2011-12-09 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
09-12-2011
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 11 de novembre de 2011.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PO núm. 674/09, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2009 000518 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, pel qual, en virtut de desistiment, es declara acabat el recurs PO núm. 816/10, interposat contra aprovació del projecte de reparcel·lació del PAI de la unitat d'execució núm. 1 del sector núm. 6 'Malilla'.
Expediente: E 00501 2011 000013 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del recurs d'apel·lació seguit contra sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 i estima el Recurs PO núm. 691/07, interposat contra desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2008 000106 00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en l'expedient núm. 673/10.
Expediente: E 01101 2010 000673 00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència número 7614.
Expediente: E 01101 2011 000879 00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar les sol·licituds de permuta dels següents expedients: Expedient núm. 1715/10.
Expediente: E 01101 2010 001715 00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar les sol·licituds de permuta dels següents expedients: Expedient núm. 1333/11.
Expediente: E 01101 2011 001333 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa contractar el personal que integra el projecte VCL 2011 'Jove potencial'.
Expediente: E 01101 2011 002121 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una reclamació prèvia a la via laboral sobre rectificació de categoria professional.
Expediente: E 01101 2011 002003 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns, en l'Epígraf I-Béns immobles, en la Relació PT-Ponts, l'immoble denominat 'Pont de les Arts', entre el passeig de la Petxina i l'avinguda Menéndez Pidal.
Expediente: E 05301 2000 000299 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S5.11.377, una parcel·la per a espai lliure situada al carrer de Serrería, pel seu total enjardinament, i que cause alta en l'Epígraf I-Béns immobles, Relació A2, com a jardí situat al carrer de Serrería junt amb el poliesportiu municipal de 'El Cabanyal'.
Expediente: E 05303 2005 000164 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns, en l'Epígraf I-béns immobles, en les Relacions S1-Sòl edificable i S3-Sòl en via pública, una parcel·la per a servici públic i una altra per a xarxa viària situades al carrer de Flor de Maig i adjacents.
Expediente: E 05303 2011 000071 00 - Aprovat
0014 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa actualitzar l'import del principal reconegut amb motiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2007 170361.
Expediente: E 01305 2007 000666 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa adjudicar per mitjà de procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat, la contractació del subministrament d'un vehicle de rescat pesat.
Expediente: E 01501 2011 000407 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Moncobra, SA, pel manteniment dels vehicles del servici corresponent al mes de març de 2011.
Expediente: E 01501 2011 000419 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de Dornier, SA, corresponent a la certificació de març de 2011 del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en via pública sota control horari (ORA).
Expediente: E 01801 2011 002515 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Agrupación Mediterránea de Ingeniería, SA, per la certificació del passat mes de setembre del contracte d'assistència tècnica per al control de l'execució de la contracta de gestió del trànsit de la ciutat de València.
Expediente: E 01801 2011 004244 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa declarar disponible el crèdit autoritzat en la proposta número 2011/01470.
Expediente: E 01902 2011 000004 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar les bases per a la concessió d'ajudes a les comissions falleres, destinades a la construcció i 'plantà' dels seus monuments i la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres.
Expediente: E 01904 2011 000603 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors per factures relatives a servicis prestats amb motiu de la celebració de la Batalla de Flors.
Expediente: E 01904 2011 000605 00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació per al manteniment del Conservatori de Música José Iturbi durant l'any 2011.
Expediente: E 02101 2011 000053 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa crear una nova parada en el mercat municipal de Russafa.
Expediente: E 02901 2011 001194 00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Azahar Ingeniería, SL, per la renovació del servici d'hostalatge de la pàgina web de 'València emprén'.
Expediente: E 02902 2009 000231 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PROJECTES SINGULARS.- Proposa autoritzar, disposar un major gasto i reconéixer l'obligació i liquidació de pagament de la certificació final de les obres d'un Centre de Joventut, Universitat Popular i Museu de l'Horta en l'antic balneari Mar Blau.
Expediente: E 03202 2011 000018 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del Pla de Vivenda Jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda en els emplaçaments següents: Carrer d'Arolas.
Expediente: E 03910 2011 000049 00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del Pla de Vivenda Jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda en els emplaçaments següents: Carrer de Donoso Cortés.
Expediente: E 03910 2011 000090 00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del Pla de Vivenda Jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda en els emplaçaments següents: Carrer de Sueca.
Expediente: E 03910 2011 000118 00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del Pla de Vivenda Jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda en els emplaçaments següents: Carrer dels Patis de Frígola.
Expediente: E 03910 2011 000127 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XII Campanya municipal del Pla de Vivenda Jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivendes situades en els emplaçaments següents: Carrer dels Patis de Frígola.
Expediente: E 03910 2011 000072 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XII Campanya municipal del Pla de Vivenda Jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivendes situades en els emplaçaments següents: Carrer d'Hernández Lázaro.
Expediente: E 03910 2011 000126 00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les addendes per a l'any 2011 als Convenis firmats amb les entitats següents: Universitat Internacional Menéndez Pelayo.
Expediente: E 01905 2011 000062 00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les addendes per a l'any 2011 als Convenis firmats amb les entitats següents: Universitat Politècnica de València.
Expediente: E 01905 2011 000107 00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors, en concepte de treballs realitzats en distints espais expositius de la xarxa museística municipal i subministrament de premsa diària per a biblioteques municipals.
Expediente: E 01905 2011 000168 00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'abonar les factures derivades de les Jornades 'L'Albufera i Blasco Ibáñez'.
Expediente: E 02001 2011 000553 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació Valenciana de la Caritat, per al desenvolupament del programa municipal d'atenció a persones sense sostre.
Expediente: E 02201 2010 000240 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar les subvencions concedides per la Conselleria de Benestar Social amb destinació als fins següents: Servici especialitzat d'atenció a la família i infància.
Expediente: E 02201 2010 010081 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar les subvencions concedides per la Conselleria de Benestar Social amb destinació als fins següents: Servicis socials generals.
Expediente: E 02201 2011 000420 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar l'aportació de la Fundació Bancaixa, per al desenvolupament del programa d'immigració.
Expediente: E 02201 2011 003398 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar un ingrés en concepte d'apostes oblidades o perdudes en sala de jocs durant l'exercici 2010, amb destinació a obres d'assistència social o beneficència.
Expediente: E 02201 2011 008688 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte del Banc del Temps.
Expediente: E 02201 2010 001849 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa imposar les corresponents penalitats per incompliment dels contractes de redacció de projectes i execució de les obres que s'indiquen a continuació, finançades a càrrec del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local: Centre de Majors de Benicalap (Jubioci).
Expediente: E 02201 2011 003976 00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa imposar les corresponents penalitats per incompliment dels contractes de redacció de projectes i execució de les obres que s'indiquen a continuació, finançades a càrrec del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local: Centre Social de Nou Moles.
Expediente: E 02201 2011 003978 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa imposar les corresponents penalitats per incompliment dels contractes de redacció de projectes i execució de les obres que s'indiquen a continuació, finançades a càrrec del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local: Centre Social de Patraix.
Expediente: E 02201 2011 003979 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar la donació d'una arma.
Expediente: E 01401 2011 000265 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'Arquebisbat de València, en concepte de servicis religiosos prestats en el Cementeri General.
Expediente: E 02802 2011 000546 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents als servicis de manteniment i neteja del Cementeri General durant els mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Març.
Expediente: E 02802 2011 000250 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents als servicis de manteniment i neteja del Cementeri General durant els mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Abril.
Expediente: E 02802 2011 000256 00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents als servicis de manteniment i neteja del Cementeri General durant els mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Maig.
Expediente: E 02802 2011 000355 00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents als servicis de manteniment i neteja del Cementeri General durant els mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Juny.
Expediente: E 02802 2011 000415 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents als servicis de manteniment i neteja del Cementeri General durant els mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Juliol.
Expediente: E 02802 2011 000478 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents als servicis de manteniment i neteja del Cementeri General durant els mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Agost.
Expediente: E 02802 2011 000548 00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents als servicis de manteniment i neteja del Cementeri General durant els mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Setembre.
Expediente: E 02802 2011 000601 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis de manteniment i conservació dels cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Març.
Expediente: E 02802 2011 000251 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis de manteniment i conservació dels cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Abril.
Expediente: E 02802 2011 000321 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis de manteniment i conservació dels cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Maig.
Expediente: E 02802 2011 000379 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis de manteniment i conservació dels cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Juny.
Expediente: E 02802 2011 000462 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis de manteniment i conservació dels cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Juliol.
Expediente: E 02802 2011 000536 00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis de manteniment i conservació dels cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Agost.
Expediente: E 02802 2011 000551 00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis de manteniment i conservació dels cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Setembre.
Expediente: E 02802 2011 000644 00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents als servicis d'inhumació i exhumació en el Cementeri General durant els mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Abril.
Expediente: E 02802 2011 000255 00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents als servicis d'inhumació i exhumació en el Cementeri General durant els mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Maig.
Expediente: E 02802 2011 000354 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents als servicis d'inhumació i exhumació en el Cementeri General durant els mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Juny.
Expediente: E 02802 2011 000414 00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents als servicis d'inhumació i exhumació en el Cementeri General durant els mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Juliol.
Expediente: E 02802 2011 000479 00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents als servicis d'inhumació i exhumació en el Cementeri General durant els mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Agost.
Expediente: E 02802 2011 000547 00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents als servicis d'inhumació i exhumació en el Cementeri General durant els mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Setembre.
Expediente: E 02802 2011 000600 00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis d'inhumació, exhumació i vigilància en els cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Març.
Expediente: E 02802 2011 000252 00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis d'inhumació, exhumació i vigilància en els cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Abril.
Expediente: E 02802 2011 000312 00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis d'inhumació, exhumació i vigilància en els cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Maig.
Expediente: E 02802 2011 000378 00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis d'inhumació, exhumació i vigilància en els cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Juny.
Expediente: E 02802 2011 000463 00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis d'inhumació, exhumació i vigilància en els cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Juliol.
Expediente: E 02802 2011 000535 00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis d'inhumació, exhumació i vigilància en els cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Agost.
Expediente: E 02802 2011 000550 00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents als servicis d'inhumació, exhumació i vigilància en els cementeris perifèrics durant els següents mesos de l'any 2011: Setembre.
Expediente: E 02802 2011 000645 00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Imesapi, SA, corresponents a les certificacions dels mesos de 2011 que s'indiquen a continuació, del contracte de conservació i manteniment de fonts ornamentals: Gener.
Expediente: E 03303 2011 000259 00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Imesapi, SA, corresponents a les certificacions dels mesos de 2011 que s'indiquen a continuació, del contracte de conservació i manteniment de fonts ornamentals: Febrer.
Expediente: E 03303 2011 000260 00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Imesapi, SA, corresponents a les certificacions dels mesos de 2011 que s'indiquen a continuació, del contracte de conservació i manteniment de fonts ornamentals: Març.
Expediente: E 03303 2011 000261 00 - Aprovat
0077 - SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Imesapi, SA, corresponents a les certificacions dels mesos de 2011 que s'indiquen a continuació, del contracte de conservació i manteniment de fonts ornamentals: Abril.
Expediente: E 03303 2011 000262 00 - Aprovat
0078 - SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor d'Imesapi, SA, corresponents a les certificacions dels mesos de 2011 que s'indiquen a continuació, del contracte de conservació i manteniment de fonts ornamentals: Maig.
Expediente: E 03303 2011 000286 00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa estimar parcialment els recursos de reposició interposats contra les Resolucions, de 24 de maig de 2011, relatives a la denegació de renovació de llicència i orde de retirada de les estacions base de telefonia mòbil ubicades en els emplaçaments següents: Carrer de l'Almirall Cadarso.
Expediente: E 03501 2007 000850 00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa estimar parcialment els recursos de reposició interposats contra les Resolucions, de 24 de maig de 2011, relatives a la denegació de renovació de llicència i orde de retirada de les estacions base de telefonia mòbil ubicades en els emplaçaments següents: Carrer del Pintor Gisbert.
Expediente: E 03501 2007 000918 00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 2293-U, de 25 de novembre de 2010, sobre orde de retirada d'elements d'estació base de telecomunicacions situada en un edifici del carrer del Doctor Domagk.
Expediente: E 03501 2000 001305 00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa prorrogar el contracte d'obres de 'Millora de la xarxa de transport per a bicicletes i el seu entorn en l'antic llit del jardí del riu Túria', finançat amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 04001 2010 000359 00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie les accions judicials oportunes contra Aplitecme, SL, pels danys causats al patrimoni municipal.
Expediente: E 04001 2011 000221 00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes següents: Servicis de telecomunicacions de telefonia mòbil de l'Ajuntament de València per a l'exercici 2011 i successius.
Expediente: E 04101 2010 000329 00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes següents: Servici de realització i execució de les activitats previstes en el programa d'animació sociocultural per a persones majors.
Expediente: E 04101 2011 000083 00 - Aprovat
0086 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses per treballs de publicitat.
Expediente: E 04103 2011 000019 00 - Aprovat
0087 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa encomanar a Televisió Digital Municipal de València, SA la realització de diverses actuacions publicitàries durant els dies 12 al 31 de desembre de 2011.
Expediente: E 04103 2011 000050 00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics d'aplicació a les instal·lacions esportives municipals i per prestació dels servicis de la Fundació Esportiva Municipal, per a l'exercici 2012.
Expediente: E H4969 2011 500038 00 - Aprovat
0089 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa desestimar una sol·licitud presentada per la Unió Sindical Obrera de la Comunitat Valenciana (USOCV).
Expediente: E 02902 2009 000469 00 - Aprovat
0090 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a l'abonament d'ajudes (beques i xec independència) a les persones participants en el projecte d'escola laboral per a jóvens 'Ocupacció Jove VLC 2011'.
Expediente: E 02902 2011 000615 00 - Aprovat
0091 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la memòria adaptada del projecte de taller d'ocupació 'Adequació Germans Maristes', acceptar la subvenció concedida pel Servef i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E 02902 2011 000017 00 - Aprovat
0092 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits per a habilitar en el Pressupost de 2011 el crèdit destinat a finançar part dels costos de formació per a quatre tècniques AEDL i la resta de punts continguts a la proposta.
Expediente: E 02902 2011 000432 00 - Aprovat
0093 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació i Projectes Emprenedors.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació a la Ciutat de València.
Expediente: E 02902 2011 000061 00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte de subministrament de combustible (gasoil C) per als col·legis i centres educatius municipals.
Expediente: E 04101 2011 000070 00 - Aprovat
0095 - MOCIÓ impulsora del vicealcalde i president executiu de la Fundació Municipal de Cine.- Proposa iniciar els tràmits necessaris perquè el personal laboral al servici de l'Organisme Autònom Fundació Municipal de Cine s'integre i passe a prestar els seus servicis en l'Ajuntament.
Expediente: E 00615 2011 000058 00 - Aprovat
0096 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa acceptar l'aportació del Ministeri de Cultura per a la renovació de col·leccions bibliogràfiques dels centres de lectura de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01905 2011 000164 00 - Aprovat
0097 - SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació per al desenvolupament de la primera fase dels programes de qualificació professional inicial, curs 2011/2012.
Expediente: E 02101 2011 000829 00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa accedir a la sol·licitud de segona pròrroga per a l'execució de les obres de construcció d'infraestructures ciclistes de connexió per a la millora de l'accessibilitat en la xarxa d'itineraris ciclistes en la ciutat de València, emmarcat en el pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01801 2010 000808 00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa acceptar les subvencions concedides per la Comissió Europea destinades als projectes que s'indica i aprovar les corresponents modificacions de crèdits: Projecte 'Falprev'.
Expediente: E 01401 2011 000168 00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa acceptar les subvencions concedides per la Comissió Europea destinades als projectes que s'indica i aprovar les corresponents modificacions de crèdits: Projecte 'Pol-Primett'.
Expediente: E 01401 2011 000207 00 - Aprovat