2011-11-18 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
18-11-2011
Hora:
10:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 21 d'octubre de 2011.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 396/09, interposat contra concessió de llicència per a l'enderrocament de diversos immobles ubicats als carrers de la Barraca i del Pare Lluís Navarro.
Expediente: E 00501 2009 000357 00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 772/10, interposat contra imposició de sanció per infracció tipificada en l'Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica.
Expediente: E 00501 2011 000103 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, pel qual es declara acabat el recurs PO núm. 362/11, sobre desestimació de petició d'entrega de determinada documentació.
Expediente: E 00501 2011 000433 00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 870/11.
Expediente: E 01101 2011 000870 00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 935/11.
Expediente: E 01101 2011 000935 00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 936/11.
Expediente: E 01101 2011 000936 00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 943/11.
Expediente: E 01101 2011 000943 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 944/11.
Expediente: E 01101 2011 000944 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 984/11.
Expediente: E 01101 2011 000984 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1024/11.
Expediente: E 01101 2011 001024 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1036/11.
Expediente: E 01101 2011 001036 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el major gasto en retribucions i cost d'empresa de Seguretat Social relatius al personal contractat en el programa 'Salari Jove 2010'.
Expediente: E 01101 2010 001110 00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el major gasto en el cost d'empresa de Seguretat Social del personal contractat en els programes següents: Emcorp 2010 'Servicis d'utilitat col·lectiva'.
Expediente: E 01101 2010 001159 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el major gasto en el cost d'empresa de Seguretat Social del personal contractat en els programes següents: Pamer 2010.
Expediente: E 01101 2010 001488 00 - Aprovat
0016 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació de les obres de 'Construcció de la infraestructura esportiva Pavelló de la Fontsanta', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 04101 2010 000228 00 - Aprovat
0017 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació de la concessió demanial de la cafeteria de la Central de Policia Local de València.
Expediente: E 04101 2011 000144 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el projecte de 'Reposició de l'abocador de la séquia del Vall a la Punta, València' i encarregar-ne l'execució a Ecyser Mediterráneo, SLU.
Expediente: E 04101 2011 000167 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de 'Centre integral de seguretat i emergències', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 04101 2011 000039 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Dóna compte de l'escissió parcial de branca d'activitat de Secopsa Construcción, SA, consistent en la segregació de part del seu patrimoni i traspàs en bloc a Secopsa Aparcamientos, SL, en relació amb el contracte de construcció i explotació de l'estacionament públic de vehicles automòbils al subsòl del carrer del Professor Severo Ochoa.
Expediente: E 04101 2010 000125 00 - Quedar assabentat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació de Sanitat, Contaminació Acústica i Laboratori Municipal un local en planta baixa dreta situat al carrer del Doctor Sumsi, a fi de ser destinat a associacions de consumidors.
Expediente: E 05304 2011 000157 00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar la cessió efectuada per Espacios del Norte, SA, d'una parcel·la qualificada com a via pública.
Expediente: E 05307 2010 000010 00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns, a l'Epígraf I-Béns immobles, en les Relacions S3-Sòl en la via pública i S5-Sòl espai lliure, unes parcel·les situades al carrer d'Albalat dels Tarongers.
Expediente: E 05301 1987 000032 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'entitat pública empresarial Red.es, en concepte de quota del segon semestre de 2011.
Expediente: E 00801 2011 000087 00 - Aprovat
0025 - SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa sol·licitar el reajustament d'anualitats del projecte d'execució 'Reconstrucció estructural i habilitació del Pati Envidrat de la casa consistorial'.
Expediente: E 01201 2010 000201 00 - Aprovat
0026 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 065959.
Expediente: E 01305 2008 000303 00 - Aprovat
0027 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 127163.
Expediente: E 01305 2008 000470 00 - Aprovat
0028 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 135485.
Expediente: E 01305 2009 000519 00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 191765-01.
Expediente: E 01305 2009 000810 00 - Aprovat
0030 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2013-W, de 5 de maig.
Expediente: E 01306 2011 001319 00 - Aprovat
0031 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 541-W, de 14 de juliol.
Expediente: E 01306 2011 002639 00 - Aprovat
0032 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 842-W, de 26 de juliol.
Expediente: E 01306 2011 003450 00 - Aprovat
0033 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1372-W, de 15 de setembre.
Expediente: E 01306 2011 003042 00 - Aprovat
0034 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 74-W, de 15 de gener de 2009.
Expediente: E 01306 2011 005377 00 - Aprovat
0035 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 730-W, de 21 de juliol de 2011.
Expediente: E 01306 2011 002819 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de Consulting de Ingeniería ICA, SL, corresponent a les certificacions de gener, febrer i març de 2011, pels treballs d'assistència tècnica per a la inspecció de la regulació de l'estacionament horari en les vies de la ciutat de València.
Expediente: E 01801 2011 000469 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa rectificar un error contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de setembre de 2011, pel qual es va aprovar l'índex de revisió de preus de la contracta de gestió del trànsit.
Expediente: E 01801 2006 005795 00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E 01903 2011 000345 00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis de publicitat en autobusos durant els mesos d'agost a octubre de 2011.
Expediente: E 01903 2011 000350 00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponent a gastos efectuats durant l'exercici 2011.
Expediente: E 01903 2011 000340 00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa desestimar la sol·licitud de devolució de fiança presentada per l'adjudicatària del contracte d'execució de les obres de consolidació i rehabilitació estructural de les Naus Cross i fer efectiva la penalitat imposada a esta per incompliment del criteri d'adjudicació relatiu a l'ocupació a càrrec de la garantia definitiva.
Expediente: E 01903 2010 000318 00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa deixar sense efecte l'autorització del gasto aprovada per acord de la Junta de Govern Local de 29 d'abril de 2011, per a l'atenció dels gastos de publicitat, infraestructura i decoració, impremta, seguretat, pirotècnia i altres diversos i imprevistos dels actes programats en la Fira de Juliol de 2011.
Expediente: E 01904 2011 000329 03 - Aprovat
0043 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E 01904 2011 000593 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar la relació d'exclosos de la convocatòria per a l'adjudicació del Premi Senyera d'Art, modalitat pintura 2011.
Expediente: E 02001 2011 000382 00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa arrendar les vivendes propietat municipal situades als carrers d'Ifac i del Pare Lluís Navarro, en el marc del programa municipal d'accés a la vivenda.
Expediente: E 02201 2011 008662 00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ).- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat dels gastos ocasionats per la celebració de la Festa Gran de Benimaclet.
Expediente: E 02307 2011 001135 00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE SANITAT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Lokímica, SA, per la prestació del servici de tractaments de desinfecció, desinsectació, contra rates, panderoles i altres plagues en el terme municipal durant els mesos d'abril a setembre de 2011.
Expediente: E 02401 2011 002701 00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE SANITAT.- Proposa reconéixer l'obligació de les factures presentades per Gessmer Logistics, SL, referides al servici de retirada i gestió de subproducte carni (residus) de la via pública.
Expediente: E 02401 2011 002740 00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa deixar sense efecte una ajuda concedida per acord de la Junta de Govern Local, de 10 de setembre de 2010, pel concepte d'Ajuda municipal a Iniciatives Empresarials València Emprén 2010.
Expediente: E 02902 2010 000358 00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el conveni marc de col·laboració a subscriure amb Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV), la Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT-PV), la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) i la Confederació Empresarial de la Xicoteta i Mitjana Empresa (CEPYMEV), per a la creació d'ocupació i foment de la iniciativa empresarial.
Expediente: E 02902 2011 000215 00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Peníscola, entre el carrer de Motilla del Palancar i l'avinguda d'Alfauir.
Expediente: E 03103 2009 000047 00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1140-Z, de 31 d'agost de 2011, per la qual es desestima la petició de devolució d'aval, s'estimen parcialment les al·legacions efectuades i s'executa l'aval constituït com a conseqüència de la concessió d'una llicència d'edificació en el carrer de Benissuera.
Expediente: E 03501 2010 000392 00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'ACTIVITATS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 2191-P, de 7 d'octubre de 2010, en virtut de la qual es denega la llicència ambiental per a l'activitat de bar-cafeteria i d'obres de reforma d'un local ubicat al carrer de Vall d'Aiora.
Expediente: E 03901 2008 000012 00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa aprovar un major gasto amb destinació a la XII Campanya municipal d'ajudes a la vivenda jove i a la XIV Campanya municipal de rehabilitació i millora de façanes, cobertes i unificació d'antenes televisives en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació.
Expediente: E 03910 2011 000003 00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda en els emplaçaments següents: Carrer de Sant Donís.
Expediente: E 03910 2011 000111 00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda en els emplaçaments següents: Carrer d'Arolas.
Expediente: E 03910 2011 000046 00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits, per l'adquisició de vivendes situades en els emplaçaments següents: Carrer del Pare Lluís Navarro.
Expediente: E 03910 2011 000058 00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar les subvencions sol·licitades a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits, per l'adquisició de vivendes situades en els emplaçaments següents: Carrer de Maldonado.
Expediente: E 03910 2011 000094 00 - Aprovat
0059 - "SERVICI DE TRESORERIA.- Proposa alliberar crèdit de l'aplicació pressupostària HE460 93200 22708 ""Recaptació tributs municipals"".
Expediente: E 04901 2011 000043 00 - Aprovat
0060 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria parcial del recurs PA núm. 272/10, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2011 000077 00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa rectificar els errors continguts en els acords de la Junta de Govern Local de 14 d'octubre de 2011, relatius als expedients següents: Expedient núm. 249/10.
Expediente: E 01903 2010 000249 00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa rectificar els errors continguts en els acords de la Junta de Govern Local de 14 d'octubre de 2011, relatius als expedients següents: Expedient núm. 303/10.
Expediente: E 01903 2010 000303 00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa aprovar l'autorització, disposició i reconeixement del gasto de diferents activitats de Falles i Festival infantil a favor de diversos proveïdors.
Expediente: E 02303 2011 001198 00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ).- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat dels gastos ocasionats per la celebració del Carnestoltes infantil.
Expediente: E 02307 2011 000949 00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la revisió de preus del contracte del servici d'ajuda a domicili de la ciutat de València.
Expediente: E 02201 2007 006295 01 - Aprovat
0066 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar i disposar el gasto per a atendre el pagament del tercer quadrimestre de l'any de les prestacions econòmiques individualitzades 2011.
Expediente: E 02201 2011 000653 00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de Mapfre Quavitae, SA, adjudicatària del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Arniches', corresponent a la factura de setembre de 2011.
Expediente: E 02201 2011 008554 00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la concessió de subvencions a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per a finançament d'actuacions d'ajuda humanitària d'emergència en la Banya d'Àfrica: Unicef.
Expediente: E 02201 2011 008354 00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la concessió de subvencions a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per a finançament d'actuacions d'ajuda humanitària d'emergència en la Banya d'Àfrica: Intermon Oxfam.
Expediente: E 02201 2011 008362 00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les modificacions del text aprovat per la Junta de Govern Local, d'11 de febrer de 2011, referent al conveni 'Punt de trobada familiar'.
Expediente: E 02201 2011 000113 00 - Aprovat
0071 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar la memòria d'inversions ordinàries per a l'exercici de 2012 i presentar-la a l'Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics per a la seua aprovació.
Expediente: E 02701 2011 000649 00 - Aprovat
0072 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar la inclusió de dos noves unitats d'obra en el quadre de preus de l'obra 'Renovació i adequació al reglament vigent de la subestació elèctrica transformadora de 66 KV en la planta potabilitzadora de la Presa a Manises'.
Expediente: E 02701 2010 000567 00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de PJ Spain, SL, corresponent al subministrament en lloguer de dos sanitaris portàtils per al mercat de Vell durant els mesos d'agost i setembre de 2011.
Expediente: E 02901 2011 001310 00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la realització de la campanya de promoció dels mercats municipals 'III Jornada de Cuina El Xef al Mercat', així com el gasto corresponent.
Expediente: E 02901 2011 001371 00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa rectificar un error aritmètic de l'acord de la Junta de Govern Local d'11 de novembre de 2011 i la resta de punts continguts a la proposta.
Expediente: E 02902 2011 000033 00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 39-I, de 30 de juny de 2011, per la qual s'estima la petició de pròrroga de la llicència d'edificació concedida per Resolució núm. 873-U, de 29 d'abril de 2008.
Expediente: E 03501 2007 000343 00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar tècnicament el Projecte d'execució de les obres de 'Millora del consum hídric en el jardí Gran Via Ramón i Cajal', finançades a càrrec del pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 04001 2010 000304 00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de Talher, SA, corresponent als treballs de poda i sanejament de l'arbratge públic realitzats durant el passat mes d'agost.
Expediente: E 04001 2011 000706 00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE COMPTABILITAT.- Proposa sol·licitar a la Diputació Provincial de València la subvenció integrada al Pla de Xoc Financer.
Expediente: E 04301 2011 000026 00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local, de 4 de novembre del 2011, relatiu a la cessió d'unes parcel·les situades als carrers dels Teixidors i d'en Sendra.
Expediente: E 05307 2011 000001 00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a dos funcionaris i nomenar instructor del procediment, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 1043/11.
Expediente: E 01101 2011 001043 00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a dos funcionaris i nomenar instructor del procediment, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 2038/11.
Expediente: E 01101 2011 002038 00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la relació individualitzada de retribucions relatives a l'expedient 348/11.
Expediente: E 01101 2011 000348 00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa contractar el personal amb destinació al projecte escola laboral per a jóvens 'Ocupació Jove 2011'.
Expediente: E 01101 2011 002028 00 - Aprovat