2011-10-28 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
28-10-2011
Hora:
10:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 30 de setembre de 2011.
Aprovat
0002 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la donació d'una escultura dedicada a la Capa Espanyola que s'ubicarà al jardí de la Glorieta, enfront del Parterre, a l'eix del carrer de la Pau. (24-10-2011).
Expediente: E 02001 2009 000550 00 - Aprovat
0003 - JURAT TRIBUTARI.- Dóna compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari relatiu a les seues resolucions pel que fa a les reclamacions econòmic administratives adoptades en el tercer trimestre de 2011.
Expediente: E 00408 2011 000388 00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Ple del Tribunal Constitucional, desestimatòria del recurs d'empara núm. 5125/03, interposat contra Sentència de la Sala de València, recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 969/00, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2001 000031 00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del recurs PO núm. 412/10, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E 00501 2010 000440 00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara la inadmissibilitat del recurs PO núm. 126/08, interposat contra inactivitat de l'Ajuntament davant d'escrit de denúncia relatiu a infraccions urbanístiques, tenint en compte que la Sala de València per Sentència ha desestimat el recurs d'apel·lació interposat pel demandant contra l'acte del Jutjat.
Expediente: E 00501 2008 000131 00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Resolució del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 16, dictada en demanda per acomiadament promoguda en actes núm. 328/11 i acumulat, contra Fira Mostrari Internacional i l'Ajuntament, per la qual es desistix de la demanda formulada contra l'Ajuntament.
Expediente: E 00501 2011 000201 00 - Quedar assabentat
0008 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la regularització del lloc de treball referència núm. 1348.
Expediente: E 01101 2011 001589 00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud de canvi de lloc de treball.
Expediente: E 01101 2011 001390 00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció en els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3165.
Expediente: E 01101 2011 001888 00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció en els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3479.
Expediente: E 01101 2011 001889 00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar les bases de la convocatòria de lletrat/ada.
Expediente: E 01101 2011 001827 00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa acceptar la renúncia d'un tècnic auxiliar de suport i contractar un tècnic auxiliar de suport, tot això relatiu al programa Emcorp 2011 VLC III: 'Servicis personalitzats de caràcter quotidià'.
Expediente: E 01101 2011 001565 00 - Aprovat
0014 - MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació de la contractació del servici de gestió i execució de festes i commemoracions per a persones majors.
Expediente: E 04101 2011 000057 00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes per a l'execució de les obres que s'indiquen a continuació, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Renovació d'infraestructura viària i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent a l'avinguda de Blasco Ibáñez (banda esquerra)'.
Expediente: E 04101 2011 000020 00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes per a l'execució de les obres que s'indiquen a continuació, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Millora i ampliació de la Biblioteca Pública Municipal Martí Gadea'.
Expediente: E 04101 2011 000037 00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa admetre el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local, de 23 de setembre de 2011, que va aprovar el requeriment i classificació per a l'adjudicació del projecte bàsic i d'execució de les obres de 'Construcció de la 5a Unitat de Districte de Policia Local', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 04101 2011 000040 00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer del Palau.
Expediente: E 05302 2011 000509 00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa procedir a l'execució subsidiària de l'acord de la Junta de Govern Local, de 2 de desembre de 2005, que ordenava l'immediat alliberament de part de l'escorrentia municipal existent junt a l'entrada de l'Alqueria del Real.
Expediente: E 05304 2004 000215 00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S1.14.229, per la construcció del centre escolar 'Benimaclet' situat al carrer de l'Arquitecte Arnau, que causa alta a l'Epígraf I-Béns immobles, en la Relació CM, i donar d'alta en les Relacions S3 i S5 la xarxa viària situada al carrer de l'Arquitecte Arnau i adjacents i l'espai lliure situat a la plaça de l'Urbanista Antonio Sancho.
Expediente: E 05301 1998 000810 00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa permutar una parcel·la propietat municipal situada al carrer de Planas, per una parcel·la propietat de Frimarro, SL, situada en el mateix emplaçament i amb la mateixa superfície.
Expediente: E 05305 2006 000047 00 - Aprovat
0022 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00111 2009 010768.
Expediente: E 01305 2009 000311 00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir al Club Judokan València una ajuda econòmica destinada a sufragar els gastos derivats de la temporada 2010-2011.
Expediente: E 01903 2011 000169 00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PUBLICACIONS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'edició del llibre 'L'Albufera: de llac reial a parc natural'.
Expediente: E 02000 2011 000028 00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la baixa d'un vehicle de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids de la zona 1 de la ciutat.
Expediente: E 02801 2011 000585 00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la revisió definitiva de preus de la contracta del servici de neteja interior dels mercats municipals de la ciutat.
Expediente: E 02901 2011 001066 00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar una factura emesa per Incivsa, SL, així com autoritzar, disposar i liquidar l'obligació de pagament al seu favor.
Expediente: E 03301 2009 000234 00 - Aprovat
0028 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Pressuposts i Política Tributària i Fiscal.- Proposa aprovar l'atorgament d'un aval municipal a l'EMT per a la renovació de la pòlissa de crèdit amb el Banco Santander.
Expediente: E 05201 2011 000029 00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu amb adscripció en els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 4139.
Expediente: E 01101 2009 001203 00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu amb adscripció en els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3093.
Expediente: E 01101 2009 002199 00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu amb adscripció en els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 727.
Expediente: E 01101 2011 000737 00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diversos proveïdors pels subministraments i activitats relacionats amb la celebració de diverses festes i festejos populars en l'anualitat de 2011.
Expediente: E 01904 2011 000549 00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ).- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat dels gastos ocasionats per la celebració de l'Acte Institucional de la Junta.
Expediente: E 02307 2011 000474 00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 575-X, de 9 de juny de 2011, per la qual es va disposar deixar sense efecte la llicència d'ocupació de diverses parades del mercat del Cabanyal.
Expediente: E 02901 2011 000584 00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS, Proposa patrocinar el premi 'Dia de la persona emprenedora 2011', categoria 'Empresa de dones emprenedores', convocada per l'Impiva.
Expediente: E 02902 2011 000565 00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Associació Sercoval, corresponent a la factura de setembre de 2011 del contracte de tallers i cursos per a persones majors.
Expediente: E 02201 2011 008155 00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració subscrit amb la Fundació 'La Caixa' per al desenvolupament del programa 'Cibercaixa quedem a l'eixir de classe' de 2011.
Expediente: E 02201 2007 006882 00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa desestimar la petició d'interessos de demora sol·licitats per l'empresa Rover Alcisa, SA.
Expediente: E 02201 2011 007950 00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte de gestió del centre de dia per a jóvens de la Malva-rosa.
Expediente: E 02201 2008 001867 00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local, d'11 de març de 2011, pel qual es va aprovar la revisió de preus del contracte de prestació del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar, i aprovar la primera pròrroga de l'indicat contracte.
Expediente: E 02201 2008 002717 00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PROJECTES SINGULARS.- Proposa que l'Ajuntament adquirisca una parcel·la situada al carrer de Guillem de Castro i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E 03202 2009 000016 00 - Aprovat
0042 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
Expediente: E 04103 2011 000041 00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ESPORTS.- Proposa manifestar que l'Ajuntament no pot assumir qualsevol gasto derivat de l'execució del projecte 'Construcció de la infraestructura del complex esportiu de Malilla' ja que no està inclòs en el conveni aprovat en el marc del pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E 01903 2011 000241 00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa aprovar el conveni específic a subscriure amb Horasis, en relació amb la celebració a València de la 'Global China Business Meeting'.
Expediente: E 00203 2011 000022 00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ACTIVITATS.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen a continuació, sobre orde de cessament i desallotjament de diverses activitats: Resolució núm. 86-P, de 23 de gener de 2009.
Expediente: E 03901 2004 000877 00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'ACTIVITATS.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen a continuació, sobre orde de cessament i desallotjament de diverses activitats: Resolució núm. 87-P, de 23 de gener de 2009.
Expediente: E 03901 2004 000880 00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'ACTIVITATS.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen a continuació, sobre orde de cessament i desallotjament de diverses activitats: Resolució núm. 188-P, de 2 de febrer de 2009.
Expediente: E 03901 2003 002442 00 - Aprovat
0048 - MOCIÓ de l'Alcaldia-Presidència.- Proposa aprovar el nomenament de directora general d'Ordenació Urbanística.
Expediente: E 00615 2011 000048 00 - Aprovat