 1071.
Expediente: E 01101 2011 002174 00 - Aprovat
0077 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2011 al conveni de col·laboració firmat amb l'Ateneu Marítim de València.
Expediente: E 01905 2011 000193 00 - Aprovat
0078 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de determinats proveïdors, en concepte de treballs realitzats per a l'Oficina Tècnica de Cultura i les biblioteques municipals, relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 197/11.
Expediente: E 01905 2011 000197 00 - Aprovat
0079 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de determinats proveïdors, en concepte de treballs realitzats per a l'Oficina Tècnica de Cultura i les biblioteques municipals, relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 199/11.
Expediente: E 01905 2011 000199 00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes que s'indiquen a continuació: Associació Sercoval, per la factura de novembre de 2011 del contracte de tallers per a persones majors.
Expediente: E 02201 2011 009689 00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes que s'indiquen a continuació: Mapfre Quavitae, SA, per la factura d'octubre de 2011 del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Arniches'.
Expediente: E 02201 2011 009692 00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats i pels conceptes que s'indiquen a continuació: Vareser, SL-Electrotecnia Monrabal, SL, UTE 10, per la substitució d'un pany en un desdonament.
Expediente: E 02201 2011 009140 00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la continuïtat del contracte de gestió del centre de dia 'Tres Forques', fins l'adjudicació del nou contracte.
Expediente: E 02201 2008 005534 00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE SANITAT.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de la Societat Valenciana Protectora d'Animals i Plantes, corresponent a les mensualitats de 2011 que s'indiquen a continuació, pels treballs de gestió integral del Nucli Zoològic Municipal: Agost.
Expediente: E 02401 2011 002700 00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE SANITAT.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de la Societat Valenciana Protectora d'Animals i Plantes, corresponent a les mensualitats de 2011 que s'indiquen a continuació, pels treballs de gestió integral del Nucli Zoològic Municipal: Setembre.
Expediente: E 02401 2011 002794 00 - Aprovat
0086 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Operagua, SA.
Expediente: E 02701 2011 000616 00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis de manteniment i conservació dels cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Octubre.
Expediente: E 02802 2011 000728 00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis de manteniment i conservació dels cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Novembre.
Expediente: E 02802 2011 000763 00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa autoritzar la posada en funcionament de l'activitat del forn crematori annex al Tanatori municipal.
Expediente: E 02801 2003 002417 00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la realització de la campanya de promoció d'obertura dels mercats municipals Nadal 2011, així com el gasto corresponent.
Expediente: E 02901 2011 001529 00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de l'Associació de Venedors del Mercat Central, en concepte de subvenció anual per ocupació de parades corresponent a l'exercici 2011.
Expediente: E 02901 2011 000084 00 - Aprovat
0092 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer l'obligació de pagament i abonar la factura emesa per la Fundació CV FESORD per a la integració i supressió de barreres de comunicació.
Expediente: E 02902 2011 000627 00 - Aprovat
0093 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa disposar i reconéixer l'obligació en concepte d'Ajudes municipals a les Iniciatives Empresarials, València Emprén 2011, corresponent al segon i tercer procediment.
Expediente: E 02902 2011 000610 00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa rectificar un error detectat en el plec de prescripcions tècniques del procediment obert per a contractar les obres de rehabilitació integral del mercat del Grau, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 04101 2011 000107 00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE TRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació i consegüent pagament de la factura de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent al període de l'1 al 13 d'octubre de 2011.
Expediente: E 04901 2011 000051 00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTOS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics per entrada per a visitar museus i monuments municipals, per a l'exercici 2012.
Expediente: E H4969 2011 500040 00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir la resolució del Jurat Provincial d'Expropiació i reconéixer una obligació de crèdit en relació amb l'expropiació d'un immoble situat al carrer d'Olba.
Expediente: E 03103 2009 000054 00 - Aprovat
0098 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de setembre de 2011 pel qual es van aprovar els convenis amb la Generalitat Valenciana, per canvi de titularitat dels centres d'educació infantils Pardalets i Solc.
Expediente: E 02101 2011 000870 00 - Aprovat
0099 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa participar en el projecte europeu denominat 'Visible Light Active Photocatalytic Concretes for Air Pollution Treatment (Light2CAT)' i acceptar la corresponent subvenció.
Expediente: E 03301 2011 000090 00 - Aprovat