2011-10-25 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
25-10-2011
Hora:
10:00
Òrgan:
E3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprobació de l'acta de la sessió anterior, de 27 de setembre 2011
Aprovat
0002 - Proposa que la Corporació consenta i complisca en els seus propis termes la Sentència, dictada pel Tribunal Suprem, que declara haver-hi lloc al recurs de cassació seguit per este Excm. Ajuntament contra la Sentència de la Sala de València i, estima parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 2/276/06 interposat per D. Juan Ramón Ferrer Mateo contra Acord Plenari, que va aprovar el Pressupost Municipal per al 2006.
Expediente: E 00501 2006 000190 00 - Aprovat
0003 - Proposa que la Corporació quede assabentada de l'Auto, dictat per la Sala de València, pel que estimant les al.legacions prèvies, formulades per este Excm. Ajuntament de València, declara la inadmissibilitat del recurs P.O. 2/996/2010 interposat per l'Advocacia de l'Estat contra Acord Plenari pel que es va aprovar provisionalment el Pressupost General Municipal i la Plantilla de Personal per a l'Exercici 2010.
Expediente: E 00501 2010 000300 00 - Aprovat
0004 - Proposa donar compte de l'informe corresponent al 3er. Trimestre de 2011, sobre compliment de terminis, per al pagament de les obligacions municipals, previst en els articles 4 i 5 de la Llei de 5 de juliol.
Expediente: E 04906 2011 000017 00 - Aprovat
0005 - Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de setembre de 2011
Expediente: E 04301 2011 000021 00 - Quedar assabentat
0006 - 4a Modificació de Crèdits Extraordinaris/Suplements de Crèdit 2011
Expediente: E 05501 2011 000062 00 - Aprovat
0007 - 5a Modificació de Crèdits Extraordinaris/Suplements de Crèdit 2011
Expediente: E 05501 2011 000064 00 - Aprovat
0008 - 7a Relació d'expedients de reconeiximent extrajudicial de crèdit i obligacions 2011
Expediente: E 05501 2011 000065 00 - Aprovat